Exponerade tak med takpapp

Exponerade tak är synliga papptak klädda med takpapp (tätskiktsmatta, bitumenduk) som är exponerad för väder och vind. Takpapp kan installeras på de flesta typer av byggnad och taklutningar vilket gör takpappen till en mycket flexibel taktäckning.

Exponerad takpapp delas in i två huvudsakliga tätskiktskategorier, tätskiktsmatta (Mataki UnoTech) är ett tjockt robust tätskikt som sammanfogas med hjälp av gasolsvetsning, medan bitumenduk (Mataki Power) är en tunnare takpapp som är mer ergonomisk och säker att installera då Power sammanfogas med hjälp av eldrivna svetsautomater, det vill säga ingen gasolsvetsning förekommer.

Våra rekommenderade lösningar, konstruktions- och ritningsdetaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

 

Här finner du rekommenderade takuppbyggnader för de vanligast förekommande underlagen. Uppbyggnaderna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

Underlag av trä till exempel råspont eller plywood är det vanligaste underlaget på branta tak men förekommer även i låglutande- eller platta takkonstruktioner. Underlag av trä ska täckas med underlagspapp exempelvis Mataki T1 eller YAM 2000. Underlag av råspont ska ha tjocklek minst 23 mm  och ytfuktkvot högst 18%. Underlag av plywood ska ha tjocklek minst 18 mm, hållfasthetsklass minst P30 och ytfaner lägst klass III.

Mer om krav på underlag finns i TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak och AMA Hus HSD/GSN.

Uppbyggnad

 • Tätskikt Mataki UnoTech/Power FR mekaniskt infäst, skarvsvetsad.
 • Underlagstäckning Mataki Haloten T1/YAM 2000 
 • Råspont/plywood

Mineralullsisolering är vanligt förkommande på alla typer av byggnader och utgör ett bra underlag för installation av takpapp. Vid installation på underlag av mineralullsisolering monteras tätskiktet direkt på isoleringen och skruvas fast i underlaget med skruv och teleskophylsa. Isoleringen ska ha en densitet av minst 110 kg/m3 och tryckhållfasthet minst 60 kPa. Ångspärr på underlag av trp-plåt kan placeras direkt mot plåten eller mellan två isolerskikt (minst 2/3 av det totala isolervärdet över ångspärren). Ångspärren kan tätas med skarvband eller överlappas 500 mm utan skarvband, då rekommenderas att ångspärren placeras mellan isolerlagren.

Uppbyggnad

 • Tätskikt Mataki UnoTech FR/Power FR mekanist infäst, skarvsvetsad.
 • Mineralullsboard
 • Mineralullsisolering
 • Ångspärr Mataki Halotex D200
 • Mineralullsisolering
 • TPR-plåt 

1-lag UnoTech Nordic

1-Lags tätskiktssystem för installation på alla förekommande underlag, bl a PIR-isolering. Nordic är ett tätskikt speciellt anpassat för tak med PIR-isolering.

 • UnoTech Nordic mekaniskt infäst, skarvsvetsad 
 • PIR-isolering
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer 

Våra PIR-lösningar 

2-lag DuoTech Nordic

2-Lags tätskiktssystem för installation på alla förekommande undre lag, bl a PIR-isolering. Undre lag fästs in mekaniskt och skarvsvetsas, övre lag hel- eller strängsvetsas mot undre laget.

 • UnoTech Nordic
 • U.M Universal Membran
 • PIR-isolering 
 • Ångspärr
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Våra PIR-lösningar 

2-lag DuoTech Classic

2-Lags tätskiktssystem för installation på PIR-isolering. Både undre och övre lag klistras i varmasfalt och bildar ett homogent kompakttak på PIR isolerade tak. 

 • SEP 4000 klistrad i Mataki varmasfalt
 • YEP 2500 klistrad i Mataki varmasfalt
 • PIR-isolering (Kingspan TR20)
 • Ångspärr U.M Universal Membran
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Våra PIR-lösningar 

Kompakttak med cellglasisolering används när byggnaden har extra hög invändig fuktbelastning eller då hög tryckhållfasthet önskas. 

Mer om krav på underlag finns i TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak och AMA Hus HSD/GSN.

Uppbyggnad

 • Tätskikt Mataki DuoTech Classic klistrat i varmasfalt.
 • Cellglasisolering
 • Ångspärr Mataki YEP2500
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Vissa byggnader med låglutande tak har takkonstruktion av betong vilket utgör ett bra underlag för takpapp och inbyggda tätskikt. Underlag av betong ska ha RF (relativ fuktighet) <85% och ytjämnhet motsvarande brädriven betong. Yta där tätskiktet ska hel- eller strängsvetsas ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Mer om krav på underlag finns i TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer.

