INNERGÅRD - KONSTRUKTIONER

Innergården, en yta för umgänge, grillfester och där barn kan leka utan att störas av stadens buller och trafik. När man planerar en innergård ska den ofta innehålla flera olika delar. Det kan vara cykelparkeringar, soprum, lek­platser och gröna ytor. Gemensamt för alla ytor är det inbyggda tätskiktet som skyddar underliggande konstruktion från fukt och föroreningar. Typiska exempel på överbyggnader kan vara gångstråk med grus eller plattor, asfalterade ytor, gröna ytor med vegetation osv. Det inbyggda tätskiktet har som uppgift att skydda den underliggande konstruktionen mot fukt och föroreningar. 

 

Detaljanvisningar 

Innergård - Konstruktionsexempel

Produkt- och systembeskrivning

Projekteringsvägledning

Konstruktion K1:3 SAND OCH PLATTOR (med eller utan värmeisolering)

 • Gångplattor
 • Sättsand minst 50 mm 
 • Fiberduk klass N2
 • Cellplastisolering typ XPS
 • Eventuell dränerande spalt
 • Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet 
  motsvarande minst brädriven och förbehandlad 
  med Mataki Asfaltprimer

Konstruktion K1:5 SINGEL (med värmeisolering) 

 • Singel (16-32)
 • Fiberduk klass N2 
 • Cellplastisolering typ XPS
 • Eventuell dränerande spalt
 • Trema 5 
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet 
  motsvarande minst brädriven och förbehandlad 
  med Mataki Asfaltprimer

Beskrivningstext AMA

JSE.14 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Tätskiktsmatta Mataki Trema 5 av armerad SBS-polymermodifierad bitumen för bjälklag, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13969 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

 • Tätskiktets överyta i ytterbjälklag ska luta minst 1:100 (0,6 grader) Ränndal får vara horisontal
 • Enlagstäckningar ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.
 • Tvålagstäckningar ska läggas med förskjutna skarvar i de båda lagen. Längdskarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp och tvärskarvar med minst 150 mm överlapp. Överlappen ska klistras till full bredd.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för inbyggda tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.