Exponerade tak med takpapp

Exponerade tak är synliga papptak klädda med takpapp (tätskiktsmatta, bitumenduk) som är exponerad för väder och vind. Takpapp kan installeras på de flesta typer av byggnad och taklutningar vilket gör takpappen till en mycket flexibel taktäckning.

Exponerad takpapp delas in i två huvudsakliga tätskiktskategorier, tätskiktsmatta (Mataki UnoTech) är ett tjockt robust tätskikt som sammanfogas med hjälp av gasolsvetsning, medan bitumenduk (Mataki Power) är en tunnare takpapp som är mer ergonomisk och säker att installera då Power sammanfogas med hjälp av eldrivna svetsautomater, det vill säga ingen gasolsvetsning förekommer.

Våra rekommenderade lösningar, konstruktions- och ritningsdetaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempl AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

 

Här finner du rekommenderade takuppbyggnader för de vanligast förekommande underlagen. Uppbyggnaderna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

Underlag av trä till exempel råspont eller plywood är det vanligaste underlaget på branta tak men förekommer även i låglutande- eller platta takkonstruktioner. Underlag av trä ska täckas med underlagspapp exempelvis Mataki T1 eller YAM 2000. Underlag av råspont ska ha tjocklek minst 23 mm  och ytfuktkvot högst 18%. Underlag av plywood ska ha tjocklek minst 18 mm, hållfasthetsklass minst P30 och ytfaner lägst klass III.

Mer om krav på underlag finns i TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak och AMA Hus HSD/GSN.

Uppbyggnad

 • Tätskikt Mataki UnoTech/Power FR mekaniskt infäst, skarvsvetsad.
 • Underlagstäckning Mataki Haloten T1/YAM 2000 
 • Råspont/plywood

Mineralullsisolering är vanligt förkommande på alla typer av byggnader och utgör ett bra underlag för installation av takpapp. Vid installation på underlag av mineralullsisolering monteras tätskiktet direkt på isoleringen och skruvas fast i underlaget med skruv och teleskophylsa. Isoleringen ska ha en densitet av minst 110 kg/m3 och tryckhållfasthet minst 60 kPa. Ångspärr på underlag av trp-plåt kan placeras direkt mot plåten eller mellan två isolerskikt (minst 2/3 av det totala isolervärdet över ångspärren). Ångspärren kan tätas med skarvband eller överlappas 500 mm utan skarvband, då rekommenderas att ångspärren placeras mellan isolerlagren.

Uppbyggnad

 • Tätskikt Mataki UnoTech FR/Power FR mekanist infäst, skarvsvetsad.
 • Mineralullsboard
 • Mineralullsisolering
 • Ångspärr Mataki Halotex D200
 • Mineralullsisolering
 • TPR-plåt 

1-lag UnoTech Nordic

1-Lags tätskiktssystem för installation på alla förekommande underlag, bl a PIR-isolering. Nordic är en bitumenduk speciellt anpassad för tak med PIR-isolering.

 • UnoTech Nordic mekaniskt infäst, skarvsvetsad
 • PIR-isolering
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer 

2-lag DuoTech PIR

2-Lags tätskiktssystem för installation på PIR-isolering. YEP 3500 PIR är ett tätskiktsmembran med extra goda brandegenskaper som gör det möjligt att installera UnoTech FR som övre lag på tak med PIR-isolering. På så vis får man en billig, effektiv lösning och man kan därmed också välja färgad takpapp för första gången på PIR isolerade tak. Se produktblad för godkända PIR fabrikat.

 • UnoTech FR (Noxout, kristallsvart, röd m fl). Sträng- eller helsvetsad.
 • YEP 3500 PIR mekaniskt infäst, skarvsvetsad
 •  PIR-isplering (Kingspan TR20 alt. Recticel Eurothane Silver E)
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer 

2-lag DuoTech Classic FR

2-Lags tätskiktssystem för installation på PIR-isolering. YEP 2500 Duo klistras i varmasfalt mot PIR-isoleringen och UnoTech FR hel- eller strängsvetsas som övre lag. På så vis får man en billig, effektiv lösning och man kan därmed också välja färgad takpapp för första gången på PIR isolerade tak. 

 • UnoTech FR (Noxout, kristallsvart, röd m fl). Helsvetsad.
 • YEP 2500 klistrad i Mataki varmasfalt
 • PIR-isolering (Kingspan TR20)
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer 

2-lag DuoTech Classic

2-Lags tätskiktssystem för installation på PIR-isolering. Både undre och övre lag klistras i varmasfalt och bildar ett homogent kompakttak på PIR isolerade tak. 