Uppbyggnad

 • Tätskikt UnoTech FR mekaniskt infäst, skarvsvetsat. Alt. Helsvetsat/strängsvetsat mot underlaget. 
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Underlaget ska ha sådan hållfasthet att installation/överbyggnad eller annan belastning ej sjunker ner och bildar gropar i tätskiktet över tid. Krav på underlagets hållfasthet dimensioneras av konstruktören. Här ges exempel på några vanligt före­kommande underlag:


Isolering

Vanligtvis placeras isolering mellan den bärande konstruktionen och tätskiktet. Isolering som placeras under tätskiktet ska ha liten krympning och små temperaturrelaterade rörelser. Misstänker man att isoleringen kommer att röra sig, ska åtgärder vidtas för att minimera rörelsernas påverkan på tätskiktet och isoleringens isolerförmåga.  Isoleringens tjocklek (U-värde) och densitet/kvalitet väljs med hänsyn till aktuell belastning samt behov av värmeisolering. I de fall taket förses med överbyggnad, t.ex. solpaneler, moss-sedum eller dylikt ska isoleringen ska ha sådan hållfasthet att överbyggnaden inte sjunker ner och bildar gropar över tid där stående vatten kan samlas. Val av tätskikt är direkt beroende av vilken typ av isolering det installeras på. Till exempel på underlag av mineralullsisolering krävs tätskiktsklass TKY-A-0234, medan på cellplast- och PIR-isolering ska tätskiktet ha tätskiktsklass TKY-A-1234 eller särskilt brandgodkännande tillsammans med den specifika isoleringen.  Icke ballasterad överbyggnad fästs in mekaniskt i underlaget med infästningsplatta. 

Trä

Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp (underlagspapp). Av erfarenhet vet man att underlagspapp med glas-/mineralstomme, till exempel YAM 2000, tål värme från svetsning av tätskiktsmatta bättre än motsvarande produkter med polyesterstomme, till exempel YAP 2200.  Underlag av råspont ska ha tjocklek minst 23 mm och ytfuktkvot högst 18 %. Underlag av plywood ska ha tjocklek minst 18 mm, hållfasthetklass minst P30 och ytfaner lägst klass III. Se AMA Hus HSD/GSN. Underlaget ska dimensioneras så att nedböjning av underlaget ej är mer än 30 mm och att kvarstående vatten endast kan uppstå undantagvis och tillfälligt. 

Betong

Underlag av betong ska vara uttorkat för att tätskikt ska kunna klistras/svetsas. Betong ska ha RF (relativ fuktighet) <85%. Detta ska säkerställas och garanteras skriftligt av beställare. Underlag utan specificerad RF kan godtas om ytan är konstaterat yttorr och uttorkning nedåt i konstruktionen kan säkerställas. Bjälklag eller pågjutningar med kvarsittande form undertill anses inte kunna torka ut nedåt. Installation av tätskikt bör ske under gynnsamma väderleksförhållanden (temperaturen bör vara över +5°C och nederbörd får ej förekomma). Yta där tätskikt ska hel- eller strängsvetsas ska förbehandlas med Mataki asfaltprimer. Installation av tätskikt får inte påbörjas förrän struken yta är torr. Vid löslagt/mekaniskt infäst tätskikt med svetsad överlappsskarv, ska underlagets ytjämnhet minst motsvara brädriven betong. Underlaget ska vara torrt, rent och jämnt för att inte tätskikt ska skadas. Tätskikt får inte svetsas mot avjämningsmassa/flytspackel.

TRP-plåt

Bärande plåt ska vara tillräckligt styv för att bära överbyggnaden och samtidigt utgöra ett skruvbart underlag för den mekaniska infästningen till tätskiktet. Plåtens nedböjning får vara maximalt 30 mm. Plåtens tjocklek ska vara minst 0,65 mm enligt SS-EN-1991-1-4. 
Konstruktionen ska projekteras så att kvarstående vatten endast kan uppstå undantagvis och tillfälligt. Om taket förses med överbyggnad ska de ökade lasterna takets överbyggnad medför tas i beaktande när taket konstrueras.

Avvattning & ränndal

Ränndal ska hållas fri från installation som kan hindra vattenavrinning. Ränndal ska kunna friläggas för service och underhåll. Takbrunnar, lövfångarsilar och genomföringar ska inspekteras 1-2 ggr/år.  I de fall där takbrunn är placerad under trädäck, ska trädäcket förses med servicelucka cirka 600 x 600 mm över takbrunn. Genomföring får inte förekomma i ränndal. Takbrunn på tak med överbyggnad ska ha minst diameter 110 mm för att minimera risken att de sätts igen av löv och smuts, vilket kan leda till att avvattningen inte fungerar och vatten däms upp på taket. För mer detaljerad information kring avvattning och ränndalar, se Matakis ”Projekteringsvägledning för takavvattning”. Dimensionering av takbrunnar görs enklast med Matakis dimensioneringsprogram för takavvattning.

Tätskikt

Tätskikt på tak kan utföras som antingen 1-Lags eller 2-Lags tätskiktssystem. 1-Lagssystem består av ett enskilt lager tätskiktsmatta eller bitumenduk som bildar ett tätt skikt på taket. Detaljer och genomföringar utförs med ett lager tätskikt och förstärks med tunnare remsor av tätskikt typ YEP 3500. 1-Lags tästkiktssystem kan skarsvetsas, strängsvetsas eller helsvetsas mot under­laget. I de fall taket förses med överbyggnad görs ytterligare förstärkning över tätskiktsmattans tvärskarvar. 2-Lagssystem består av två lager tätskikt där det understa består av ett tunnare tätskikt som ej är försett med UV-skydd och det översta lagret består av tätskiktsmatta av samma kvalitet som i 1-lagssystem. Detaljer och genomföringar utförs i två steg med två i sig täta lager tätskikt. 2-Lags tätskiktssystem skarsvetsas, strängsvetsas, helsvetsas eller klistras i varmasfalt mot underlaget. Se nedan för mer om infästningmetoder. 1-lagssystem är vanligast förekommande på tak och är ett kostnadseffektivt och bra utförande på de flesta tak. I vissa fall ställs högre krav på tätskiktet, exempelvis på lokaler där läckage kan få stora konsekvenser eller förknippas med höga kostnader. Eller där överbyggnad är komplicerad och kostsam att demontera för att frilägga tätskiktet för åtgärder. I sådana fall lämpar sig 2-Lags­system väl.
 

