Branta synliga tak förekommer på de flesta typer av byggnader. Takpapp (tätskiktsmatta) är en beständig och elegant takbeklädnad som är väl lämpad för denna typ av tak. Vanligast är slät­täckningen (vanligt papptak). I södra Sverige är listtäckningar vanligt förekommande. Listtäckning, eller listtak, innebär att trekantslister monteras på takytan för att ge byggnaden ett mer traditionellt utseende. Gemensamt för tak­typerna är att de ofta monteras på underlag av trä (råspont/plywood) och att de är synliga från marken varpå det är extra viktigt att alla detaljer utförs på ett noggrannt och korrekt vis. I denna skrift ger vi tips och råd om vad man bör tänka på vid planering och utförande av listtak och slättäckning med tätskiktsmatta vid taklutning ≤14° (1:4).

Underlag

Underlag är vanligtvis råspont (underlagsspont) eller plywoodskivor. Andra underlag kan förekomma men är mindre vanligt. Vid installation av synliga tak bör extra noggrannhet vidtas vid installation av underlaget då ojämnheter och rörelser i underlaget kan orsaka blåsor och veck på synliga tak. Därför rekommenderas att underlaget är väl uttorkat och noggrannt monterat. Ett underlag som är bristfälligt monterat ska åtgärdas innan tätskiktsmattan monteras.

Råspont

Underlag av råspont ska vara täckt med underlagsduk Mataki Haloten T1, alternativt underlagspapp YAM 2000, som läggs i samma riktning som tätskiktsmattan (från nock till takfot). Underlagstäckningen ska vara helt slät och får inte ha veck eller blåsor när tätskiktsmattan installeras. Om ojämnheter förekommer justeras dessa innan tätskiktsmattan monteras. Råspont ska ha en tjocklek av minst 23 mm. Råspont med för hög fuktkvot kan orsaka veckbildning och skador på konstruktionen. Råspont ska ha en målfuktkvot som högst motsvarar 16 % och torkningskvalitet enligt SS-EN 14298:2004. Ytfuktkvoten ska vid inbyggnad vara högst 18 % (AMA Hus HSD/GSN). Mekaniskt infäst tätskiktsmatta ska strängsvetsas mitt i våden för att ytterligare undvika risk för veckbildning. Strängsvetsningen skapar ett motstånd i produkten vilket håller emot mindre rörelser som kan uppkomma i underlaget vilka kan leda till veck i tätskiktet. Strängsvetsningen säkerställer även att tätskiktetsmatttan är varm vid installation.

Plywood

Underlag av plywood ska vara täckt med underlagsduk Mataki Haloten T1, alternativt underlagspapp YAM 2000, som läggs i samma riktning som tätskiktsmattan (från nock till takfot). Underlagstäckningen ska vara helt slät och får inte ha veck eller blåsor när tätskiktsmattan installeras. Om ojämnheter förekommer justeras dessa innan tätskiktsmattan monteras. Plywood ska ha en tjocklek av minst 18 mm, hållfasthetsklass minst P30 och ytfaner lägst klass III. Plywood med för hög fuktkvot kan orsaka veckbildning och skador på konstruktionen. Plywood ska ha högst 18% ytfuktkvot vid inbyggnad (AMA Hus HSD/GSN). Mekaniskt infäst tätskiktsmatta ska strängsvetsas mitt i våden för att ytterligare undvika risk för veckbildning. Strängsvetsningen skapar ett motstånd i produkten vilket håller emot mindre rörelser som kan uppkomma i underlaget vilka kan leda till veck i tätskiktet. Strängsvetsningen säkerställer även att tätskiktsmattan är varm vid installation. 

Trekantslister (för listtak)

Trekantslister kan bestå av trä, mineralull eller stålplåt. Respektive material har sina för- och nackdelar. Denna vägledning behandlar endast lister av trä vilket är vanligast förekommande. Kontakta Mataki för råd och instruktioner för andra typer av lister. Trälisterna ska hållas skyddade från fukt genom hela processen då den färdiga listen ligger helt inbäddad i tätskiktet och ev fukt kommer inte att kunna ta sig ut. För lister används trekantsregel sågad från träregel 45x45 mm eller 75x75 mm. Listerna ska vara fasade 100 mm i överkant mot nock. 

