Kvalitetskontroll

Inspektion av takytor utförs på både nya och befintliga tak. Till exempel utförs takinspektion vid färdigställande av nyproducerade tak och vid överlåtelsebesiktning i samband med försäljning av en fastighet eller vid skador eller läckage på taket.

Vi har samlat en del tips och råd om hur en takinspektion kan utföras samt vilken dokumentation som bör finnas för taket.

 

Läcksökning

Läckage i tak kan vara svåra att lokalisera och kräver oftast stor kundkap och erfarenhet kring takkonstruktion och tätskikt för att man på man på ett rationellt sätt ska kunna identifiera problemet. Det är inte säkert att läckaget är direkt över punkten där läckaget visar sig på undersidan av taket.

En läckagesökning görs i första hand genom att takytan besiktigas okulärt. Ansamlingar av skräp, påväxter eller främmande föremål liggande på takytan undersöks först. Därefter inspekteras riskkonstruktioner som t.ex. takbrunnar, takluckor/takljus, tvärskarvar mm. Undersökningen görs i huvudsak genom att den som besiktigar tittar och känner. Skarvar undersöks med syl/sömtestare.

Om läckagets ursprung inte hittas kan taket röktestas med Mataki Test.

 

Mataki Test rökmaskin

Mataki Test är en rökmaskin som används för att kontrollera takets täthet genom att skapa ett övertryck under takpappen med hjälp av en kraftig fläkt. När rökmaskinen har höjt trycket tillräckligt under takpappen tillför Mataki Test rök vilken letar sig fram till läckan och markerar visuellt var skadan/läckaget är. På så vis kan Mataki Test hitta läckage som är svåra att upptäcka vid en okulär besiktning. Det underlättar takläggarens arbete och ger fastighetsägaren en ökad trygghet.

Mataki Test är en handburen maskin som är effektiv och enkel att använda. Användaren skär ett hål i tätskiktet och för in ett munstycke. Sedan blåser maskinen in rök under tätskiktet med hjälp av en kraftfull fläkt. Trycket gör att tätskiktet reser sig och eventuella läckage indikeras där röken tränger ut. Upp till 300 kvadratmeter kan testas vid varje tillfälle, beroende på takytans form och uppbyggnad.

 

Denna guide är riktad till dig som ska besiktiga ett tätskikt monterat enligt TÄTSKIKTSGARANTIER™s Riktlinjer. Vi har i denna guide valt att lyfta ut de vanligast förekom­mande och mest kritiska punkterna i montaget av ett tätskikt. Ytterligare detaljer, fördjupande för­klaringar och förutsättningar finner du i TÄTSKIKTSGARANTIER™s Rikt­linjer. För anslutande delar – så som plåtbeslagningar – hänvisas till AMA Hus. 

Handlingar till grund för besiktning av entreprenad:

 • Kontrakt/beställning
 • Administrativa föreskrifter
 • Bygghandlingar (beskrivningar/ritningar) med senaste revidering(Utförandeentreprenad)
 • Byggmötesprotokoll
 • Rambeskrivning/ramritningar/arbetsritningar (Totalentreprenad)

Efter besiktning upprättar besiktningsmannen ett besiktningsutlåtande som innehåller följande:

 • Fel som enligt besiktningsmannen föreligger vilka entreprenören är ansvarig för
 • Anmärkningar som beställaren påtalat, men som enligt besiktningsmannens mening inte utgör ett fel
 • Bristfälligheter trots kontraktsenlighet
 • Fel av liten betydelse (till exempel avvikande kulör) 
 • Nedsättning av entreprenadsumman för kvarstående fel
 • Om ytterligare utredning erfodras

Fel ska inte antecknas i besiktningsutlåtande utan att part fått tillfälle att yttra sig om detta. 

Reservationer

Utföranden som avviker från TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer ska vara noterade som avvikelser i ansvarsutfästelsen.

 

Metod för besiktning

Besiktning av tak och tätskikt görs genom att besiktningsmannen ser, känner och mäter. För att underlätta för besiktningsmannen har vi förtydligat vilken/ vilka metoder som är mest lämpliga för att inspektera respektive detalj. 

Symbol sömtestare.pngAnvänd sömtestare för att upptäcka håligheter, till exempel i svetsskarvar.
Symbol linjal.pngAnvänd besiktningslinjal för att kontrollera avstånd och mått.
Symbol hand.pngAnvänd din hand för att känna underliggande intäckningskragar.
Symbol öga.pngKontrollera okulärt att utförande är korrekt utfört.

Längdskarv i tätskikt

Längdskarv ska vara 120 mm. Detta säkerställs genom att blå frilagd kant på underliggande tätskikts­våd inte syns. Kontrollera att asfaltsutflyt förekommer i alla skarvar. Asfaltsutflyt ska vara homogent.