Här finner du våra rekommenderade utförande på de vanligast förekommande detaljerna på tak. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

Anslutning till vertikal Alt. 1 (Med hålkälsförstärkning YEP3500)

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Anslutning till vertikal yta Alt. 2 (ej godkänd för tak med överbyggnad)

 1. Mataki UnoTech FR / Power FR dras upp 50-100 mm på vertikal yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på krön större än 300 mm (Krön lägre än tätskiktets maximala uppdragning om 500 mm)

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 4. Remsa av UnoTech FR / Power LA dras över krönet och ned minst 50 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm
 5. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på krön större än 300 mm (Krön högre än tätskiktets maximala uppdragning om 500 mm)

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 4. YEP 2500 dras över krönet och ned minst 50 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm
 5. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på krön lägre än 300 mm

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Remsa av Mataki UnoTech FR / Power LA dras upp över krönet och ned minst 50 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på sarg till takljus, kupol, taklucka etc.

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 3. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 200 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Uppdragning på sarg med rörelsefog

 1. Plywood 21 mm
 2. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 3. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 4. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 5. Remsa av YEP 2500.  Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 6. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

 

Anslutning mot fasad regel

 1. Fasad regel (45x95 cm).

 2. Remsa av YEP 2500. Dras ned ca 50 mm förbi den fasade regeln och spikas c/c <150 mm. Ändträ ska täckas in med tätskikt.

 3. Mataki UnoTech FR / Power FR. Mekaniskt infäst och skarvsvetsat.

 4. Kappa av UnoTech FR / Power LA. Ska nå minst 150 mm ut på takytan, svetsas.

 5. Plåtbeslag.

Anslutning mot fotplåt

 1. Remsa av YEP 2500. 

 2. Fotplåt.

 3. Mataki UnoTech FR / Mataki Power FR. Mekaniskt infäst och skarvsvetsat.

Uppdragning på sarg med rörelsefog.

 1. Plywood 21 mm
 2. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 3. Mataki UnoTech FR / Power FR.
 4. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta. Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 5. Remsa av YEP 2500.  Fästs in mekansikt i överkant minst c/c 150 mm.
 6. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Rörelsefog

 1. Mataki Flex SM. Bredd 300 mm

 2. Remsa av Mataki UnoTech FR / Power FR. Bredd minst 500 mm.

 3. Mataki UnoTech FR / Power FR.

Anslutning mot takbrunn

 1. Intäckningskrage av YEP 3500. 500x500 mm.
 2. Takbrunn med perforerad brunnsfläns.
 3. UnoTech FR / Power FR, 1x1 m. Svetsas mot hela brunnens fläns och intäckningskrage.

Genomföring, gummistos

 1. UnoTech FR / Power FR
 2. Intäckingskrage av YEP 3500 (500x500 mm)
 3. Takstos med slangklämma.
 4. UnoTech FR / Power FR (1x1 m) svetsas mot hela gummistosens fläns och intäckningskrage.

Anslutning mot sargbräddavlopp

 1. Intäckningskrage av YEP 3500 (500 x 500 mm) under brunnsfläns.
 2. Sargbräddavlopp med perforerad brunnsfläns.
 3. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <100 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 4. Tätskikt Mataki UnoTech FR / Power FR.
 5. Kappa av Mataki UnoTech FR / Power LA. Dras 300-350 mm upp på vertikal- och < 150 mm ut på horisontell yta. Fästs mekaniskt i överkant < c/c 150 mm.
 6. Remsa av YEP 2500. Dras över krönet och ned 100 mm på krönets utsida. Fästs in mekaniskt c/c 150 mm.
 7. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Nock

 1. Tätskikt Mataki UnoTech FR / Power FR
 2. Nockremsa 300 mm av Mataki UnoTech FR / Power LA.

Ränndal

 1. Tätskikt Mataki UnoTech FR / Power FR.
 2. Ränndalsvåd Mataki UnoTech FR / Power RV.

Här finner du beskrivningstexter på rekommenderade utförande av de vanligast förekommande detaljerna på tak. Texterna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

AMA typ 7513 UnoTech - PDF-fil 
AMA typ 7513 UnoTech - Word-fil 

J          SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSMATTOR E D

JS        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

CE-märkning
Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

Byggpapp
Byggpapp ska vara tillverkad enligt SS-EN 13859–1:2010.
Byggpapp ska vara armerad och baserad på oxiderad asfalt eller polymermodifierad asfalt typ SBS.
Byggpapp ska förvaras och hanteras enligt Matakis dokumenterade anvisningar.
Byggpapp ska vara av lägst klassen YAM 2000 eller YEM 1000.

Tätskiktsmatta
Tätskiktsmatta ska förvaras och hanteras enligt dokumenterade anvisningar från Mataki. Undre remsor och kappor till tätskiktsmattor ska inte vara skyddsbelagda. Övre remsor och kappor ska vara av samma material som tätskiktsmattan. Remsor och kappor som utsätts för UV-strålning ska vara skyddsbelagda. Produkter utan skyddsbeläggning mot UV-strålning ska i övrigt uppfylla samma krav som skyddsbelagda produkter.

Fästdon
För fästdon gäller avsnitt ZSE, där inte annat anges. Fästdon ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Se kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av kvalitet i fästdon som ska användas utomhus eller i fuktiga och korrosiva miljöer.

