Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

AMA typ 7513 UnoTech - PDF-fil 
AMA typ 7513 UnoTech - Word-fil 

J          SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSMATTOR E D

JS        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

CE-märkning
Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

Byggpapp
Byggpapp ska vara tillverkad enligt SS-EN 13859–1:2010.
Byggpapp ska vara armerad och baserad på oxiderad asfalt eller polymermodifierad asfalt typ SBS.
Byggpapp ska förvaras och hanteras enligt Matakis dokumenterade anvisningar.
Byggpapp ska vara av lägst klassen YAM 2000 eller YEM 1000.

Tätskiktsmatta
Tätskiktsmatta ska förvaras och hanteras enligt dokumenterade anvisningar från Mataki. Undre remsor och kappor till tätskiktsmattor ska inte vara skyddsbelagda. Övre remsor och kappor ska vara av samma material som tätskiktsmattan. Remsor och kappor som utsätts för UV-strålning ska vara skyddsbelagda. Produkter utan skyddsbeläggning mot UV-strålning ska i övrigt uppfylla samma krav som skyddsbelagda produkter.

Fästdon
För fästdon gäller avsnitt ZSE, där inte annat anges. Fästdon ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Se kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av kvalitet i fästdon som ska användas utomhus eller i fuktiga och korrosiva miljöer.

UTFÖRANDEKRAV

Infästning av byggpapp och underlagsduk på träunderlag e d
Spik ska slås in vinkelrätt mot underlaget. Spikhuvuden får inte penetrera byggpappen eller underlagsduken.
Längdskarvar ska spikas i sicksack enligt figur AMA JS/1. Spikrad får inte sammanfalla med springa mellan panelbrädor, skivor och dylikt.
Infästning med skruv ska ske enligt byggpapp- eller underlagsduktillverkarens dokumenterade anvisningar.

AMA JSB_1.jpg

Ansvar vid heta arbeten
Arbetet skall utföras av personal med certifikat för heta arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för brandfarliga heta arbeten. Kontrollera vid utförandeentreprenad att AFC.55 och vid totalentreprenad att AFD.55 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF, är åberopad i handlingarna.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Garanti
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus gäller i nämnd ordning. Vid mekanisk infästning av tätskikt ska vindlastberäkning utföras och infästningsplan upprättas enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4. Infästningsplan ska bifogas beställning av ansvarsutfästelse. Ansvarsutfästelse ska utfärdas och överlämnas till samtliga fastigheter/fastighetsägare. Detta är viktigt att tänka på vid till exempel villor och radhus, även om dessa har sammanhängande takytor.
Skriv in krav på varugarantier vid utförandeentreprenad under AFC.472 och vid totalentreprenad under AFD.472.

Skötselanvisningar
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus gäller i nämnd ordning.
Skriv in krav på driftinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.6 och underhållsinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.7.

Skyltning - taksäkerhet
Skyltning för säkerhet, drift och underhåll av tak anges under YSB.2.

JSB.1                     Underlagstäckningar av byggpapp för tätskiktsmatta

UTFÖRANDEKRAV

Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
Underlagsspont ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt HSD.
Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med byggpapp i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
Underlag av underlagsspont ska ha minsta tjocklek 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
Underlag av plywood ska ha minsta tjocklek 18 mm.
Vid täckning med ett lag tätskiktsmatta som appliceras genom svetsning bör byggpappen läggas i riktning från nock till takfot.
Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning ska snedskäras minst 300 mm in mot våden enligt figur AMA JSB.1/1.

AMA JSB_1_1.jpg

Skarvklistring av byggpapp
Byggpapp med våderna i takfallets lutningsriktning ska skarvklistras.
Vid taklutning mindre än eller lika med 1:3 (18 grader) ska våder tvärs takfallets lutningsriktning skarvklistras.
Skarvklistring ska utföras med asfaltklister eller fabrikspålagd självhäftande asfaltbeläggning.