 • SEP 4000 klistrad i Mataki varmasfalt
 • YEP 2500 klistrad i Mataki varmasfalt
 • PIR-isolering (Kingspan TR20)
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Kompakttak med cellglasisolering används när byggnaden har extra hög invändig fuktbelastning eller då hög tryckhållfasthet önskas. 

Mer om krav på underlag finns i TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak och AMA Hus HSD/GSN.

Uppbyggnad

 • Tätskikt Mataki DuoTech Classic klistrat i varmasfalt.
 • Cellglasisolering
 • Ångspärr Mataki U.M Universal Membran
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Vissa byggnader med låglutande tak har takkonstruktion av betong vilket utgör ett bra underlag för takpapp och inbyggda tätskikt. Underlag av betong ska ha RF (relativ fuktighet) <85% och ytjämnhet motsvarande brädriven betong. Yta där tätskiktet ska hel- eller strängsvetsas ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Mer om krav på underlag finns i TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer.

Uppbyggnad

 • Tätskikt UnoTech FR mekaniskt infäst, skarvsvetsat. Alt. Helsvetsat/strängsvetsat mot underlaget. 
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Underlaget ska ha sådan hållfasthet att installation/överbyggnad eller annan belastning ej sjunker ner och bildar gropar i tätskiktet över tid. Krav på underlagets hållfasthet dimensioneras av konstruktören. Här ges exempel på några vanligt före­kommande underlag:


Isolering

Vanligtvis placeras isolering mellan den bärande konstruktionen och tätskiktet. Isolering som placeras under tätskiktet ska ha liten krympning och små temperaturrelaterade rörelser. Misstänker man att isoleringen kommer att röra sig, ska åtgärder vidtas för att minimera rörelsernas påverkan på tätskiktet och isoleringens isolerförmåga.  Isoleringens tjocklek (U-värde) och densitet/kvalitet väljs med hänsyn till aktuell belastning samt behov av värmeisolering. I de fall taket förses med överbyggnad, t.ex. solpaneler, moss-sedum eller dylikt ska isoleringen ska ha sådan hållfasthet att överbyggnaden inte sjunker ner och bildar gropar över tid där stående vatten kan samlas. Val av tätskikt är direkt beroende av vilken typ av isolering det installeras på. Till exempel på underlag av mineralullsisolering krävs tätskiktsklass TKY-A-0234, medan på cellplast- och PIR-isolering ska tätskiktet ha tätskiktsklass TKY-A-1234 eller särskilt brandgodkännande tillsammans med den specifika isoleringen.  Icke ballasterad överbyggnad fästs in mekaniskt i underlaget med infästningsplatta. 

Trä

Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp (underlagspapp). Av erfarenhet vet man att underlagspapp med glas-/mineralstomme, till exempel YAM 2000, tål värme från svetsning av tätskiktsmatta bättre än motsvarande produkter med polyesterstomme, till exempel YAP 2200.  Underlag av råspont ska ha tjocklek minst 23 mm och ytfuktkvot högst 18 %. Underlag av plywood ska ha tjocklek minst 18 mm, hållfasthetklass minst P30 och ytfaner lägst klass III. Se AMA Hus HSD/GSN. Underlaget ska dimensioneras så att nedböjning av underlaget ej är mer än 30 mm och att kvarstående vatten endast kan uppstå undantagvis och tillfälligt. 

Betong

Underlag av betong ska vara uttorkat för att tätskikt ska kunna klistras/svetsas. Betong ska ha RF (relativ fuktighet) <85%. Detta ska säkerställas och garanteras skriftligt av beställare. Underlag utan specificerad RF kan godtas om ytan är konstaterat yttorr och uttorkning nedåt i konstruktionen kan säkerställas. Bjälklag eller pågjutningar med kvarsittande form undertill anses inte kunna torka ut nedåt. Installation av tätskikt bör ske under gynnsamma väderleksförhållanden (temperaturen bör vara över +5°C och nederbörd får ej förekomma). Yta där tätskikt ska hel- eller strängsvetsas ska förbehandlas med Mataki asfaltprimer. Installation av tätskikt får inte påbörjas förrän struken yta är torr. Vid löslagt/mekaniskt infäst tätskikt med svetsad överlappsskarv, ska underlagets ytjämnhet minst motsvara brädriven betong. Underlaget ska vara torrt, rent och jämnt för att inte tätskikt ska skadas. Tätskikt får inte svetsas mot avjämningsmassa/flytspackel.

