Denna guide är riktad till dig som ska besiktiga ett tätskikt monterat enligt TÄTSKIKTSGARANTIER™s Riktlinjer. Vi har i denna guide valt att lyfta ut de vanligast förekom­mande och mest kritiska punkterna i montaget av ett tätskikt. Ytterligare detaljer, fördjupande för­klaringar och förutsättningar finner du i TÄTSKIKTSGARANTIER™s Rikt­linjer. För anslutande delar – så som plåtbeslagningar – hänvisas till AMA Hus. 

Handlingar till grund för besiktning av entreprenad:

 • Kontrakt/beställning
 • Administrativa föreskrifter
 • Bygghandlingar (beskrivningar/ritningar) med senaste revidering(Utförandeentreprenad)
 • Byggmötesprotokoll
 • Rambeskrivning/ramritningar/arbetsritningar (Totalentreprenad)

Efter besiktning upprättar besiktningsmannen ett besiktningsutlåtande som innehåller följande:

 • Fel som enligt besiktningsmannen föreligger vilka entreprenören är ansvarig för
 • Anmärkningar som beställaren påtalat, men som enligt besiktningsmannens mening inte utgör ett fel
 • Bristfälligheter trots kontraktsenlighet
 • Fel av liten betydelse (till exempel avvikande kulör) 
 • Nedsättning av entreprenadsumman för kvarstående fel
 • Om ytterligare utredning erfodras

Fel ska inte antecknas i besiktningsutlåtande utan att part fått tillfälle att yttra sig om detta. 

Reservationer

Utföranden som avviker från TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer ska vara noterade som avvikelser i ansvarsutfästelsen.

 

Metod för besiktning

Besiktning av tak och tätskikt görs genom att besiktningsmannen ser, känner och mäter. För att underlätta för besiktningsmannen har vi förtydligat vilken/ vilka metoder som är mest lämpliga för att inspektera respektive detalj. 

Symbol sömtestare.pngAnvänd sömtestare för att upptäcka håligheter, till exempel i svetsskarvar.
Symbol linjal.pngAnvänd besiktningslinjal för att kontrollera avstånd och mått.
Symbol hand.pngAnvänd din hand för att känna underliggande intäckningskragar.
Symbol öga.pngKontrollera okulärt att utförande är korrekt utfört.

Längdskarv i tätskikt

Längdskarv ska vara 120 mm. Detta säkerställs genom att blå frilagd kant på underliggande tätskikts­våd inte syns. Kontrollera att asfaltsutflyt förekommer i alla skarvar. Asfaltsutflyt ska vara homogent.

Tvärskarv i tätskikt

Tvärskarv ska vara 150 mm. Underliggande våds kant uppfattas som en svag förhöjning minst 150 mm ovanför svetsade tvärskarv. Kontrollera att asfalts­utflyt förekommer i alla skarvar. Asfaltsutflyt ska vara homogent.

Kvarstående vatten

Kontrollera att kvarstående vatten inte överstiger 
30 mm. 

Taknock

Kontrollera att taknockskappa är minst 300 mm bred och helsvetsad. Vid taklutning ≤3,6° (1:16) kan våd dras minst 500 mm förbi nocklinje.

Avstånd genomföring

Kontrollera att avstånd mellan genomföringar inte understiger stosens diameter + 200 mm. Matakis EPDM-stos har en inklistringsbar fläns 150 mm.

Avstånd hinder

Kontrollera att avstånd mellan hinder inte under­stiger 300 mm. 

Vägg och krön

Uppdragning av tätskikt mot vägg ska vara minst 300 mm hög och mekaniskt infäst i ovankant cirka 150 mm.

Takljuskupol, brandgas­ventilation & taklucka

Uppdragning av tätskikt ska vara minst 200 mm och mekaniskt infäst i ovankant cirka 150 mm.

Rörgenomföring

Kontrollera att intäckningskrage finns under gummi­stos samt att slangklämma är monterad. Intäckningskrage kan uppfattas som en svag förhöjning under tätskikt. På tak med lutning över 14 grader kan plåtstos användas på avloppsluftare, max Ø110 mm. Rör ska vara släta och inte plåtinklädda eller falsade. Öppningsbar stos ska inte godkännas.

Kabelgenomföring

Genomföring för kabel kan anordnas med ”svanhals”. Kontrollera att intäckningskrage finns under plåtfläns. Intäckningskrage uppfattas som en svag förhöjning under tätskikt.

  

Montering över tätskikt

Kontrollera att storlek på tätskiktsbit över infästningsplatta är enligt tillverkaren av infästnings­plattans rekommendation. Tätskiktsbit ska nå minst 150 mm utanför platta på alla sidor.