Krav på underlag/förbehandling

Ytor där tätskikt helsvetsas, ska ha ytjämnhet motsvarande brädriven betong. Betongytor bearbetas på ett sådant sätt att gjuthuden avlägsnas och betongens råhet bör inte överstiga 1,5 mm. Skarpa kanter eller större ojämnheter utjämnas med betong, cement eller ett väl häftande asfaltspackel. Innan arbete påbörjas ska betongytan rengöras, lämpligen med tryckluft. Underlag av betong ska vara uttorkat för att tätskikt ska kunna svetsas. Betong ska ha RF<85%. Detta ska säkerställas och garanteras skriftligt av beställare. Underlag utan specificerad RF kan godtas om ytan är konstaterat yttorr och uttorkning nedåt i konstruktionen kan säkerställas. Bjälklag eller pågjutningar med kvarsittande form anses inte kunna torka ut nedåt. Installation av tätskikt bör ske under gynnsamma väderleksförhållanden (temperaturen bör vara över +5°C och det får inte regna). Generellt ska underlag vara torrt, rent och jämt för att inte tätskikt ska skadas. 

Primer/Förbehandling

Yta där tätskikt ska helsvetsas ska förbehandlas med asfaltprimer. Installation av tätskiktsmatta får inte påbörjas förrän struken yta är torr. Primade ytor ska regnskyddas under torktiden.

M-primer

En bitumen/gummibaserad primer med höga elastiska egenskaper, vattenbaserad. M-Primer är avsedd att användas som primer tillsammans med tätskiktsmatta, för att förbättra vidhäftning mellan underlag och membran.

Asfaltprimer

Alsfaltprimer är avsedd för förbehandling av ytor som ska fukt- eller membranisoleras. Tunnflytande asfaltlösning, framställd av oljeasfalt och lättflyktiga lösningsmedel. Innehåller vidhäftningsmedel, fäster på fuktiga ytor. 

 

Överbyggnad

Gjutasfalt PGJA

Varmblandad gjutasfaltmassa avsedd som vattentätt skydds-, bind- och slitlager på broar, p-däck och fastigheter. Används med fördel i kombination med isoleringsmatta (system B2A). Uppfyller Trafikverkets krav på långtidsuppvärmning och SS-EN 12970. Överbyggnad ska påföras snarast efter att tätskikt installerats och vattenprovning är utförd. Ytor som ska användas under byggtiden (till exempel persontrafik, materialförvaring och liknande) innan överbyggnad påförts ska förses med slitlager för att skydda tätskikt från skador. Exempel på slitlager kan vara gjut­asfalt eller skyddsbetong. Där överbyggnad utgörs av vegetation (takträdgård) ska leverantör av vegetationsskikt avgöra behov och typ av rotskydd. 

Lutning och avvattning

Vid nyproduktion är rekommenderad lutning 1:60, kravet är dock minst 1:100. Tak eller bjälklag ska utformas på ett sådant sätt att det undantagsvis kan bildas högst 30 mm kvarstående vatten (med hänsyn tagen till eventuella nedböjningar och laster). Bärande konstruktion ska ha en största nedböjning på 30 mm (enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4). Vid renovering av ett befintligt tätskikt kan utformning utan lutning accepteras under förutsättning att åtgärder vidtas för att undanröja eventuella tidigare problem till följd av alltför låg lutning. Orsaker till eventuella skador i det befintliga tätskiktet ska kartläggas och åtgärder ska vidtas för att förhindra att skador uppstår på nytt. Avvattning ska dimensioneras enligt SS-EN 12056-3 och SS-824031 vilka avser dimensionering av dagvattendräneringssystem samt beräkning av sannolik regnintensitet. Samtliga brunnar ska vara provade enligt SS-EN 1253-2. Brunnen ska ha en diameter av minst Ø100 mm. Insticksbrunnar får inte användas i inbyggda konstruktioner. I de fall trafiklaster förekommer ska Terrassbrunn TG användas eller likvärdig brunn av rostfritt stål. Genomföringar får inte placeras i vattengångar/ränndalar. Ovanför hinder bredare än 1,2 m ska vatten­avledande uppbyggnad utföras. Avvattning genom takkrön/sarg med utkastare godtas inte. Brunnar och bräddavlopp ska inte försänkas i underlaget. Kvarstående vattensamlingar med ett djup större än 30 mm åtgärdas alltid genom uppbyggnad eller installation av nya brunnar.

Omtäckning/renovering

Vid renovering ska befintlig överbyggnad och tätskikt rivas bort helt. Krav på underlag är samma vid renovering som vid nyproduktion. (se ovan).

Infästningsmetoder 1-lag 

Tätskikt helsvetsas mot underlag genom att hela produktens undersida smälts och bildar ett klistrande skikt av bitumen. Denna metod kräver att underlag förbehandlas med primer.

Svetsning och svetsutrustning

Två typer av brännare kan användas: svetsramp har hög effekt och ger jämnare värme och är lämplig för större ytor, handbrännare används för mindre ytor och detaljarbete. Brännare med hög värme­effekt eller dubbla brännarhuvuden underlättar arbetet.

Princip hålkälslist

Mataki Hålkälslist används vid anslutning av gjutasfaltbeläggningar mot väggar, pelare m m i parkeringshus.

Provtryckning/täthetskontroll

Vattenprovning av tätskikt ska alltid utföras där inbyggda tätskikt förekommer. Provtryckningsprotokoll ska upprättas och skrivas på av platschef vid utförd provtryckning. Provtryckning ska föregås av okulär kontroll. Provtryckning ska ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i 3 dygn. Bjälklag respektive tak ska sedan observeras under minst 3 dygn (totalt 6 dygn). Se AMA Hus YSC.1132. Vid större areor är det möjligt att avgränsa/indela till mindre sektioner som provtrycks var för sig. Detta görs enkelt genom att en remsa av tätskikt svetsas fast i underlag och läggs över en träregel, på så vis bildas en barriär. När provtryckningen är klar skärs den lösa delen av remsan bort och den fastsvetsade delen lämnas kvar.

Fortlöpande provning

Vidhäftningen mellan tätskikt och betongunderlag bör kontrolleras genom rivprov. Dessa rivprov ska utföras med en frekvens av ett rivprov per 500 m² utlagd area, dock minst ett rivprov per area. Rivprovet ska utföras genom att en ruta med måtten 0,1 x 0,3 m skärs ut av applicerad matta. Rutan delas upp i tre remsor med längden 0,3 m. Därefter lossas kortändorna och remsorna dras jämt och långsamt bort från underlag. Vid detta prov noteras om vidhäftning föreligger. Tätskiktsmattan ska ha samma temperatur som underlag då rivprov utförs. Om det vid rivprov noteras att vidhäftning är dålig ska förorsakande anledning klarläggas.