JSB.111                 UT typ 111 för tätskiktsmatta i yttertak

AMA JSB 111.jpg

JSE                 VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Tätskiktsmatta för yttertak ska tillverkas enligt harmoniserad standard SS-EN 13707 samt vara prestandadeklarerad och CE-märkt.
Exponerade tätskiktsmaterial ska vid provning enligt SIS-CEN/TS 1187, metod 2, uppfylla kraven för klass BROOF  (t2) enligt SS-EN 13501-5.
Asfaltprodukter som ska appliceras genom svetsning (sträng- eller helsvetsning) till underlaget ska innehålla svetsbar asfalt till en mängd som minst motsvarar 1000 g/m2 svetsad area.
Beakta risker för mekanisk och kemisk påverkan på tätskiktsmaterialet.

UTFÖRANDEKRAV

Tätskiktsmaterial ska vid läggning ha sådan temperatur att sprickor och dylikt inte uppstår i materialet.
Detaljer i tätskiktet ska utföras i direkt anslutning till täckningen.
För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget.

Krav på underlag m.m.
Underlag för tätskikt ska utformas med fall till brunn, hängränna eller annat utlopp. Minsta fall ska vara 1:100.
Underlag ska vara rent.
Underlag ska vara fritt från vatten, snö och is före läggning av tätskikt. Ojämnheter i underlaget (blåsor, veck) justeras till ett slät underlag.
Betongytor får inte ha större ojämnheter än 1,5 mm.
Större ojämnheter än 1,5 mm utjämnas med betong, cement- eller bitumenbaserade produkter beroende på nivåskillnadens storlek.
Nivåskillnader större än 5 mm i elementfogar ska utjämnas så att jämn övergång erhålls.
Betongelement typ HDF ska alltid förses med avjämnande pågjutning av betong alternativt asfaltmastix.
Membranhärdare eller avjämningsmassa får inte användas på ytor som ska förses med tätskikt.
Innan arbetet påbörjas rengörs betongytan, lämpligen med tryckluft.
På betongunderlag mot vilket tätskikt ska helklistras/helsvetsas ska efterbearbetning utföras i samband med gjutningen. Slamskikt och svaga ytskikt av cementpasta ska avlägsnas genom mekanisk bearbetning såsom blästring, slipning eller lättfräsning.
Underlag av cellplast ska täckas med minst 20 mm mineralullsskiva enligt avsnitt IBG.2.
Ange om särskilda åtgärder ska vidtas för att skydda färdigt tätskikt under byggtiden.

Mekanisk infästning
Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem ska utföras enligt SS-EN 1991-1-4.
Infästningsplan ska upprättas för takytan. Fästdon ska placeras enligt infästningsplan.
Vid infästning i autoklaverad lättbetong ska provdragning av fästdon utföras. Minst 8 dragprov ska utföras i fält innanför takets randzoner. Medelvärdet för utdragsproven ska vara minst 2 000 N för att infästning i lättbetong med skruv ska tillåtas. Dimensionerande värde på fästdons utdragshållfasthet ska redovisas av skruvtillverkaren.
Fästdon för tätskikt anges i avsnitt ZSE.

Omtäckning
Före omtäckning ska orsak till skador i det befintliga tätskiktet klarläggas och åtgärder vidtas för att förhindra att skadan uppstår på nytt. Vid skador till följd av rörelser i underlaget ges det nya tätskiktet, till exempel genom frilagda töjzoner, möjlighet att ta upp rörelserna.
Defekter i befintligt tätskikt ska justeras innan nytt tätskikt utförs.
Gammalt tätskikt ska rivas på vertikala ytor.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Kvarstående vatten
Tak eller bjälklag ska vid nyproduktion utformas på ett sådant sätt att det högst kan bildas 30 mm kvarstående vatten.
Brunnar ska placeras i takets lågpunkter.
Eftersom nedböjningen alltid sker mellan pelare/takstolar ska takbrunnar alltid placeras mitt mellan takstolar.
Brunnar ska monteras på ett sådant sätt att utloppets nivå inte ligger högre än omgivande tätskikt, överlägg inräknat.
Bräddavlopp ska placeras med utloppet högst 50 mm över tätskiktets lägsta punkt, underlagets nedböjning inräknat.
Hinder bredare än 1200 mm ska kompletteras med vattenavledande uppbyggnad.
Motståndsförmåga mot vattentryck
Färdigt tätskikt ska vara vattentätt.