Renovering

Vid renovering av befintligt listtak inspekteras trekantslisterna och byts vid behov. Om det befintliga taket varit slätt och problemfritt vidtas så lite åtgärder som möjligt, dock ska alltid ny fotplåt monteras. 

Materialval

Underlagstäckning

Underlagstäckning bör utföras med underlagspapp med mineralstomme till exempel Mataki Haloten T1 som är en lättare produkt speciellt framtagen för tak som kläs med takpapp. Alternativt YAM 2000. Underlagsprodukter med mineralstomme är mer värmetåliga vid installation av tätskikt än motsvarande produkt med polyesterstomme och bildar ett slätt underlag väl lämpat för installation av ytpapp på synliga tak. Inga veck eller blåsor får förekomma i underlagspappen innan tätskiktsmattan installeras.

Tätskikt

Listtäckningar utförs med UnoTech Listtak, ett tätskikt speciellt utvecklad för installation av listtak. UnoTech Listtak har kristallsvart yta. Slättäckningar utan lister utförs med UnoTech FR som finns i flera olika färgalternativ. Varje våd ska strängsvetsas d.v.s mitten på takpappsvådens undersida ska svetsas ner mot underlaget. UnoTech QR är en variant med avtagbar mittremsa på undersidan vilket underlättar strängsvetsning. Obs! Det är av högsta vikt att tätskikt som monteras på vintern eller vid låg temperatur förvärms t.ex. genom förvaring i värmetält. På så vid minimeras risken för temperaturrelaterade rörelser i tätskiktet. 
 

Installation

Förberedelse

  1. Planera takytan och mät noga ut var första listen ska placeras. Börja i mitten och arbeta ut mot sidorna.
  2. Montera fotplåt med underliggande remsa. Om taket förses med ståndränna utgår detta moment.
  3. Montera fotremsan och första trekantslisten. Vilken som monteras först beror på om metod 1 eller 2 används.
  4. Mät ut och montera resterande trekantslister. Arbeta från mitten och utåt.
  5. Installera tätskiktet. 

Drift och skötsel

Ett korrekt utfört papptak har mycket lång livslängd kräver som regel mycket lite underhåll. Dock får taket inspekteras årligen efter skador (sprickor, skarvsläppor). Påväxter som t.ex mossa, alger m m avlägsnas med medel som ej har skadlig verkan på tätskiktet. Mekanisk bekämpning av påväxter ska undvikas. Takpapp är försedd med ett ytskikt av krossad skiffer för att ge takpappen sitt mekaniska skydd och skydd mot UV-ljus. Skifferkrosset lossnar i liten mängd från takpappen under hela sin livslängd och samlas i takets hängrännor, inspektera och rensa dessa 2 ggr per år.

Listtäckning installationsmetoder

Metod 1 (underliggande kappa) 

Denna metod är vanligast förekommande och är det moderna utförandet för listtäckningar. Det är den enklaste och mest rationella arbetsmetoden. Observera att hela tiden använda rätt mängd värme för att undvika stora asfaltutrinningar.

Listavslut överkant Metod 1 (underliggande kappa)

1. Montera trekantslisterna ovanpå underlagstäckningen.

2. Skär ut detaljen och svetsa mot list och underlagstäckning.

3. Fäst in remsan mekaniskt i under­laget.

4. Montera Mataki Listtak mellan listerna. Fäst in mekaniskt i ovankant.

5. Avsluta med att montera nockkappa ned till trekantslisten.

  

Listavslut nederkant Metod 1 (underliggande kappa)

1. Montera lister ovanpå underlagstäckning och fotkappa.

2. Mät ut och montera remsa av Mataki Listtak över trekantslisten, remsan svetsas mot hela listen och fästs mekaniskt utanför trekantslisten. Lämna understa delen av remsan osvetsad.

3. Snedskär remsans kanter och skär ut för listavslutet.

4. Svetsa remsan mot underlaget och listens avslut. Var extra noga med att använda rätt mängd värme för att undvika för stora utrinningar av asfalt.

5. Montera Mataki listtak mellan trekantslisterna.