UTFÖRANDEKRAV

Infästning av byggpapp och underlagsduk på träunderlag e d
Spik ska slås in vinkelrätt mot underlaget. Spikhuvuden får inte penetrera byggpappen eller underlagsduken.
Längdskarvar ska spikas i sicksack enligt figur AMA JS/1. Spikrad får inte sammanfalla med springa mellan panelbrädor, skivor och dylikt.
Infästning med skruv ska ske enligt byggpapp- eller underlagsduktillverkarens dokumenterade anvisningar.

AMA JSB_1.jpg

Ansvar vid heta arbeten
Arbetet skall utföras av personal med certifikat för heta arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för brandfarliga heta arbeten. Kontrollera vid utförandeentreprenad att AFC.55 och vid totalentreprenad att AFD.55 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF, är åberopad i handlingarna.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Garanti
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus gäller i nämnd ordning. Vid mekanisk infästning av tätskikt ska vindlastberäkning utföras och infästningsplan upprättas enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4. Infästningsplan ska bifogas beställning av ansvarsutfästelse. Ansvarsutfästelse ska utfärdas och överlämnas till samtliga fastigheter/fastighetsägare. Detta är viktigt att tänka på vid till exempel villor och radhus, även om dessa har sammanhängande takytor.
Skriv in krav på varugarantier vid utförandeentreprenad under AFC.472 och vid totalentreprenad under AFD.472.

Skötselanvisningar
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus gäller i nämnd ordning.
Skriv in krav på driftinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.6 och underhållsinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.7.

Skyltning - taksäkerhet
Skyltning för säkerhet, drift och underhåll av tak anges under YSB.2.

JSB.1                     Underlagstäckningar av byggpapp för tätskiktsmatta

UTFÖRANDEKRAV

Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
Underlagsspont ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt HSD.
Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med byggpapp i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
Underlag av underlagsspont ska ha minsta tjocklek 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
Underlag av plywood ska ha minsta tjocklek 18 mm.
Vid täckning med ett lag tätskiktsmatta som appliceras genom svetsning bör byggpappen läggas i riktning från nock till takfot.
Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning ska snedskäras minst 300 mm in mot våden enligt figur AMA JSB.1/1.

AMA JSB_1_1.jpg

Skarvklistring av byggpapp
Byggpapp med våderna i takfallets lutningsriktning ska skarvklistras.
Vid taklutning mindre än eller lika med 1:3 (18 grader) ska våder tvärs takfallets lutningsriktning skarvklistras.
Skarvklistring ska utföras med asfaltklister eller fabrikspålagd självhäftande asfaltbeläggning.

JSB.111                 UT typ 111 för tätskiktsmatta i yttertak

AMA JSB 111.jpg

JSE                 VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Tätskiktsmatta för yttertak ska tillverkas enligt harmoniserad standard SS-EN 13707 samt vara prestandadeklarerad och CE-märkt.
Exponerade tätskiktsmaterial ska vid provning enligt SIS-CEN/TS 1187, metod 2, uppfylla kraven för klass BROOF  (t2) enligt SS-EN 13501-5.
Asfaltprodukter som ska appliceras genom svetsning (sträng- eller helsvetsning) till underlaget ska innehålla svetsbar asfalt till en mängd som minst motsvarar 1000 g/m2 svetsad area.
Beakta risker för mekanisk och kemisk påverkan på tätskiktsmaterialet.

UTFÖRANDEKRAV

Tätskiktsmaterial ska vid läggning ha sådan temperatur att sprickor och dylikt inte uppstår i materialet.
Detaljer i tätskiktet ska utföras i direkt anslutning till täckningen.
För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget.

Krav på underlag m.m.
Underlag för tätskikt ska utformas med fall till brunn, hängränna eller annat utlopp. Minsta fall ska vara 1:100.
Underlag ska vara rent.
Underlag ska vara fritt från vatten, snö och is före läggning av tätskikt. Ojämnheter i underlaget (blåsor, veck) justeras till ett slät underlag.
Betongytor får inte ha större ojämnheter än 1,5 mm.
Större ojämnheter än 1,5 mm utjämnas med betong, cement- eller bitumenbaserade produkter beroende på nivåskillnadens storlek.
Nivåskillnader större än 5 mm i elementfogar ska utjämnas så att jämn övergång erhålls.
Betongelement typ HDF ska alltid förses med avjämnande pågjutning av betong alternativt asfaltmastix.
Membranhärdare eller avjämningsmassa får inte användas på ytor som ska förses med tätskikt.
Innan arbetet påbörjas rengörs betongytan, lämpligen med tryckluft.
På betongunderlag mot vilket tätskikt ska helklistras/helsvetsas ska efterbearbetning utföras i samband med gjutningen. Slamskikt och svaga ytskikt av cementpasta ska avlägsnas genom mekanisk bearbetning såsom blästring, slipning eller lättfräsning.
Underlag av cellplast ska täckas med minst 20 mm mineralullsskiva enligt avsnitt IBG.2.
Ange om särskilda åtgärder ska vidtas för att skydda färdigt tätskikt under byggtiden.

Mekanisk infästning
Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem ska utföras enligt SS-EN 1991-1-4.
Infästningsplan ska upprättas för takytan. Fästdon ska placeras enligt infästningsplan.
Vid infästning i autoklaverad lättbetong ska provdragning av fästdon utföras. Minst 8 dragprov ska utföras i fält innanför takets randzoner. Medelvärdet för utdragsproven ska vara minst 2 000 N för att infästning i lättbetong med skruv ska tillåtas. Dimensionerande värde på fästdons utdragshållfasthet ska redovisas av skruvtillverkaren.
Fästdon för tätskikt anges i avsnitt ZSE.

