Ritning

Matakis modell

Svenskt regelverk

Vi tar ansvar

Som Sveriges ledande producent av takprodukter tar vi ansvar och visar vägen inom tak och konstruktion. Vi bjuder på vår samlade kunskap för att göra det enklare för dig i ditt dagliga arbete. Matakis modell är att arbeta med våra fem viktigaste områden, Systemlösningar, Garantier, Hållbarhet, Svenskt regelverk och Utbildning.

Svenskt regelverk, vi bevakar och håller oss uppdaterade om svenska byggregler, standarder och branschstandarder. Nedan är några exempel på branschspecifika områden vi bevakar eller är delaktiga i.

 

AMA Hus

AMA Hus är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och är en referensserie avsedd att tjäna som grund för framtagandet av tekniska beskrivningar. Serien förenklar processen att formulera material- och utförandekrav för alla delar av ett byggnadsverk. 

Boverkets byggregler

Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. 

Tätskiktsgarantiers Riktlinjer

Riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™ är det regelverk som gäller för att ansvarsutfästelse från AB Tätskiktsgarantier i Norden ska utfärdas på tätskiktsentreprenaden. Riktlinjerna grundar sig på över 30 års erfarenhet av skadereglering på tak utförda av våra ca 200 anslutna takföretag i hela Sverige. Sedan 1984 har över 80 miljoner m2 tätskikt försäkrats genom AB Tätskiktsgarantier i Norden. 

Grönatakhandboken

Grönatakhandboken är framtagen i ett projekt finansierat av Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet. Handboken är ett stöd för att planera, projektera, anlägga och sköta olika typer av gröna tak med nolltolerans mot läckage. 

Dimensionering av takavvattning vid tak med tätskiktsmatta eller takduk

Gällande standarder för takavvattning tillämpas sällan eller feltolkas. Detta vill TIB och takbranschen råda bot på genom en förenklad branschtolkning av dessa standarder. De standarder som behandlas i branschtolkningen är SS-824031, SS-EN 12056-3 (dimensionering av takavvattning) samt SS-EN 1253-1 (krav på takbrunnar). 

Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem

Denna tolkning av SS-EN 1991-1-4 (Eurokod 1- vindlast) med riktlinjer för mekaniskt infästa tätskiktssystem på yttertak är utvecklad med TIB Takentreprenörerna som projektledande organ. Skriften har utarbetats med syfte att fastställa tydliga riktlinjer som verkar för funktionella taklösningar med god säkerhet baserat på lång erfarenhet av mekaniskt infästa tätskiktsystem på yttertak. 

Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak

Denna handbok är avsedd för projektering och installation av solpanelsanläggningar på yttertak. Huvudfokus i detta dokument är infästningarna av solpanelerna. Handboken ska vara enkel och lättförståelig vilket kommer att leda till ett enhetligt sätt att bestämma lastförutsättningar och infästning till olika typer av takkonstruktioner. Råden och anvisningarna innebär att nivån på installationerna blir hög och jämn vilket gynnar branschen på kort och lång sikt.

SIS TK 193 Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk

Taket har en fundamental funktion att skydda byggnaden och de människor som befinner sig däri, medan taksäkerhetsanordningar är utrustning som skyddar och underlättar för personer som arbetar på taket eller tredje person som bara passerar byggnaden. Kommittén vill bidra med svenskt kunnande och expertis inom takprodukter, tätskikt och taksäkerhet och arbeta för att standarderna som framtas/revideras är anpassade efter svensk lagstiftning och minimera skador på byggnader och olyckor som kan uppstå vid takarbete.