Dimensionering av invändig takavvattning (Självfallssystem)

Takavvattning ska dimensioneras enligt SS-EN 12056-3 och SS-824031 vilka anhandlar dimensionering av dagvattendräneringssystem för självfall samt beräkning av sannolik regnintensitet.

Ingående komponenter i systemet, t.ex. takbrunnar och bräddavlopp för invändig avvattning, ska vara provade enligt SS-EN 1253-2. 

Dimensionering utförs enklast med Matakis dimensioneringsprogram för takbrunnar, för manuell beräkning se Matakis förenklade dimensioneringsguide i 6 steg samt regnintensitetskarta (SS 824031) längre ned på denna sida.

Generella anvisningar

Takutformning
Vid nyproduktion ska eftersträvas att kvarstående vatten blir minsta möjligt. Hänsyn ska tas till konstruktionens nedböjningar och laster under bruksskedet. Kvarstående vattensamlingar med djup över 30 mm ska åtgärdas med installation av nya takbrunnar alternativt uppbyggnader. Ovanför hinder bredare än 1,2 m ska vattenavledande uppbyggnad utföras. Obs! Vid varmt tak med utvändig avvattning passerar vattnet en kall takfot/utkastare. Vattnet kan då frysa och hindra avrinning med stor risk för skador på byggnaden.

Ränndalar
På tak med invändiga varma avlopp leds regnvatten från takytorna ner till ränndalar i vilka tak­brunnarna är placerade. Ränndalar bör alltid utföras med horisontell botten (d.v.s. utan uppbyggnad av fall mellan brunnarna med s.k. ränndalskilar). På så vis kan flera brunnar sam­verka t.ex. om en brunn blir igensatt. Genomföringar får ej placeras i ränndalar och installationer som blockerar eller hindrar vatten­avrinning i ränndalar får ej förekomma. Vatten måste obehindrat kunna rinna i ränndalar.

Moss-Sedum Tak
Vid tak med vegetation av Moss-Sedum avvattnas ytan på samma vis som takytor utan vegetation, även om vegetationen medför en långsammare avvattning. Runt brunnar läggs ett lager med singel (fraktion 1,5 x större än silens hål) som hindrar vegetationen att växa in i och blockera avvattningen.

Placering av takbrunnar och bräddavlopp

Takbrunnar ska placeras i takets lågpunkter (med hänsyn tagen till konstruktionens nedböjningar och laster. Från takbrunnen får man då inomhus dra en ledning till närmaste pelare och sedan ner till avlopp. Takbrunnar och bräddavlopp ska placeras minst 500 mm från vertikal yta (vägg, sarg och liknande). Detta för att anslutning av tätskikt mot tak­brunn/bräddavlopp ska vara möjlig. Fläns till takbrunn/bräddavlopp får aldrig klippas eller vikas. Utkastare ska placeras minst 500 mm från hörn. Detta för att anslutning av tätskikt mot utkastare ska vara möjlig. Tappstycke till brunn och bräddavlopp ska ha en sådan längd att anslutning till stuprör utförs under tak- eller bjälklagskonstruktion. Tappstycke till utkastare och sargbräddavlopp ska ha sådan längd att det i ett stycke passerar igenom vägg/sarg och sticker ut tillräckligt för att undvika skador i fasadkonstruktionen.

Bräddavlopp
Bräddavlopp har två huvudsakliga uppgifter: Transportera bort vatten från taket vid skyfall då det ordinarie systemet inte räcker till samt i de fall som det ordinarie systemet inte fungerar (t.ex. vid stopp i takbrunnar/ledning/stam). Signalera om den primära takavvattningen inte fungerar (t.ex. vid stopp i brunnar/ledning/stam) så att åtgärder snabbt kan sättas in utan att takkonstruktionen tar skada. Bräddavlopp ska finnas i samtliga ränndalar och placeras på ett sådant sätt att vattenytan kan nå max 50 mm över takets lågpunkter (brunnarna). Bräddavlopp kopplade till dagvattenledning ska anordnas så att vattenutströmning kan observeras utan att olägenhet uppstår när brädd­avloppet träder i funktion. Sargbräddavlopp (genom takkrön/sarg) utan anslutning till dagvattenledning, ska anordnas så att de inte fryser igen vintertid och så att det inte uppstår risk för personskador eller missfärgning av fasad när bräddavloppet träder i funktion.