Omtäckning
Före omtäckning ska orsak till skador i det befintliga tätskiktet klarläggas och åtgärder vidtas för att förhindra att skadan uppstår på nytt. Vid skador till följd av rörelser i underlaget ges det nya tätskiktet, till exempel genom frilagda töjzoner, möjlighet att ta upp rörelserna.
Defekter i befintligt tätskikt ska justeras innan nytt tätskikt utförs.
Gammalt tätskikt ska rivas på vertikala ytor.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Kvarstående vatten
Tak eller bjälklag ska vid nyproduktion utformas på ett sådant sätt att det högst kan bildas 30 mm kvarstående vatten.
Brunnar ska placeras i takets lågpunkter.
Eftersom nedböjningen alltid sker mellan pelare/takstolar ska takbrunnar alltid placeras mitt mellan takstolar.
Brunnar ska monteras på ett sådant sätt att utloppets nivå inte ligger högre än omgivande tätskikt, överlägg inräknat.
Bräddavlopp ska placeras med utloppet högst 50 mm över tätskiktets lägsta punkt, underlagets nedböjning inräknat.
Hinder bredare än 1200 mm ska kompletteras med vattenavledande uppbyggnad.
Motståndsförmåga mot vattentryck
Färdigt tätskikt ska vara vattentätt.

JSE.1                      Vattentäta skikt av tätskiktsmatta

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Förstärkning av vinklar och hörn
Förstärkningar av vinklar och hörn ska vara tillverkade av material som är anpassade för tätskiktsmaterial och monteringsmetod.
Förstärkningar ska ha minsta mått enligt figur AMA JSE.1/1.

 AMA JSE 1.jpg

UTFÖRANDEKRAV

Vid enlagstäckning på takyta med större lutning än 1:16 ska tätskiktsmatta förankras på ett sådant sätt att tätskiktet inte kan glida.
Vid enlagstäckning ska asfaltsträngen utanför överlappet i tätskiktsmatta vara jämn och högst 15 mm bred. Enstaka mindre utflöde ska tillåtas vid tvärskarvar, kappor och dylikt.
Tätskiktsmatta som strängklistras till underlaget ska ge en varaktig luftspalt.
Strängklistring av tätskiktsmatta ska utföras med en eller två asfaltsträngar per våd och med en klisteryta motsvarande 40–50 procent av den täckta ytan.

Omtäckning
Vid omtäckning på plastduk ska en migreringsspärr av mineralullsfilt eller dylikt monteras under tätskiktsmattan.

Plåtflänsar
Plåtflänsar (fotplåtar) för inklistring av tätskiktsmatta ska i första hand vara utförda enligt avsnitt JT-.31. Alternativt ska de vara utförda av aluminiumplåt eller ytbelagd varmförzinkad stålplåt med en ytbeläggning av polyester eller PVF2.
Plåtfläns för klistring av tätskiktsmatta ska ha en minsta inklistringsbar bredd av 150 mm.
Plåtfläns ska rengöras och värmas i samband med inklistring.

Formstycken till vinklar och hörn
Förstärkning ska utföras av vinklar och hörn. 
Förstärkning placeras under tätskiktsmattan.
Platstillverkade förstärkningar för vinklar och hörn ska utformas så att täthet uppnås i vinkelns eller hörnets spets. 
Tätning i vinklar och hörn får inte ske med enbart klisterasfalt.

JSE.15                   Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmatta ska ha en tjocklek av minst 4 mm, varvid skyddsbeläggningens tjocklek inte ska medräknas, eller ha en totalvikt av minst 5200 g/m2, skyddsbeläggningen medräknad.

UTFÖRANDEKRAV

Minsta rekommenderad taklutning för yttertak är 1:40.
Ränndalar bör utföras utan lutning (horisontella).
Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp YAM 2000 enligt JSB.111.

Mekanisk infästning av tätskiktsmatta
Mekanisk infästning i överlapp ska placeras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Tätskikt för yttertak ska uppfylla kraven enligt tabell AMA JSE.1/3 och tabell AMA JSE.1/4.

JSE.151                 Vattentäta enlagstäckningar av tätskiktsmatta på yttertak

Tätskiktsmatta ska vara Mataki UnoTech FR. Kulör ska vara skiffergrå.
Övre remsor och kappor ska vara Mataki UnoTech FR Remsa. Kulör ska vara skiffergrå.
På tak isolerade med PIR ska tätskiktsmatta vara Mataki UnoTech Nordic.

JSE.1513               TY typ 1513

Detaljer utföres enligt monteringsanvisning för Mataki UnoTech.

JSE.15131 Uppdragningar av TY typ 1513 på vägg, sarg e d

Vägg
Tätskikt ska anslutas till vertikal yta med kappor enligt figur AMA JSE.15131/1.
Uppdragning på vägg eller dylikt ska utföras till minst 300 mm över färdig takyta.
Uppdragning på sarg till hinder som brandgasventilatorer, takljuskupoler, ventilationshuvar eller dylikt, ska utföras till minst 200 mm över färdig takyta.
Plåtbeslagning av uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska utföras enligt JT-.351.

AMA JSE 15131_1.jpg

Tätskiktsmatta ska helklistras till kappa av minsta kvalitet YEP 3500.
Kappa av tätskikt TY typ 151- ska i ovankant fästas mekaniskt med spik eller dylikt med största centrumavstånd på 150 mm.
Uppdragningen ska skyddas med ett plåtbeslag. Plåtbeslaget ska överlappa tätskiktskappan av TY typ 151- med minst 150 mm.

