Här finner du rekommenderade takuppbyggnader för de vanligast förekommande underlagen. Uppbyggnaderna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

Underlag av trä till exempel råspont eller plywood är det vanligaste underlaget på branta tak men förekommer även i låglutande- eller platta takkonstruktioner. Underlag av trä ska täckas med underlagspapp exempelvis Mataki T1 eller YAM 2000. Underlag av råspont ska ha tjocklek minst 23 mm  och ytfuktkvot högst 18%. Underlag av plywood ska ha tjocklek minst 18 mm, hållfasthetsklass minst P30 och ytfaner lägst klass III.

Mer om krav på underlag finns i TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak och AMA Hus HSD/GSN.

Uppbyggnad

 • Tätskikt Mataki UnoTech/Power FR mekaniskt infäst, skarvsvetsad.
 • Underlagstäckning Mataki Haloten T1/YAM 2000 
 • Råspont/plywood

Mineralullsisolering är vanligt förkommande på alla typer av byggnader och utgör ett bra underlag för installation av takpapp. Vid installation på underlag av mineralullsisolering monteras tätskiktet direkt på isoleringen och skruvas fast i underlaget med skruv och teleskophylsa. Isoleringen ska ha en densitet av minst 110 kg/m3 och tryckhållfasthet minst 60 kPa. Ångspärr på underlag av trp-plåt kan placeras direkt mot plåten eller mellan två isolerskikt (minst 2/3 av det totala isolervärdet över ångspärren). Ångspärren kan tätas med skarvband eller överlappas 500 mm utan skarvband, då rekommenderas att ångspärren placeras mellan isolerlagren.

Uppbyggnad

 • Tätskikt Mataki UnoTech FR/Power FR mekanist infäst, skarvsvetsad.
 • Mineralullsboard
 • Mineralullsisolering
 • Ångspärr Mataki Halotex D200
 • Mineralullsisolering
 • TPR-plåt 

1-lag UnoTech Nordic

1-Lags tätskiktssystem för installation på alla förekommande underlag, bl a PIR-isolering. Nordic är en bitumenduk speciellt anpassad för tak med PIR-isolering.

 • UnoTech Nordic mekaniskt infäst, skarvsvetsad
 • PIR-isolering
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer 

2-lag DuoTech PIR

2-Lags tätskiktssystem för installation på PIR-isolering. YEP 3500 PIR är ett tätskiktsmembran med extra goda brandegenskaper som gör det möjligt att installera UnoTech FR som övre lag på tak med PIR-isolering. På så vis får man en billig, effektiv lösning och man kan därmed också välja färgad takpapp för första gången på PIR isolerade tak. Se produktblad för godkända PIR fabrikat.

 • UnoTech FR (Noxout, kristallsvart, röd m fl). Sträng- eller helsvetsad.
 • YEP 3500 PIR mekaniskt infäst, skarvsvetsad
 •  PIR-isplering (Kingspan TR20 alt. Recticel Eurothane Silver E)
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer 

2-lag DuoTech Classic FR

2-Lags tätskiktssystem för installation på PIR-isolering. YEP 2500 Duo klistras i varmasfalt mot PIR-isoleringen och UnoTech FR hel- eller strängsvetsas som övre lag. På så vis får man en billig, effektiv lösning och man kan därmed också välja färgad takpapp för första gången på PIR isolerade tak. 

 • UnoTech FR (Noxout, kristallsvart, röd m fl). Helsvetsad.
 • YEP 2500 klistrad i Mataki varmasfalt
 • PIR-isolering (Kingspan TR20)
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer 

2-lag DuoTech Classic

2-Lags tätskiktssystem för installation på PIR-isolering. Både undre och övre lag klistras i varmasfalt och bildar ett homogent kompakttak på PIR isolerade tak. 

 • SEP 4000 klistrad i Mataki varmasfalt
 • YEP 2500 klistrad i Mataki varmasfalt
 • PIR-isolering (Kingspan TR20)
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Kompakttak med cellglasisolering används när byggnaden har extra hög invändig fuktbelastning eller då hög tryckhållfasthet önskas. 

Mer om krav på underlag finns i TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak och AMA Hus HSD/GSN.

Uppbyggnad

 • Tätskikt Mataki DuoTech Classic klistrat i varmasfalt.
 • Cellglasisolering
 • Ångspärr Mataki U.M Universal Membran
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Vissa byggnader med låglutande tak har takkonstruktion av betong vilket utgör ett bra underlag för takpapp och inbyggda tätskikt. Underlag av betong ska ha RF (relativ fuktighet) <85% och ytjämnhet motsvarande brädriven betong. Yta där tätskiktet ska hel- eller strängsvetsas ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Mer om krav på underlag finns i TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer.

Uppbyggnad

 • Tätskikt UnoTech FR mekaniskt infäst, skarvsvetsat. Alt. Helsvetsat/strängsvetsat mot underlaget. 
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer