Gröna tak

Gröna tak

Gröna tak är ett utmärkt exempel på funktionella takytor som hjälper till att integrera byggnader i den omgivande miljön och bidrar till ett mildare stadsklimat. Taket får en bullerabsorberande effekt tack vare beklädnaden av moss /sedummatta som annars är svår att uppnå med andra takbeklädnader. Gröna tak bromsar även regnvattenavrinning till dagvattensystemet vilket kan ha stor betydelse i stadsmiljöer där de flesta av ytorna är hårdgjorda.

För ytterligare fördjupning i gröna tak kan du läsa mer i grönatakhandboken.

Konstruktion K2:1 MOSS-SEDUM
(extensiv)

 • Moss-sedum
 • Taklutning >3,6° vattenhållande skikt
  Taklutning <3,6° dräneringsskikt
 • Tätskikt - Taklutning >3,6° Mataki UnoTech FR
                  Taklutning <3,6° Mataki Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Konstruktion K2:2 GRÖNA TAK
(semi-intensiv, intensiv)

 • Överbyggnad (vegetation) 
 • Dräneringsskikt / Fiberduk klass N2
 • Isolering typ XPS
 • Dränerade skikt
 • Mekaniskt rotskydd
 • Tätskikt Mataki Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Konstruktion K2:3 MOSS-SEDUM
(extensiv)

 • Moss-sedum
 • Dräneringsskikt
 • Tätskikt – Mataki Trema 5
 • Tätskikt – Mataki YAM 2000
 • Råspont (bärande konstruktion)

Konstruktion K2:4 MOSS-SEDUM
(extensiv) Taklutning >3,6°

 • Moss-sedum
 • Vattenhållande skikt
 • Tätskikt – Mataki UnoTech FR
 • Tätskikt – Mataki YAM 2000
 • Råspont (bärande konstruktion)

Konstruktion K2:5 MOSS-SEDUM
(extensiv) Taklutning <3,6°

 • Moss-sedum
 • Vattenhållande skikt
 • Xerodrän (mjukt och böjligt dränerande skikt)
 • Tätskikt – Mataki Trema 5
 • Tätskikt – Mataki YAM 2000
 • Råspont (bärande konstruktion)

Gröna tak är ett samlingsnamn för tak och bjälklag klädda med någon form av vegetation. Extensiva tak är den lättaste kategorin och kräver relativt lite underhåll och innehåller ofta växter som t.ex. Sedumväxter, mossor och andra härdiga växter. Semi intensiva tak har djupare växtbäddar än de extensiva taken och kräver lite mer underhåll. Typiska exempel på växter här är gräs, mindre buskar och örtartade ängsväxter. Intensiva tak är tunga konstruktioner med djupa växtbäddar och är att betrakta som trädgård på mark. På intensiva tak kan det förekomma gräsmattor, buskar och träd.

Generellt för alla gröna tak är att den underliggande konstruktionen måste skyddas mot fukt, föroreningar, mekanisk åverkan m.m. Mataki har under många år arbetat med olika typer av gröna tak lösningar och har tagit fram en omfattande projekteringsanvisning för gröna tak och andra inbyggda konstruktioner. Vi utbildar och certifierar samtliga montörer som arbetar med Matakis tätskiktssystem för gröna tak och inbyggnad. Med rätt konstruktion och rätt tätskiktssystem har man ett tätt tak i hela takets livslängd.