JSE.1                      Vattentäta skikt av tätskiktsmatta

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Förstärkning av vinklar och hörn
Förstärkningar av vinklar och hörn ska vara tillverkade av material som är anpassade för tätskiktsmaterial och monteringsmetod.
Förstärkningar ska ha minsta mått enligt figur AMA JSE.1/1.

 AMA JSE 1.jpg

UTFÖRANDEKRAV

Vid enlagstäckning på takyta med större lutning än 1:16 ska tätskiktsmatta förankras på ett sådant sätt att tätskiktet inte kan glida.
Vid enlagstäckning ska asfaltsträngen utanför överlappet i tätskiktsmatta vara jämn och högst 15 mm bred. Enstaka mindre utflöde ska tillåtas vid tvärskarvar, kappor och dylikt.
Tätskiktsmatta som strängklistras till underlaget ska ge en varaktig luftspalt.
Strängklistring av tätskiktsmatta ska utföras med en eller två asfaltsträngar per våd och med en klisteryta motsvarande 40–50 procent av den täckta ytan.

Omtäckning
Vid omtäckning på plastduk ska en migreringsspärr av mineralullsfilt eller dylikt monteras under tätskiktsmattan.

Plåtflänsar
Plåtflänsar (fotplåtar) för inklistring av tätskiktsmatta ska i första hand vara utförda enligt avsnitt JT-.31. Alternativt ska de vara utförda av aluminiumplåt eller ytbelagd varmförzinkad stålplåt med en ytbeläggning av polyester eller PVF2.
Plåtfläns för klistring av tätskiktsmatta ska ha en minsta inklistringsbar bredd av 150 mm.
Plåtfläns ska rengöras och värmas i samband med inklistring.

Formstycken till vinklar och hörn
Förstärkning ska utföras av vinklar och hörn. 
Förstärkning placeras under tätskiktsmattan.
Platstillverkade förstärkningar för vinklar och hörn ska utformas så att täthet uppnås i vinkelns eller hörnets spets. 
Tätning i vinklar och hörn får inte ske med enbart klisterasfalt.

JSE.15                   Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmatta ska ha en tjocklek av minst 4 mm, varvid skyddsbeläggningens tjocklek inte ska medräknas, eller ha en totalvikt av minst 5200 g/m2, skyddsbeläggningen medräknad.

UTFÖRANDEKRAV

Minsta rekommenderad taklutning för yttertak är 1:40.
Ränndalar bör utföras utan lutning (horisontella).
Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp YAM 2000 enligt JSB.111.

Mekanisk infästning av tätskiktsmatta
Mekanisk infästning i överlapp ska placeras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Tätskikt för yttertak ska uppfylla kraven enligt tabell AMA JSE.1/3 och tabell AMA JSE.1/4.

JSE.151                 Vattentäta enlagstäckningar av tätskiktsmatta på yttertak

Tätskiktsmatta ska vara Mataki UnoTech FR. Kulör ska vara skiffergrå.
Övre remsor och kappor ska vara Mataki UnoTech FR Remsa. Kulör ska vara skiffergrå.
På tak isolerade med PIR ska tätskiktsmatta vara Mataki UnoTech Nordic.

JSE.1513               TY typ 1513

Detaljer utföres enligt monteringsanvisning för Mataki UnoTech.

JSE.15131 Uppdragningar av TY typ 1513 på vägg, sarg e d

Vägg
Tätskikt ska anslutas till vertikal yta med kappor enligt figur AMA JSE.15131/1.
Uppdragning på vägg eller dylikt ska utföras till minst 300 mm över färdig takyta.
Uppdragning på sarg till hinder som brandgasventilatorer, takljuskupoler, ventilationshuvar eller dylikt, ska utföras till minst 200 mm över färdig takyta.
Plåtbeslagning av uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska utföras enligt JT-.351.