Tvärskarv i tätskikt

Tvärskarv ska vara 150 mm. Underliggande våds kant uppfattas som en svag förhöjning minst 150 mm ovanför svetsade tvärskarv. Kontrollera att asfalts­utflyt förekommer i alla skarvar. Asfaltsutflyt ska vara homogent.

Kvarstående vatten

Kontrollera att kvarstående vatten inte överstiger 
30 mm. 

Taknock

Kontrollera att taknockskappa är minst 300 mm bred och helsvetsad. Vid taklutning ≤3,6° (1:16) kan våd dras minst 500 mm förbi nocklinje.

Avstånd genomföring

Kontrollera att avstånd mellan genomföringar inte understiger stosens diameter + 200 mm. Matakis EPDM-stos har en inklistringsbar fläns 150 mm.

Avstånd hinder

Kontrollera att avstånd mellan hinder inte under­stiger 300 mm. 

Vägg och krön

Uppdragning av tätskikt mot vägg ska vara minst 300 mm hög och mekaniskt infäst i ovankant cirka 150 mm.

Takljuskupol, brandgas­ventilation & taklucka

Uppdragning av tätskikt ska vara minst 200 mm och mekaniskt infäst i ovankant cirka 150 mm.

Rörgenomföring

Kontrollera att intäckningskrage finns under gummi­stos samt att slangklämma är monterad. Intäckningskrage kan uppfattas som en svag förhöjning under tätskikt. På tak med lutning över 14 grader kan plåtstos användas på avloppsluftare, max Ø110 mm. Rör ska vara släta och inte plåtinklädda eller falsade. Öppningsbar stos ska inte godkännas.

Kabelgenomföring

Genomföring för kabel kan anordnas med ”svanhals”. Kontrollera att intäckningskrage finns under plåtfläns. Intäckningskrage uppfattas som en svag förhöjning under tätskikt.

  

Montering över tätskikt

Kontrollera att storlek på tätskiktsbit över infästningsplatta är enligt tillverkaren av infästnings­plattans rekommendation. Tätskiktsbit ska nå minst 150 mm utanför platta på alla sidor.

  

Provtryckning/täthetskontroll

Vattenprovning av tätskikt ska alltid utföras där inbyggda tätskikt förekommer. Obs. gäller även exponerade tak med överbyggnad av moss-sedum, trätrall, solpaneler och singel.

För ytor som ska försäkras i Tätskiktsgarantier ska intyg för genomförd provtryckning (installationskontroll) sändas in till Tätskikts­garantier. Provtryckningsprotokoll ska upprättas och skrivas på av platschef vid utförd provtryckning. Provtryckning ska föregås av okulär kontroll. Provtryckning ska ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i 3 dygn. Bjälklag respektive tak ska sedan observeras under minst 3 dygn (totalt 6 dygn). Se AMA Hus YSC.1132. Vid större areor är det möjligt att avgränsa/indela till mindre sektioner som provtrycks var för sig. Detta görs enkelt genom att en remsa av YEP 3500 svetsas fast i underlag och läggs över en träregel, på så vis bildas en barriär. När provtryckningen är klar skärs den lösa delen av remsan bort och den fastsvetsade delen lämnas kvar. Ytor där tätskikt lösläggs och skarvsvetsas kan täthetskontrolleras med MatakiTest™.

En takinstallation bör dokumenteras på ett korrekt vis för att fastighetsägare eller beställare ska vara säkra på att de har det bästa och mest långlivade taket som möjligt. Här följer några exempel på vilken dokumentation som kan följa med en färdig takinstallation. 

Observera att alla dokument inte är relevanta för alla typer av tak och installationer.

Egenkontroll

Gå igenom entreprenörens egenkontroll.

Vindlastberäkning & infästningsplan

Kontrollera att uppgifterna stämmer. Till exempel byggnadens höjd, bredd, längd, terrängtyp, kommun, typ av fästdon och tätskikt.

Takavvattning dimensionering

Takavvattning ska vara dimensionerad och utförd enligt SS-EN 12056-3 och SS 824031. Kontrollera att dimensionering av takavattning är utförd och överlämnad.

Ansvarsutfästelse från Tätskiktsgarantier

Kontrollera att uppgifter på ansvarsutfästelsen stämmer. Fastighetsbeteckning/adress, datum för slutbesiktning. Om en fysisk ansvarsutfästelse inte finns utfärdad vid slutbesiktning, ska kopia på 
beställning av ansvarsutfästelse kunna uppvisas.
 

Drift & underhållsanvisning

Kontrollera att anvisning för aktuellt tätskikt finns.
 

Provtryckningsprotokoll

För exponerade tak med överbyggnad samt inbyggda tätskikt, kontrollera att provtryckningskontroll är upprättat och signerat. Undantag från provtryckning ska skriftligen godkännas av Tätskiktsgarantier.