Väggkrön
Intäckning av väggkrön ska utföras enligt figur AMA JSE.15131/2 eller figur AMA JSE.15131/3. Överlapp mellan kappor och tätskikt ska läggas i eventuell lutningsriktning.
Väggkrön ska täckas med kappa YEP 2500 eller dylikt. Kappan ska skarvklistras. Kappan ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas mekaniskt med spik eller dylikt med största centrumavstånd på 150 mm.

AMA JSE 15131_2.jpg

Väggkrön som i sin helhet täcks in med tätskiktsmatta ska utföras enligt figur AMA JSE.15131/3. Tätskiktskappa ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

AMA JSE 15131_3.jpg

Vid väggkrön högre än 350 mm ska tätskiktskappa delas enligt figur AMA JSE.15131/4. Överlapp ska vara minst 100 mm.

AMA JSE 15131_4.jpg

Väggkrön ska skyddas med plåtbeslagning. Plåtbeslaget ska överlappa kappan av tätskikt TY 151- med minst 150 mm.
Rörelsefog vid vertikal yta
I de fall underlaget kan röra sig horisontalt eller vertikalt i förhållande till den vertikala ytan ska uppdragning av tätskikt utföras enligt figur AMA JSE.15131/5. Kappa över rörelsefog ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Uppdragningen ska skyddas med plåtbeslag.

                                AMA JSE 15131_5.jpg

 

 

 

 

 

 


Remsa av byggpapp eller dylikt ska skydda spalten mellan vägg och plywoodskiva. Remsan ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

JSE.15132           Anslutningar av TY typ 1513 till fläns

Brunn, bräddavlopp o d
Brunn och bräddavlopp ska utföras enligt JSE.171 respektive JSE.712.
Takbrunnar och bräddavlopp ska vara tillverkade av minst 0,7 mm rostfri stålplåt 1.4301 enligt SS-EN 10088-4:2009 (gäller både fläns och tappstycke). Brunnsfläns ska vara perforerad.
Brunn får inte deformeras vid uppvärmning i samband med montering.
Takbrunnar, utkastare och bräddavlopp av rostfri stålplåt ska ha inklistringsbar fläns 150 mm varav 80-100 mm ska perforeras med hål 6-8 mm cc 15-20 mm enligt nedan.
Anslutning av tätskikt till brunn med plåtfläns ska utföras enligt figur AMA JSE.15132/1.
Brunnsfläns ska vara perforerad och klistras till underliggande kappa av minst kvalitet YEP3500. Underliggande kappan ska vara minst 50 mm bredare än flänsen på alla sidor.
Brunnsfläns ska fästas i underlaget enligt brunnleverantörens dokumenterade anvisningar.

AMA JSE 15132_1.jpg

Tätskikt över brunn och bräddavlopp ska vara separat bit 1000x1000mm.
Tätskikt ska helklistras mot såväl tätskiktskappa som brunnsfläns.

Plåtstos o d
Anslutning av tätskikt till stos med fläns ska utföras enligt figur AMA JSE.15132/2.
Fläns till plåtstos ska vara utförd lika fläns till brunn av rostfri stålplåt enligt avsnitt JSE.711.
Fritt avstånd mellan genomföringarna ska vara minst stosens diameter plus 200 mm (inklusive fläns).
Flänsen ska klistras till underliggande intäckningskrage.
Intäckningskragen ska vara av kvalitet YEP 3500. Intäckningskragen ska gå minst 100 mm utanför flänsen.
Fläns av stålplåt ska fästas mekaniskt i underlaget.
Stos ska inte monteras nedsänkt i underlaget.

AMA JSE 15132_2.jpg

Anslutning av tätskikt till infästningsplattor för taksäkerhetsutrustning, solfångare, skyltar och dylikt ska utföras enligt figur AMA JSE.15132/3.
Infästningsplattorna ska ha perforerad fläns liknande fläns till takbrunnar av rostfri stålplåt enligt JSE.711. Infästningsplattona ska ha minst 150 mm inklistringsbar bredd.
Intäckningskragen ska vara av kvalitet minst YEP 3500. Kragen ska gå minst 100 mm utanför flänsen.
Tätskiktet ska helklistras till såväl fläns som intäckningskrage.

AMA JSE 15132_3.jpg

JSE.15133           Anslutningar av TY typ 1513 till fotplåt 

Anslutning till fotplåt ska utföras enligt figur AMA JSE.15133/1.
Tätskiktsremsan ska dras fram till fotplåtens nedknäckning.
Tätskikt ska helklistras mot såväl tätskiktsremsa som fotplåt.
Den undre remsan av byggpapp ska dras förbi fotplåten med minst 150 mm.

AMA JSE 15133_1.jpg

Vid omläggning av tätskikt ska fotplåten ersättas med ny enligt figur JSE.15133/1.
Om fotplåten är perforerad ska remsan under fotplåt vara av kvalitet minst YEP 3500.

JSE.15134            Anslutningar av TY typ 1513 till hängskiva

Anslutning till kantregel ska utföras enligt figur AMA JSE.15134/1.
Kappa av lägst YEP 2500 ska ha minst 150 mm inklistringsbredd på takytan.
Kappa av lägst YEP 2500 ska spikas på utsida regel och dras förbi denna minst 50 mm.
Fasad träregel ska ha dimension minst 45×120 mm.
Intäckning av kantregeln ska skyddas med plåtbeslag enligt AMA JT-.374.
Träregels ändträ ska täckas in med tätskikt.