AMA JSE 15131_1.jpg

Tätskiktsmatta ska helklistras till kappa av minsta kvalitet YEP 3500.
Kappa av tätskikt TY typ 151- ska i ovankant fästas mekaniskt med spik eller dylikt med största centrumavstånd på 150 mm.
Uppdragningen ska skyddas med ett plåtbeslag. Plåtbeslaget ska överlappa tätskiktskappan av TY typ 151- med minst 150 mm.

Väggkrön
Intäckning av väggkrön ska utföras enligt figur AMA JSE.15131/2 eller figur AMA JSE.15131/3. Överlapp mellan kappor och tätskikt ska läggas i eventuell lutningsriktning.
Väggkrön ska täckas med kappa YEP 2500 eller dylikt. Kappan ska skarvklistras. Kappan ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas mekaniskt med spik eller dylikt med största centrumavstånd på 150 mm.

AMA JSE 15131_2.jpg

Väggkrön som i sin helhet täcks in med tätskiktsmatta ska utföras enligt figur AMA JSE.15131/3. Tätskiktskappa ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

AMA JSE 15131_3.jpg

Vid väggkrön högre än 350 mm ska tätskiktskappa delas enligt figur AMA JSE.15131/4. Överlapp ska vara minst 100 mm.

AMA JSE 15131_4.jpg

Väggkrön ska skyddas med plåtbeslagning. Plåtbeslaget ska överlappa kappan av tätskikt TY 151- med minst 150 mm.
Rörelsefog vid vertikal yta
I de fall underlaget kan röra sig horisontalt eller vertikalt i förhållande till den vertikala ytan ska uppdragning av tätskikt utföras enligt figur AMA JSE.15131/5. Kappa över rörelsefog ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Uppdragningen ska skyddas med plåtbeslag.

                                AMA JSE 15131_5.jpg

 

 

 

 

 

 


Remsa av byggpapp eller dylikt ska skydda spalten mellan vägg och plywoodskiva. Remsan ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

JSE.15132           Anslutningar av TY typ 1513 till fläns

Brunn, bräddavlopp o d
Brunn och bräddavlopp ska utföras enligt JSE.171 respektive JSE.712.
Takbrunnar och bräddavlopp ska vara tillverkade av minst 0,7 mm rostfri stålplåt 1.4301 enligt SS-EN 10088-4:2009 (gäller både fläns och tappstycke). Brunnsfläns ska vara perforerad.
Brunn får inte deformeras vid uppvärmning i samband med montering.
Takbrunnar, utkastare och bräddavlopp av rostfri stålplåt ska ha inklistringsbar fläns 150 mm varav 80-100 mm ska perforeras med hål 6-8 mm cc 15-20 mm enligt nedan.
Anslutning av tätskikt till brunn med plåtfläns ska utföras enligt figur AMA JSE.15132/1.
Brunnsfläns ska vara perforerad och klistras till underliggande kappa av minst kvalitet YEP3500. Underliggande kappan ska vara minst 50 mm bredare än flänsen på alla sidor.
Brunnsfläns ska fästas i underlaget enligt brunnleverantörens dokumenterade anvisningar.

AMA JSE 15132_1.jpg

Tätskikt över brunn och bräddavlopp ska vara separat bit 1000x1000mm.
Tätskikt ska helklistras mot såväl tätskiktskappa som brunnsfläns.

Plåtstos o d
Anslutning av tätskikt till stos med fläns ska utföras enligt figur AMA JSE.15132/2.
Fläns till plåtstos ska vara utförd lika fläns till brunn av rostfri stålplåt enligt avsnitt JSE.711.
Fritt avstånd mellan genomföringarna ska vara minst stosens diameter plus 200 mm (inklusive fläns).
Flänsen ska klistras till underliggande intäckningskrage.
Intäckningskragen ska vara av kvalitet YEP 3500. Intäckningskragen ska gå minst 100 mm utanför flänsen.
Fläns av stålplåt ska fästas mekaniskt i underlaget.
Stos ska inte monteras nedsänkt i underlaget.