TRP-plåt

Bärande plåt ska vara tillräckligt styv för att bära överbyggnaden och samtidigt utgöra ett skruvbart underlag för den mekaniska infästningen till tätskiktet. Plåtens nedböjning får vara maximalt 30 mm. Plåtens tjocklek ska vara minst 0,65 mm enligt SS-EN-1991-1-4. 
Konstruktionen ska projekteras så att kvarstående vatten endast kan uppstå undantagvis och tillfälligt. Om taket förses med överbyggnad ska de ökade lasterna takets överbyggnad medför tas i beaktande när taket konstrueras.

Avvattning & ränndal

Ränndal ska hållas fri från installation som kan hindra vattenavrinning. Ränndal ska kunna friläggas för service och underhåll. Takbrunnar, lövfångarsilar och genomföringar ska inspekteras 1-2 ggr/år.  I de fall där takbrunn är placerad under trädäck, ska trädäcket förses med servicelucka cirka 600 x 600 mm över takbrunn. Genomföring får inte förekomma i ränndal. Takbrunn på tak med överbyggnad ska ha minst diameter 110 mm för att minimera risken att de sätts igen av löv och smuts, vilket kan leda till att avvattningen inte fungerar och vatten däms upp på taket. För mer detaljerad information kring avvattning och ränndalar, se Matakis ”Projekteringsvägledning för takavvattning”. Dimensionering av takbrunnar görs enklast med Matakis dimensioneringsprogram för takavvattning.

Tätskikt

Tätskikt på tak kan utföras som antingen 1-Lags eller 2-Lags tätskiktssystem. 1-Lagssystem består av ett enskilt lager tätskiktsmatta eller bitumenduk som bildar ett tätt skikt på taket. Detaljer och genomföringar utförs med ett lager tätskikt och förstärks med tunnare remsor av tätskikt typ YEP 3500. 1-Lags tästkiktssystem kan skarsvetsas, strängsvetsas eller helsvetsas mot under­laget. I de fall taket förses med överbyggnad görs ytterligare förstärkning över tätskiktsmattans tvärskarvar. 2-Lagssystem består av två lager tätskikt där det understa består av ett tunnare tätskikt som ej är försett med UV-skydd och det översta lagret består av tätskiktsmatta av samma kvalitet som i 1-lagssystem. Detaljer och genomföringar utförs i två steg med två i sig täta lager tätskikt. 2-Lags tätskiktssystem skarsvetsas, strängsvetsas, helsvetsas eller klistras i varmasfalt mot underlaget. Se nedan för mer om infästningmetoder. 1-lagssystem är vanligast förekommande på tak och är ett kostnadseffektivt och bra utförande på de flesta tak. I vissa fall ställs högre krav på tätskiktet, exempelvis på lokaler där läckage kan få stora konsekvenser eller förknippas med höga kostnader. Eller där överbyggnad är komplicerad och kostsam att demontera för att frilägga tätskiktet för åtgärder. I sådana fall lämpar sig 2-Lags­system väl.
 

Här finner du våra rekommenderade utförande på de vanligast förekommande detaljerna på tak. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

Anslutning till vertikal Alt. 1 (Med hålkälsförstärkning YEP3500)

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Anslutning till vertikal yta Alt. 2 (ej godkänd för tak med överbyggnad)

 1. Mataki UnoTech FR / Power FR dras upp 50-100 mm på vertikal yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på krön större än 300 mm (Krön lägre än tätskiktets maximala uppdragning om 500 mm)

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 4. Remsa av UnoTech FR / Power LA dras över krönet och ned minst 50 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm
 5. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på krön större än 300 mm (Krön högre än tätskiktets maximala uppdragning om 500 mm)

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 4. YEP 2500 dras över krönet och ned minst 50 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm
 5. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på krön lägre än 300 mm

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Remsa av Mataki UnoTech FR / Power LA dras upp över krönet och ned minst 50 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på sarg till takljus, kupol, taklucka etc.

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 200 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på sarg med rörelsefog

 1. Plywood 21 mm
 2. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 3. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 4. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 5. Remsa av YEP 2500.  Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 6. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

 

Anslutning mot fasad regel

 1. Fasad regel (45x95 cm).

 2. Remsa av YEP 2500. Dras ned ca 50 mm förbi den fasade regeln och spikas c/c <150 mm. Ändträ ska täckas in med tätskikt.

 3. Mataki UnoTech FR / Power FR. Mekaniskt infäst och skarvsvetsat.

 4. Kappa av UnoTech FR / Power LA. Ska nå minst 150 mm ut på takytan, svetsas.

 5. Plåtbeslag.

Anslutning mot fotplåt

 1. Remsa av YEP 2500. 

 2. Fotplåt.

 3. Mataki UnoTech FR / Mataki Power FR. Mekaniskt infäst och skarvsvetsat.

Uppdragning på sarg med rörelsefog.