Renovering

Vid renovering (omläggning av tätskikt) ska alltid nya takbrunnar monteras. Mataki rekommenderar att befintliga brunnar byts till nya, alternativt kan insticksbrunnar monteras i befintliga takbrunnar. Om dimensionering medger en minskad dimension med bibehållet flöde kan insticksbrunn monteras. Insticksbrunnar får aldrig monteras i andra insticksbrunnar med tanke på läckagerisk och flödeskapacitet. För att uppnå maximal täthet ska insticksbrunnar vara försedda med Mataki baktryckspackning (O-ring rekommenderas ej). Utkastare och sargbräddavlopp ska alltid bytas ut mot nya (befintliga rivs bort).

Minskad flödeskapacitet
Renovering med insticksbrunnar innebär att man minskar den ursprungliga brunnsdiametern och därmed sänker flödeskapaciteten. Ett enkelt sätt att kompensera för den minskade kapaciteten är att montera en lövfångarsil med högre flödes­kapacitet. På så vis kan man i många fall uppnå samma flöde och till och med i vissa fall öka flödes­kapaciteten. 

Materialkrav för ingående komponenter

Takbrunnar, utkastare och bräddavlopp ska vara provade och godkända enligt SS-EN 1253-2. Dessa komponenter ska klara föreskriven belastningsklass samt beräknad flödeskapacitet. Brunnsflänsen ska vara perforerad samt förses med intäckningskrage av minst YEP3500 på brunnsflänsens undersida. Flödeskapacitet för brunn inkl lövfångarsil ska redovisas av leverantören. Insticksbrunnar ska vara försedda med Mataki baktryckspackning. O-ringar rekomenderas ej. Matakis takbrunnar uppfyller belastnings­klass H 1,5 (otrafikerat yttertak) om annat ej anges.

Belastningsklasser
Takbrunnar ska väljas efter aktuell belastningsklass:

H 1,5    Otrafikerat yttertak
K 3    Ytor utan fordonstrafik, t.ex. bostäder, kommersiella och offentliga byggnader
L 15    Ytor utan fordonstrafik, terrasser där männsiskor vistas
R 50    Ytor med fordonstrafik, t.ex. innergårdar med tillfällig trafik
M 125    Ytor med fordonstrafik, t.ex. parkeringsdäck
N 250    Ytor med tung fordonstrafik, t.ex. truckar
P 400    Ytor med tung fordonstrafik, lastbilar

För ytor med särskilt utsatta ytor med tung fordonstrafik ska klass E 600 och F 900 enligt SS-EN 124 väljas.

Drift och skötsel

Takbrunnar ska inspekteras 1-2 ggr/år. Löv och skräp i lövfångarsilar och vattengångar ska avlägsnas. Skadade eller defekta lövfångarsilar byts ut. Saknas lövfångarsilar monteras nya.

Takentreprenörens ansvar

Takentreprenören ansvarar för att utförande av tätskikt samt takavvattning utförs enligt Matakis anvisningar, Tätskiktsgarantiers riktlinjer samt AMA Hus. Dimensionering av takbrunnar utförs vanligen av konstruktör eller VVS-konsult men kan även falla inom takentreprenörens ansvar beroende av entreprenadform. Takentreprenören ansvarar för att ingående komponenter uppfyller kraven enligt SS-EN 1253-2 samt föreskriven belastningsklass och flödeskapacitet.

Checklista installation

 • Avstånd c/c brunn – vertikal minst 500 mm
 • Intäckningskrage (minst YEP 3500) under brunnsfläns
 • Brunnsfläns infäst i alla fyra hörnen
 • Tätskikt helsvetsat mot hela brunnsflänsen och intäckningskragen
 • Brunn/bräddavlopp märkt med EN 1253-2
 • Minst ett bräddavlopp/ränndal
 • Ränndalsvåd installerad
 • Baktryckspackning på insticksbrunnar (renovering)

Checklista projektering/besiktning

 • Avstånd c/c brunn – vertikal minst 500 mm
 • Horisontala ränndalar
 • Takbrunnar placerade i lågpunkter
 • Takbrunn/bräddavlopp tillverkad enligt EN1253-2
 • Dimensionering utförd (enligt SS-EN 12056-3 och SS824031)
 • Minst ett bräddavlopp/ränndal
 • Ränndalsvåd
 • Insticksbrunnar klarar det dimensionerade flödet (renovering)
 • Baktryckspackning på insticksbrunnar (renovering)

nån text om denna?