AMA JSE 15134_1.jpg

JSE.15135           Skarvningar av TY typ 1513 vid nock

Nock ska avtäckas med en minst 300 mm bred helklistrad våd enligt figur AMA JSE.15135/1.
Längs nock ska tätskikt mekaniskt fästas in enligt mått för randzon i infästningsplan.

AMA JSE 15135_1.jpg

JSE.15136           Utförande av TY typ 1513 i ränndal 

Ränndal i anslutning till vertikal yta ska utformas på ett sådant sätt att ränndalscentrum bildas minst 500 mm från den vertikala ytan eller centrum brunn enligt figur AMA JSE.15136/1.
Anslutning till vertikal yta ska utföras enligt JSE.15131. Ränndalsvåd ska ha beläggningsfria kanter.
Om tätskiktsmattan inte dras upp 50–100 mm ska uppviket ersättas med tätskiktskappa av kvalitet YEP 3500 eller motsvarande. Kappa ska vara minst 250 mm bred.
Tätskiktsmatta ska helklistras till kappa.

AMA JSE 15136_1.jpg

Ränndal mellan två takytor ska utföras enligt figur AMA JSE.15136/2.
Ränndalsvåd ska ha beläggningsfria kanter på båda långsidorna enligt figur AMA JSE.15136/2.

AMA JSE 15136_2.jpg

JSE.15137            Utförande av TY typ 1513 i fotränna

Tätskikt i fotränna ska utföras enligt figur AMA JSE.15137/1.
Fotränna ska klistras mot eller infästas mekaniskt till underlaget.

AMA JSE15137_1.jpg

JSE.15138            Diverse detaljutföranden av TY typ 1513

Rörelsefogar
I de fall rörelsefog förekommer i underlaget ska tätskiktet friläggas över fog.
Vid fogrörelser mindre än 15 mm vinkelrätt mot fogen ska rörelsefogen utföras enligt figur AMA JSE.15138/1. 

AMA JSE 15138_1.jpg

 

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

AMA typ 4513 Power - PDF-fil 
AMA typ 4513 Power - Word-fil

J          SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSMATTOR E D

JS        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

CE-märkning
Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

Byggpapp
Byggpapp ska vara tillverkad enligt SS-EN 13859–1:2010.
Byggpapp ska vara armerad och baserad på oxiderad asfalt eller polymermodifierad asfalt typ SBS.
Byggpapp ska förvaras och hanteras enligt Matakis dokumenterade anvisningar.
Byggpapp ska vara av lägst klassen YAM 2000 eller YEM 1000.

Bitumenduk
Bitumenduk ska förvaras och hanteras enligt dokumenterade anvisningar från Mataki. Undre remsor och kappor till bitumenduk ska inte vara skyddsbelagda. Övre remsor och kappor ska vara av samma material som bitumenduken. Remsor och kappor som utsätts för UV-strålning ska vara skyddsbelagda. Produkter utan skyddsbeläggning mot UV-strålning ska i övrigt uppfylla samma krav som skyddsbelagda produkter.

Fästdon
För fästdon gäller avsnitt ZSE, där inte annat anges. Fästdon ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Se kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av kvalitet i fästdon som ska användas utomhus eller i fuktiga och korrosiva miljöer.

UTFÖRANDEKRAV

Infästning av byggpapp och underlagsduk på träunderlag e d
Spik ska slås in vinkelrätt mot underlaget. Spikhuvuden får inte penetrera byggpappen eller underlagsduken.
Längdskarvar ska spikas i sicksack enligt figur AMA JS/1. Spikrad får inte sammanfalla med springa mellan panelbrädor, skivor och dylikt.
Infästning med skruv ska ske enligt byggpapp- eller underlagsduktillverkarens dokumenterade anvisningar.

AMA JSB_1.jpg

Ansvar vid heta arbeten
Arbetet skall utföras av personal med certifikat för heta arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för brandfarliga heta arbeten. Kontrollera vid utförandeentreprenad att AFC.55 och vid totalentreprenad att AFD.55 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF, är åberopad i handlingarna.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Garanti
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus gäller i nämnd ordning. Vid mekanisk infästning av tätskikt ska vindlastberäkning utföras och infästningsplan upprättas enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4. Infästningsplan ska bifogas beställning av ansvarsutfästelse. Ansvarsutfästelse ska utfärdas och överlämnas till samtliga fastigheter/fastighetsägare. Detta är viktigt att tänka på vid till exempel villor och radhus, även om dessa har sammanhängande takytor.
Skriv in krav på varugarantier vid utförandeentreprenad under AFC.472 och vid totalentreprenad under AFD.472.

Skötselanvisningar
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus gäller i nämnd ordning.
Skriv in krav på driftinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.6 och underhållsinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.7.

Skyltning - taksäkerhet
Skyltning för säkerhet, drift och underhåll av tak anges under YSB.2.

JSB.1                     Underlagstäckningar av byggpapp för tätskiktsmatta

UTFÖRANDEKRAV

Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
Underlagsspont ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt HSD.
Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med byggpapp i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
Underlag av underlagsspont ska ha minsta tjocklek 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
Underlag av plywood ska ha minsta tjocklek 18 mm.
Vid täckning med bitumenduk bör byggpappen läggas i riktning från nock till takfot.
Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning ska snedskäras minst 300 mm in mot våden enligt figur AMA JSB.1/1.

