Sand/plattor

Takterrassen är en yta för rekreation och avslappning och kan inredas på en mängd olika vis. Överbyggnader av gröna ytor, trätrall, plattor har alla en gemensam faktor, det dolda inbyggda tätskiktet som skyddar den under­liggande konstruktionen mot fukt, föroreningar m.m. Tätskiktet ska skydda konstruktionen hela dess livslängd vilket ställer höga krav på material och utförande.

Betong

Ytor där tätskikt sträng- eller helsvetsas, ska ha ytjämnhet motsvarande brädriven betong. Betongytor bearbetas på ett sådant sätt att gjuthuden avlägsnas och betongens råhet bör inte överstiga 1,5 mm. Skarpa kanter eller större ojämnheter utjämnas med betong, cement eller ett väl häftande asfaltspackel. Avjämningsmassa, flytspackel eller liknande får inte användas där tätskikt ska appliceras. Innan arbete påbörjas ska betongytan rengöras. Underlag av betong ska vara uttorkat för att tätskikt ska kunna klistras/svetsas. Betong ska ha RF<85%. Detta ska säkerställas och garanteras skriftligt av beställare. Underlag utan specificerad RF kan godtas om ytan är konstaterat yttorr och uttorkning nedåt i konstruktionen kan säkerställas. Bjälklag eller pågjutningar med kvarsittande form anses inte kunna torka ut nedåt. Installation av tätskikt bör ske under gynnsamma väderleksförhållanden (temperaturen bör vara över +5°C och ingen nederbörd). Yta där tätskikt ska hel- eller strängsvetsas ska förbehandlas med Mataki asfaltprimer, se nedan avsnitt om primer. Installation av Mataki Trema får inte påbörjas förrän struken yta är torr. Vid löslagt tätskikt med svetsade överlappsskarvar, ska underlagets ytjämnhet minst motsvara brädriven betong. Generellt ska underlag vara torrt, rent och jämt för att inte tätskikt ska skadas. 

Vid nyproduktion är rekommenderad lutning 1:60, kravet är dock minst 1:100. Tak eller bjälklag ska utformas på ett sådant sätt att det undantagsvis och tillfälligt kan bildas högst 30 mm kvarstående vatten (med hänsyn tagen till eventuella nedböjningar och laster). Bärande konstruktion (trapetsprofilerad plåt, betong eller dylikt) ska ha en största nedböjning på 30 mm (enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4).
Vid renovering av befintligt tätskikt kan utformning utan lutning accepteras under förutsättning att åtgärder vidtas för att undanröja eventuella tidigare problem till följd av alltför låg lutning. Orsaker till eventuella skador i det befintliga tätskiktet ska kartläggas och åtgärder ska vidtas för att förhindra att skador uppstår på nytt.

Avvattning ska dimensioneras enligt SS-EN 12056-3 och SS-824031 vilka avser dimensionering av dagvattendräneringssystem samt beräkning av sannolik regnintensitet. Samtliga brunnar ska vara provade enligt SS-EN 1253-2.

Takbrunn ska ha en diameter av minst Ø100 mm. Insticksbrunnar får inte användas i inbyggda konstruktioner. I de fall trafiklaster förekommer ska Terrassbrunn TG användas eller likvärdig brunn av rostfritt stål.

Genomföringar får inte placeras i vattengångar/ränndalar. Ovanför hinder bredare än 1,2 m ska vattenavledande uppbyggnad utföras. Avvattning genom takkrön/sarg med utkastare godtas inte. Takbrunnar och bräddavlopp ska inte försänkas i underlaget. 
Kvarstående vattensamlingar med ett djup större än 30 mm åtgärdas alltid genom uppbyggnad eller installation av nya brunnar. Mer information om dimensionering och planering av takavvattning finns i Mataki ”Projekteringsvägledning takavvattning”.

Mataki Trema tätskiktssystem installeras enbart av Mataki utbildade och auktoriserade entreprenörer.

Val av tätskiktssystem beror på vilken typ av överbyggnad som används samt huruvida det före­kommer fordonstrafik eller inte. Information om produktval och konstruktionsexempel finns längre fram i detta dokument.

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som följer Svenska Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten.

SEKTION 1:1 ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnaden och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 7. Ståndskiva enligt AMA Hus JT-.35

Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Anmärkning Hörnförstärkningar ska alltid användas. Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar av plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsbeslag ska vara enligt AMA Hus JT-.583. Om skyddsbeslag inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag inte skadar tätskikt.

Konstruktion K1:1 BETONG

 • Armerad betong minst 50 mm
 • Glidskikt av 2 lager byggfolie
 • Tätskikt Trema 3 alternativt Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet 
  motsvarande minst brädriven och förbehandlad 
  med Mataki Asfaltprimer

Beskrivningstext AMA

JSE.14 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Tätskiktsmatta Mataki Trema 5 av armerad SBS-polymermodifierad bitumen för bjälklag, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13969 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

 • Tätskiktets överyta i ytterbjälklag ska luta minst 1:100 (0,6 grader) Ränndal får vara horisontal
 • Enlagstäckningar ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.
 • Tvålagstäckningar ska läggas med förskjutna skarvar i de båda lagen. Längdskarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp och tvärskarvar med minst 150 mm överlapp. Överlappen ska klistras till full bredd.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för inbyggda tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.