Halotex

Halotex RS10, diffusionsöppet underlagstak.  
Ja, om du använder dig av en mothållsskiva när du sprutar in isoleringen.
Överlappning görs över en takstol. Se monteringsanvisning.
Använd Halotex Byggtätningstejp och täta över revan. Vid större hål, tejpa över en bit av underlagstaket över hålet.
Som rekommendation max 2 månader.
Halotex W10 max 2 månader, Halotex W7 1,5 månader.  
Med Halotex Byggtätningstejp T60 eller T100.
Använd skarvbandbutyl mellan ströläkten och underlagsduken.
Den trycka texten ska vara in mot rummet.
Ja, använd tillsammans med Halotex W10 eller W7 Vindskydd.
Halotex används inte i golvkonstruktioner.
Använda Halotex Byggfolietejp T60 eller T100.  
Minsta godkända taklutning är 14°.
Du saknar en fungerande luft- och ångspärr eller ångbroms på insidan. Den fuktiga inneluften kommer in i väggkonstruktionen och kondenserar när den möter det kalla vindskyddet. Kan bero på att det finns otäta skarvar. Skarvar ska tätas med Halotex Byggtätningstejp T60.
Halotex skarvas över en takstol. Se monteringsanvisning Halotex RS10.  
Halotex kan i regel kombineras med andra produkter, men för optimal funktion rekommenderas hela systemet.
Det finns rörmanschetter till Halotexsystemet eller använd Halotex Byggtätningstejp T60 som skarvmaterial för samtliga Halotexprodukter.  
Se monteringsanvisning Halotex RS10.
Fäst in duken provisoriskt med en rostfri klammer eller pappspik. I direkt anslutning till monteringen av vindskyddet ska spiklister fästas över reglar, hammarband och syllar. Anpassa spikläktens dimension med utgångspunkt från det valda fasadmaterialets behov av luftspalt samt läktens bärighet. Se monteringsanvisning Halotex RS10.
Normalt är ånghalten inne större än utomhus eftersom varm luft har en förmåga att binda mer fukt än kall luft och diffusion sker då inifrån och ut. För att förhindra att fukt tar sig in och kondenserar i en konstruktion använder du ett diffusionsfördröjande skikt på den varma sidan, Halotex D50 Ångbroms. Så länge garaget är svalt och skillnaden mellan inne och ute temperaturen är liten är fuktvandringen liten och hela eller delar av kondensutfällningen undviks. Ska du använda dig av Halotex D50 så ska du hålla en innetemperatur som är högre än ute temperaturen för att inte riskera en fuktvandring på andra hållet dvs. utifrån och in.  
Nej, Halotex D50 ska användas i kombination med vindskyddet Mataki Halotex W10 för att uppnå en relation mellan ånggenomgångsmotståndet på >1:5. Detta skapar förutsättning för en balanserad klimatskärm avseende ångtransport.  
Ja, det kan du, men den får inte utsättas för temperaturer över 35°C.
Vid luft- och ångtätning på den varma sidan av en isolerad konstruktion där det finns behov av genomtrampningssäkerhet, t ex i tak mot kallvind.  
Ånggenomgångsmotståndet finns angivet i produktdatabladet för respektive produkt.
Halotex luft- och ångspärr skarvas med minst 200 mm överlapp och tätas med Halotex Byggtätningstejp T60.
Vi rekommenderar Halotex Byggtätningstejp T60.  
Nej, säkerhetsväven är inte lika tät. Ånggenomgångsmotståndet finns angivet i produktdatabladet för respektive produkt.  
Det kan du ha, men det får inte utsättas för mer än 35°C.  
Med Halotex Byggtätningstejp T60