Översikt listtak

Ett tak kan innehålla flera olika detaljer som t.ex. skorsten, takljus, och rörgenomföringar. Planera takytan noga innan arbetet påbörjas. I denna projekteringsvägledning finner du de vanligast förekommande detaljerna på tak. 

  1. Skorsten
  2. Takljus
  3. Kantavslut
  4. Nock
  5. Genomföring
  6. Ränndal 
  7. Takfot

Takfot - utförande med ståndränna

Ståndränna monteras ovanpå färdig taktäckning och täcks in med samma tätskikt som övrig taktäckning. Montera en regel cirka 45 x 70 mm, ställd på högkant och fäst den väl i underlaget. Montera en cirka 330 mm bred remsa Mataki Listtak uppifrån och ner över regeln, svetsa remsan mot hela regeln och underliggande tätskiktsmattan och fäst in mekaniskt i regelns överkant. Montera nästa remsa från takfot, upp över regeln och ner på ovansidan. Remsan ska svetsas fast mot den första remsan. Att montera tätskiktskapporna i denna ordning ger ett estetiskt tilltalade utförande då inga rinningar av bitumen uppstår på ståndrännans synliga nedersida. 

Takfot - utförande med fotplåt

Underlagstäckning (T1 eller YAM2000) ska dras förbi kantavslutet och vikas ned mot hängrännan. Under fotplåt monteras fotplåtsremsa av kvalitet minst YEP2500. Fotplåtsremsan ska nå minst 150 mm ovan fotplåtens överkant. Montera därefter en 500 mm bred remsa av Mataki Listtak som fotkappa. Montera fotkappan utmed takfoten och fäst in mekansikt i underlaget, fotkappan svetsas mot hela fotplåten och fotplåtsremsan. Tätskikt inklusive utflyt ska dras ända ned till fotplåtens nedknäckning. Viss asfaltutrinning på fotplåten kan förekomma, därför rekommenderas att svart fotplåt används. Fotplåt ska vara i kvalitet enligt tabell nedan. Vid renovering ska ny fotplåt och fotplåtsremsa monteras.

Nock

Taknock oventilerad. Montera en 300 mm bred nockkappa av Mataki Listtak och svetsa mot underlaget.
Taknock ventilerad. Montera Mataki ventilerad nockprofil. Helsvetsa en remsa av mataki isttak mot nockprofilen.

Ränndal

Montera Mataki UnoTech FR kristallsvart som ränndalsvåd. Anslut Mataki Listtak mot ränndalsvåden och montera slutligen trekantslisterna.

Kantavslut mot fasad regel och vindskiva

Fasad regel kan bestå av staketregel ca 45x75 mm alternativt regel 45x45 som kombineras med trekantslist 45x45 mm. En remsa av YEP 2500 svetsas mot underlaget och över regeln. Remsan ska nå minst 150 mm ut på takytan och nedanför den fasade regeln på takets utsida eller så att den täcker råspontens ändträ. Montera sedan en kappa över den fasade regeln minst 150 mm ut på takytan. Kappan avslutas och svetsas tät ovanpå regeln. Därefter kläs kantavslutet med plåtbeslag.

Skorsten, takljus eller annat hinder

Lister avslutas minst 200 mm från hindrets underkant. Montera förstärkningsremsa av YEP 3500 i hålkäl 100 mm upp och 150 mm ut på takytan. Mot denna ansluts sedan tätskiktet och avslutas med kappa av tätskikt. Kappan ska dras upp 300 mm (vid takljus, 200 mm) på den vertikala ytan (och fästas in i överkant c/c 150 mm) och 150 mm ut på takytan.

Genomföring

Runda genomföringar utförs med gummistos eller plåtstos (exempelvis upp- och nervänd takbrunn).Båda alternativen ska förses med underliggande intäckningskrage av YEP 3500 minst 500x500. Intäckningskragen ska nå minst 100 mm utanför stosens fläns.