AMA JSE 15132_2.jpg

Anslutning av tätskikt till infästningsplattor för taksäkerhetsutrustning, solfångare, skyltar och dylikt ska utföras enligt figur AMA JSE.15132/3.
Infästningsplattorna ska ha perforerad fläns liknande fläns till takbrunnar av rostfri stålplåt enligt JSE.711. Infästningsplattona ska ha minst 150 mm inklistringsbar bredd.
Intäckningskragen ska vara av kvalitet minst YEP 3500. Kragen ska gå minst 100 mm utanför flänsen.
Tätskiktet ska helklistras till såväl fläns som intäckningskrage.

AMA JSE 15132_3.jpg

JSE.15133           Anslutningar av TY typ 1513 till fotplåt 

Anslutning till fotplåt ska utföras enligt figur AMA JSE.15133/1.
Tätskiktsremsan ska dras fram till fotplåtens nedknäckning.
Tätskikt ska helklistras mot såväl tätskiktsremsa som fotplåt.
Den undre remsan av byggpapp ska dras förbi fotplåten med minst 150 mm.

AMA JSE 15133_1.jpg

Vid omläggning av tätskikt ska fotplåten ersättas med ny enligt figur JSE.15133/1.
Om fotplåten är perforerad ska remsan under fotplåt vara av kvalitet minst YEP 3500.

JSE.15134            Anslutningar av TY typ 1513 till hängskiva

Anslutning till kantregel ska utföras enligt figur AMA JSE.15134/1.
Kappa av lägst YEP 2500 ska ha minst 150 mm inklistringsbredd på takytan.
Kappa av lägst YEP 2500 ska spikas på utsida regel och dras förbi denna minst 50 mm.
Fasad träregel ska ha dimension minst 45×120 mm.
Intäckning av kantregeln ska skyddas med plåtbeslag enligt AMA JT-.374.
Träregels ändträ ska täckas in med tätskikt.

AMA JSE 15134_1.jpg

JSE.15135           Skarvningar av TY typ 1513 vid nock

Nock ska avtäckas med en minst 300 mm bred helklistrad våd enligt figur AMA JSE.15135/1.
Längs nock ska tätskikt mekaniskt fästas in enligt mått för randzon i infästningsplan.

AMA JSE 15135_1.jpg

JSE.15136           Utförande av TY typ 1513 i ränndal 

Ränndal i anslutning till vertikal yta ska utformas på ett sådant sätt att ränndalscentrum bildas minst 500 mm från den vertikala ytan eller centrum brunn enligt figur AMA JSE.15136/1.
Anslutning till vertikal yta ska utföras enligt JSE.15131. Ränndalsvåd ska ha beläggningsfria kanter.
Om tätskiktsmattan inte dras upp 50–100 mm ska uppviket ersättas med tätskiktskappa av kvalitet YEP 3500 eller motsvarande. Kappa ska vara minst 250 mm bred.
Tätskiktsmatta ska helklistras till kappa.

AMA JSE 15136_1.jpg

Ränndal mellan två takytor ska utföras enligt figur AMA JSE.15136/2.
Ränndalsvåd ska ha beläggningsfria kanter på båda långsidorna enligt figur AMA JSE.15136/2.

AMA JSE 15136_2.jpg

JSE.15137            Utförande av TY typ 1513 i fotränna

Tätskikt i fotränna ska utföras enligt figur AMA JSE.15137/1.
Fotränna ska klistras mot eller infästas mekaniskt till underlaget.

AMA JSE15137_1.jpg

JSE.15138            Diverse detaljutföranden av TY typ 1513

Rörelsefogar
I de fall rörelsefog förekommer i underlaget ska tätskiktet friläggas över fog.
Vid fogrörelser mindre än 15 mm vinkelrätt mot fogen ska rörelsefogen utföras enligt figur AMA JSE.15138/1. 

AMA JSE 15138_1.jpg