En väl utförd takavvattning framtidssäkrar taket och byggnaden från läckage och andra skador

I en tid när vårt väder blir mer extremt och regn och skyfall blir allt mer intensiva är det extra viktigt att takets avvattning blir korrekt dimensionerad och installerad. Det gäller allt från hur takytan och ränndalar utformas till var takbrunnar placeras och vilken dimension dessa har.

Dimensionering av takavvattning ska utföras enligt SS-EN 12056-3 och SS-824031, vilka avhandlar dimensionering av dagvattensystem för självfall samt beräkning av sannolik regnintensitet. Takbrunnar och bräddavlopp ska vara provade enligt SS-EN 1253-2.

Här finner du våra rekommenderade lösningar, dimensioneringsprogram samt konstruktions- och ritningsdetaljer. Alla utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

Här finner du våra rekommenderade utförande på de vanligast förekommande detaljerna för takavvattning på tak. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

 

Anslutning mot takbrunn

 1. Intäckningskrage av YEP 3500 (500 x 500 mm) svetsad mot brunnsflänsens undersida.
 2. Takbrunn med perforerad fläns.
 3. Tätskikt 1 x 1 m helsvetsas mot hela brunnsflänsen och intäckningskrage.
 4. Lövfångarsil.

Anslutning mot sargbräddavlopp

 1. Intäckningskrage av YEP 3500 (500 x 500 mm) svetsad mot brunnsflänsens undersida.
 2. Sargbräddavlopp med perforerad brunnsfläns.
 3. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikalen och <150 mm ut på den horisontella ytan.
 4. Tätskiktsmatta UnoTech FR.
 5. Kappa av Mataki UnoTech FR. Dras 300-350 mm upp på vertikalen och <150 mm ut på den horisontella ytan. Fästs mekaniskt i överkant <c/c 150 mm.
 6. Remsa av YEP 2500. Dras över krönet och ned 100 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm.
 7. Plåtbeslag (enligt AMA Hus JT).

Nedan finner du projekteringsunderlag för takavvattning indelat i kapitel. Klicka på respektive kapitel för att lära dig mer om invändig takavvattning. Projekteringsunderlaget överensstämmer med svenska krav och regelverk som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

Dimensionering av invändig takavvattning (Självfallssystem)

Takavvattning ska dimensioneras enligt SS-EN 12056-3 och SS-824031 vilka anhandlar dimensionering av dagvattendräneringssystem för självfall samt beräkning av sannolik regnintensitet.

Ingående komponenter i systemet, till exempel takbrunnar och bräddavlopp för invändig avvattning, ska vara provade enligt SS-EN 1253-2. 

Dimensionering utförs enklast med Matakis dimensioneringsprogram för takbrunnar. För manuell beräkning se Matakis förenklade dimensioneringsguide i sex steg samt regnintensitetskarta (SS 824031) längre ned på denna sida.

Tips! Om takbrunnens flödeskapacitet inte räcker till kan lövfångarsilen bytas ut till en med högre kapacitet. 

Generella anvisningar

Takutformning
Vid nyproduktion ska eftersträvas att kvarstående vatten blir minsta möjliga. Hänsyn ska tas till konstruktionens nedböjningar och laster under bruksskedet. Kvarstående vattensamlingar med djup över 30 mm ska åtgärdas med installation av nya takbrunnar alternativt uppbyggnader. Ovanför hinder bredare än 1,2 m ska vattenavledande uppbyggnad utföras. Obs! Vid varmt tak med utvändig avvattning passerar vattnet en kall takfot/utkastare. Vattnet kan då frysa och hindra avrinning med stor risk för skador på byggnaden.

Ränndalar
På tak med invändiga varma avlopp leds regnvatten från takytorna ner till ränndalar i vilka tak­brunnarna är placerade. Ränndalar bör alltid utföras med horisontell botten (det vill säga utan uppbyggnad av fall mellan brunnarna med så kallade ränndalskilar). På så vis kan flera brunnar sam­verka, till exempel om en brunn blir igensatt. Genomföringar får ej placeras i ränndalar och installationer som blockerar eller hindrar vatten­avrinning i ränndalar får ej förekomma. Vatten måste obehindrat kunna rinna i ränndalar.

Moss-Sedum Tak
Vid tak med vegetation av Moss-Sedum avvattnas ytan på samma vis som takytor utan vegetation, även om vegetationen medför en långsammare avvattning. Runt brunnar läggs ett lager med singel (fraktion 1,5 x större än silens hål) som hindrar vegetationen att växa in i och blockera avvattningen.

Placering av takbrunnar och bräddavlopp

Takbrunnar ska placeras i takets lågpunkter (med hänsyn tagen till konstruktionens nedböjningar och laster. Från takbrunnen får man då dra en ledning inomhus till närmaste pelare och sedan ner till avlopp. Takbrunnar och bräddavlopp ska placeras minst 500 mm från vertikal yta (vägg, sarg eller liknande). Detta för att anslutning av tätskikt mot tak­brunn/bräddavlopp ska vara möjlig. Fläns till takbrunn/bräddavlopp får aldrig klippas eller vikas. Utkastare ska placeras minst 500 mm från hörn. Detta för att anslutning av tätskikt mot utkastare ska vara möjlig. Tappstycke till brunn och bräddavlopp ska ha en sådan längd att anslutning till stuprör utförs under tak- eller bjälklagskonstruktion. Tappstycke till utkastare och sargbräddavlopp ska ha sådan längd att det i ett stycke passerar igenom vägg/sarg och sticker ut tillräckligt för att undvika skador i fasadkonstruktionen.

