Vid nyproduktion är rekommenderad lutning 1:60, kravet är dock minst 1:100. Tak eller bjälklag ska utformas på ett sådant sätt att det undantagsvis och tillfälligt kan bildas högst 30 mm kvarstående vatten (med hänsyn tagen till eventuella nedböjningar och laster). Bärande konstruktion (trapetsprofilerad plåt, betong eller dylikt) ska ha en största nedböjning på 30 mm (enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4).
Vid renovering av befintligt tätskikt kan utformning utan lutning accepteras under förutsättning att åtgärder vidtas för att undanröja eventuella tidigare problem till följd av alltför låg lutning. Orsaker till eventuella skador i det befintliga tätskiktet ska kartläggas och åtgärder ska vidtas för att förhindra att skador uppstår på nytt.

Avvattning ska dimensioneras enligt SS-EN 12056-3 och SS-824031 vilka avser dimensionering av dagvattendräneringssystem samt beräkning av sannolik regnintensitet. Samtliga brunnar ska vara provade enligt SS-EN 1253-2.

Takbrunn ska ha en diameter av minst Ø100 mm. Insticksbrunnar får inte användas i inbyggda konstruktioner. I de fall trafiklaster förekommer ska Terrassbrunn TG användas eller likvärdig brunn av rostfritt stål.

Genomföringar får inte placeras i vattengångar/ränndalar. Ovanför hinder bredare än 1,2 m ska vattenavledande uppbyggnad utföras. Avvattning genom takkrön/sarg med utkastare godtas inte. Takbrunnar och bräddavlopp ska inte försänkas i underlaget. 
Kvarstående vattensamlingar med ett djup större än 30 mm åtgärdas alltid genom uppbyggnad eller installation av nya brunnar. Mer information om dimensionering och planering av takavvattning finns i Mataki ”Projekteringsvägledning takavvattning”.

Mataki Trema tätskiktssystem installeras enbart av Mataki utbildade och auktoriserade entreprenörer.

Val av tätskiktssystem beror på vilken typ av överbyggnad som används samt huruvida det före­kommer fordonstrafik eller inte. Information om produktval och konstruktionsexempel finns längre fram i detta dokument.

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som följer Svenska Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten.