Från tak till äng – Dan Nilsson Tak monterar tätskikt på ESS i Lund

Tillhör

Entreprenörer, Föreskrivare

Om det här projektet

European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS byggs just nu i Lund och är ett av de största forskningsinfrastrukturprojekten i Europa i dag. Anläggningen kommer att göra det möjligt att studera olika material och dess egenskaper på molekyl- och atomnivå och öppnar för ny forskning inom många områden, som life science, materialvetenskap, arkeologi och magnetism.
På ESS kommer forskare att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.
Anläggningen kan liknas vid ett gigantisk mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport.

Taket, till flera byggnader i detta prestigeuppdrag, monteras av Dan Nilsson Tak AB där Skanska har huvudentreprenaden. I dagsläget har Dan Nilsson Tak AB kontrakt på etapp 1 och 2 vilket i praktiken innebär sex byggnader och 20000 m2 tätskikt med förhoppning om att få kontrakt på kommande etapper också. Man har ungefär sju montörer igång på projektet och det är Mataki UnoTech FR som monteras på taket. Alla ytor är isolerade med mineralull där stommarna varierar mellan TRP-plåt och betong. Den totala byggnationen förväntas vara färdigbyggd 2019.
För tillfället jobbar man bland annat med den 537 meter långa acceleratortunneln i vilken man ska accelerera protoner. När dessa protoner i nära ljusets hastighet sedan slår i ett mål av tungmetallen volfram frigörs de neutroner som behövs för forskningen.
– Det är ett, för oss, förhållandevis normalt projekt utan för mycket detaljer och Mataki UnoTech FR ska sedan beläggas med sedum, säger Dan Nilsson. Man satsar på miljöintelligenta lösningar och säkerheten är hög. Byggnaden har i dagsläget ingen takfot utan tanken är att man ska tillsätta betongbjälkar på kanterna och därefter fylla upp med jord ända upp mot taket på byggnadens ena sida (en höjd om cirka sex meter). Denna sluttning ska det sedan planteras på. Man skulle kunna säga att sedumet går över mot en äng på ena sidan.

Läs gärna mer om ESS.