 1. Plywood 21 mm
 2. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 3. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 4. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 5. Remsa av YEP 2500.  Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 6. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Rörelsefog

 1. Mataki Flex SM. Bredd 300 mm

 2. Remsa av Mataki UnoTech FR / Power FR. Bredd minst 500 mm.

 3. Mataki UnoTech FR / Power FR.

Anslutning mot takbrunn

 1. Intäckningskrage av YEP 3500. 500x500 mm.
 2. Takbrunn med perforerad brunnsfläns.
 3. UnoTech FR / Power FR, 1x1 m. Svetsas mot hela brunnens fläns och intäckningskrage.

Genomföring, gummistos

 1. UnoTech FR / Power FR
 2. Intäckingskrage av YEP 3500 (500x500 mm)
 3. Takstos med slangklämma.
 4. UnoTech FR / Power FR (1x1 m) svetsas mot hela gummistosens fläns och intäckningskrage.

Anslutning mot sargbräddavlopp

 1. Intäckningskrage av YEP 3500 (500 x 500 mm) under brunnsfläns.
 2. Sargbräddavlopp med perforerad brunnsfläns.
 3. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 4. Tätskikt Mataki UnoTech FR / Power FR.
 5. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och < 150 mm ut på horisontell yta. Fästs mekaniskt i överkant < c/c 150 mm.
 6. Remsa av YEP 2500. Dras över krönet och ned 100 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm.
 7. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Nock

 1. Tätskikt Mataki UnoTech FR / Power FR
 2. Nockremsa 300 mm av Mataki UnoTech FR / Power LA.

Ränndal

 1. Tätskikt Mataki UnoTech FR / Power FR.
 2. Ränndalsvåd Mataki UnoTech FR / Power RV.

Här finner du beskrivningstexter på rekommenderade utförande av de vanligast förekommande detaljerna på tak. Texterna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

Beskrivningstext AMA

JSE.15 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial

Tätskiktsmatta UnoTech FR av armerad SBS-polymermodifierad bitumen för exponerade yttertak, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13707 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

 • Tätskiktets överyta i ytterbjälklag ska luta minst 1:40  Ränndal bör vara horisontell så att takbrunnar kan samverka.
 • Skarvar ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för exponerade tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.

Beskrivningstext AMA

JSE.453 Vattentäta skikt av bitumenduk på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Bitumenduk Mataki Power FR av armerad SBS-polymermodifierad bitumen för exponerade yttertak, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13707 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

 • Tätskiktets överyta i ytterbjälklag ska luta minst 1:40 (x,x grader) Ränndal bör vara horisontell så att takbrunnar kan samverka.
 • Enlagstäckningar ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.
 • Tvålagstäckningar ska läggas med förskjutna skarvar i de båda lagen. Längdskarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp och tvärskarvar med minst 150 mm överlapp. Överlappen ska klistras till full bredd.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för exponerade tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.

Här finner du ritningsunderlag för alla detaljer som förekommer på ett exponerat tak med tätskikt. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak. Detaljerna finns att ladda ner som .dwg, BIM (revit) eller som pdf’er. Längst ner finns även möjligheten att ladda ner alla uppbyggnader och BIM-modeller i en samlad fil.

Anslutning till vertikal yta

Anslutning till vertikal (uppdragning på rörelsefog)

Anslutning till vertikal (YEP 3500 i hålkäl)

Rörelsefog mindre än 15 mm

Uppdragning på krön större än 300 mm

Uppdragning på krön större än 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)

Uppdragning på krön mindre än 300 mm

Uppdragning på sarg till takljus, kupol etc.

Anslutning mot fotplåt

Anslutning mot fasad regel

Anslutning mot takbrunn

Genomföring, prefab-stos

Anslutning mot sargutkastare

3D uppbyggnader

Alla ritningskomponenter (families)

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Anslutning till vertikal yta

Anslutning till vertikal (uppdragning på rörelsefog)

Anslutning till vertikal (YEP3500 i hålkäl)

Rörelsefog mindre än 15 mm

Uppdragning på krön större än 300 mm

Uppdragning på krön större än 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)

Uppdragning på krön mindre än 300 mm

Uppdragning på sarg till takljus, kupol, taklucka etc.

Anslutning mot fotplåt

Anslutning mot fasad regel

Anslutning mot takbrunn

Genomföring, prefab-stos

Anslutning mot sargutkastare

3D uppbyggnader

Alla ritningskomponenter (families)

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil