Takavvattning

Takavvattning

Dimensionera ditt tak

Takytor samlar mycket regnvatten som måste ledas bort från ytan så att inte skador på fastigheten uppstår. Låglutande tak avvattnas ofta via invändig avvattning, vilket innebär att takbrunnar monteras i takets lågpunkter, och kopplas till invändiga rörledningar som transporterar vattnet till dagvattensystemet. 

Fel antal takbrunnar eller feldimensionerade avvattningssystem kan leda till svåra skador på bygg­naden. Typiska risker är läckage som kan uppstå om man använt brunnar som inte uppfyller kraven på utförande av takbrunnar eller om själva brunnsmontaget blir dåligt utfört. Dimensionering av takavvattning ska utföras enligt SS-EN 12056-3 och SS-824031, vilka avhandlar dimensionering av dagvattensystem för självfall samt beräkning av sannolik regnintensitet. Takbrunnar och bräddavlopp ska vara provade enligt SS-EN 1253-2. Mer utförlig information om dimensionering och materialkrav finns i TIB:s skrift Dimensionering av takavvattning vid tak med tätskiktsmatta eller takduk.

Takavvattning - Projekteringsvägledning

Flödeskapacitet lövfångarsilar och takbrunnar