Bräddavlopp
Bräddavlopp har två huvudsakliga uppgifter: Transportera bort vatten från taket vid skyfall då det ordinarie systemet inte räcker til,l samt i de fall som det ordinarie systemet inte fungerar (till exempel vid stopp i takbrunnar/ledning/stam). Signalera om den primära takavvattningen inte fungerar (till exempel vid stopp i brunnar/ledning/stam) så att åtgärder snabbt kan sättas in utan att takkonstruktionen tar skada. Bräddavlopp ska finnas i samtliga ränndalar och placeras på ett sådant sätt att vattenytan kan nå max 50 mm över takets lågpunkter (brunnarna). Bräddavlopp kopplade till dagvattenledning ska anordnas så att vattenutströmning kan observeras utan att olägenhet uppstår när brädd­avloppet träder i funktion. Sargbräddavlopp (genom takkrön/sarg) utan anslutning till dagvattenledning, ska anordnas så att de inte fryser igen vintertid och så att det inte uppstår risk för personskador eller missfärgning av fasad när bräddavloppet träder i funktion.

Renovering

Vid renovering (omläggning av tätskikt) ska alltid nya takbrunnar monteras. Mataki rekommenderar att befintliga brunnar byts till nya, alternativt kan insticksbrunnar monteras i befintliga takbrunnar. Om dimensionering medger en minskad dimension med bibehållet flöde kan insticksbrunn monteras. Insticksbrunnar får aldrig monteras i andra insticksbrunnar med tanke på läckagerisk och flödeskapacitet. För att uppnå maximal täthet ska insticksbrunnar vara försedda med Mataki baktryckspackning (O-ring rekommenderas ej). Utkastare och sargbräddavlopp ska alltid bytas ut mot nya (befintliga rivs bort).

Minskad flödeskapacitet
Renovering med insticksbrunnar innebär att man minskar den ursprungliga brunnsdiametern och därmed sänker flödeskapaciteten. Ett enkelt sätt att kompensera för den minskade kapaciteten är att montera en lövfångarsil med högre flödes­kapacitet. På så vis kan man i många fall uppnå samma flöde och till och med i vissa fall öka flödes­kapaciteten. 

 

Materialkrav för ingående komponenter

Takbrunnar, utkastare och bräddavlopp ska vara provade och godkända enligt SS-EN 1253-2. Dessa komponenter ska klara föreskriven belastningsklass samt beräknad flödeskapacitet. Brunnsflänsen ska vara perforerad samt förses med intäckningskrage av minst YEP3500 på brunnsflänsens undersida. Flödeskapacitet för brunn inklusive lövfångarsil ska redovisas av leverantören. Insticksbrunnar ska vara försedda med Mataki baktryckspackning. O-ringar rekommenderas ej. Matakis takbrunnar uppfyller belastnings­klass H 1,5 (otrafikerat yttertak) om annat ej anges.

Belastningsklasser
Takbrunnar ska väljas efter aktuell belastningsklass:

H 1,5 - Otrafikerat yttertak
K 3 - Ytor utan fordonstrafik, till exempel bostäder, kommersiella och offentliga byggnader
L 15 - Ytor utan fordonstrafik, terrasser där människor vistas
R 50 - Ytor med fordonstrafik, till exempel innergårdar med tillfällig trafik
M 125 - Ytor med fordonstrafik, till exempel parkeringsdäck
N 250 - Ytor med tung fordonstrafik, till exempel truckar
P 400 - Ytor med tung fordonstrafik, lastbilar

För ytor med särskilt utsatta ytor med tung fordonstrafik ska klass E 600 och F 900 enligt SS-EN 124 väljas.

 

Drift och skötsel

Takbrunnar ska inspekteras 1-2 ggr/år. Löv och skräp i lövfångarsilar och vattengångar ska avlägsnas. Skadade eller defekta lövfångarsilar byts ut. Saknas lövfångarsilar ska nya monteras.

Takentreprenörens ansvar

Takentreprenören ansvarar för att utförande av tätskikt samt takavvattning utförs enligt Matakis anvisningar, Tätskiktsgarantiers riktlinjer samt AMA Hus. Dimensionering av takbrunnar utförs vanligen av konstruktör eller VVS-konsult, men kan även falla inom takentreprenörens ansvar beroende av entreprenadform. Takentreprenören ansvarar för att ingående komponenter uppfyller kraven enligt SS-EN 1253-2 samt föreskriven belastningsklass och flödeskapacitet.

Checklista installation

 • Avstånd c/c brunn – vertikal minst 500 mm
 • Intäckningskrage (minst YEP 3500) under brunnsfläns
 • Brunnsfläns infäst i alla fyra hörnen
 • Tätskikt helsvetsat mot hela brunnsflänsen och intäckningskragen
 • Brunn/bräddavlopp märkt med EN 1253-2
 • Minst ett bräddavlopp/ränndal
 • Ränndalsvåd installerad
 • Baktryckspackning på insticksbrunnar (renovering)

Checklista projektering/besiktning

 • Avstånd c/c brunn – vertikal minst 500 mm
 • Horisontala ränndalar
 • Takbrunnar placerade i lågpunkter
 • Takbrunn/bräddavlopp tillverkad enligt EN1253-2
 • Dimensionering utförd (enligt SS-EN 12056-3 och SS824031)
 • Minst ett bräddavlopp/ränndal
 • Ränndalsvåd
 • Insticksbrunnar klarar det dimensionerade flödet (renovering)
 • Baktryckspackning på insticksbrunnar (renovering)

Regnintensitetskarta SS 824031

Takavvattning - Projekteringsvägledning

Takavvattning - Flödeskapacitet

Här finner du ritningsunderlag på våra rekommenderade takavvattningslösningar. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak. Detaljerna finns att ladda ner som dwg, BIM (revit) eller som pdf-er. 

Anslutning mot takbrunn

Anslutning mot sargutkastare