Provtryckning/täthetskontroll

Vattenprovning av tätskikt ska alltid utföras där inbyggda tätskikt förekommer. Obs. gäller även exponerade tak med överbyggnad av moss-sedum, trätrall, solpaneler och singel.

För ytor som ska försäkras i Tätskiktsgarantier ska intyg för genomförd provtryckning (installationskontroll) sändas in till Tätskikts­garantier. Provtryckningsprotokoll ska upprättas och skrivas på av platschef vid utförd provtryckning. Provtryckning ska föregås av okulär kontroll. Provtryckning ska ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i 3 dygn. Bjälklag respektive tak ska sedan observeras under minst 3 dygn (totalt 6 dygn). Se AMA Hus YSC.1132. Vid större areor är det möjligt att avgränsa/indela till mindre sektioner som provtrycks var för sig. Detta görs enkelt genom att en remsa av YEP 3500 svetsas fast i underlag och läggs över en träregel, på så vis bildas en barriär. När provtryckningen är klar skärs den lösa delen av remsan bort och den fastsvetsade delen lämnas kvar. Ytor där tätskikt lösläggs och skarvsvetsas kan täthetskontrolleras med MatakiTest™.