AMA JSB_1_1.jpg

Skarvklistring av byggpapp
Byggpapp med våderna i takfallets lutningsriktning ska skarvklistras.
Vid taklutning mindre än eller lika med 1:3 (18 grader) ska våder tvärs takfallets lutningsriktning skarvklistras.
Skarvklistring ska utföras med asfaltklister eller fabrikspålagd självhäftande asfaltbeläggning.

JSB.111                 UT typ 111 för tätskiktsmatta i yttertak

AMA JSB 111.jpg

JSE                 VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Bitumenduk för yttertak ska tillverkas enligt harmoniserad standard SS-EN 13707 samt vara prestandadeklarerad och CE-märkt.
Exponerade tätskiktsmaterial ska vid provning enligt SIS-CEN/TS 1187, metod 2, uppfylla kraven för klass BROOF  (t2) enligt SS-EN 13501-5.
Asfaltprodukter som ska appliceras genom svetsning (sträng- eller helsvetsning) till underlaget ska innehålla svetsbar asfalt till en mängd som minst motsvarar 1000 g/m2 svetsad area.
Beakta risker för mekanisk och kemisk påverkan på tätskiktsmaterialet.

UTFÖRANDEKRAV

Tätskiktsmaterial ska vid läggning ha sådan temperatur att sprickor och dylikt inte uppstår i materialet.
Detaljer i tätskiktet ska utföras i direkt anslutning till täckningen.
För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget.

Krav på underlag m.m.
Underlag för tätskikt ska utformas med fall till brunn, hängränna eller annat utlopp. Minsta fall ska vara 1:100.
Underlag ska vara rent.
Underlag ska vara fritt från vatten, snö och is före läggning av tätskikt. Ojämnheter i underlaget (blåsor, veck) justeras till ett slät underlag.
Betongytor får inte ha större ojämnheter än 1,5 mm.
Större ojämnheter än 1,5 mm utjämnas med betong, cement- eller bitumenbaserade produkter beroende på nivåskillnadens storlek.
Nivåskillnader större än 5 mm i elementfogar ska utjämnas så att jämn övergång erhålls.
Betongelement typ HDF ska alltid förses med avjämnande pågjutning av betong alternativt asfaltmastix.
Membranhärdare eller avjämningsmassa får inte användas på ytor som ska förses med tätskikt.
Innan arbetet påbörjas rengörs betongytan, lämpligen med tryckluft.
På betongunderlag mot vilket tätskikt ska helklistras/helsvetsas ska efterbearbetning utföras i samband med gjutningen. Slamskikt och svaga ytskikt av cementpasta ska avlägsnas genom mekanisk bearbetning såsom blästring, slipning eller lättfräsning.
Underlag av cellplast ska täckas med minst 20 mm mineralullsskiva enligt avsnitt IBG.2.
Ange om särskilda åtgärder ska vidtas för att skydda färdigt tätskikt under byggtiden.

Mekanisk infästning
Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem ska utföras enligt SS-EN 1991-1-4.
Infästningsplan ska upprättas för takytan. Fästdon ska placeras enligt infästningsplan.
Vid infästning i autoklaverad lättbetong ska provdragning av fästdon utföras. Minst 8 dragprov ska utföras i fält innanför takets randzoner. Medelvärdet för utdragsproven ska vara minst 2 000 N för att infästning i lättbetong med skruv ska tillåtas. Dimensionerande värde på fästdons utdragshållfasthet ska redovisas av skruvtillverkaren.
Fästdon för tätskikt anges i avsnitt ZSE.

Omtäckning
Före omtäckning ska orsak till skador i det befintliga tätskiktet klarläggas och åtgärder vidtas för att förhindra att skadan uppstår på nytt. Vid skador till följd av rörelser i underlaget ges det nya tätskiktet, till exempel genom frilagda töjzoner, möjlighet att ta upp rörelserna.
Defekter i befintligt tätskikt ska justeras innan nytt tätskikt utförs.
Gammalt tätskikt ska rivas på vertikala ytor.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Kvarstående vatten
Tak eller bjälklag ska vid nyproduktion utformas på ett sådant sätt att det högst kan bildas 30 mm kvarstående vatten.
Brunnar ska placeras i takets lågpunkter.
Eftersom nedböjningen alltid sker mellan pelare/takstolar ska takbrunnar alltid placeras mitt mellan takstolar.
Brunnar ska monteras på ett sådant sätt att utloppets nivå inte ligger högre än omgivande tätskikt, överlägg inräknat.
Bräddavlopp ska placeras med utloppet högst 50 mm över tätskiktets lägsta punkt, underlagets nedböjning inräknat.
Hinder bredare än 1200 mm ska kompletteras med vattenavledande uppbyggnad.

Motståndsförmåga mot vattentryck
Färdigt tätskikt ska vara vattentätt.

JSE.45                   Vattentäta skikt av duk på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Bitumenduk ska vara uppbyggd kring en stomme av polyesterfilt eller dylikt. Stommen ska vara belagd med polymerasfalt av SBS eller APP.
Bitumenduk ska ha en största tjocklek på 3 mm, varvid skyddsbeläggningens tjocklek inte ska medräknas.
Tätskikt av bitumenduk ska uppfylla kraven enligt tabell AMA JSE.453/1 och tabell AMA JSE.453/2.

Förstärkning av vinklar och hörn
Förstärkningar av vinklar och hörn ska vara tillverkade av material som är anpassade för bitumenduk och monteringsmetod.
Förstärkningar ska ha minsta mått enligt figur AMA JSE.1/1.

 AMA JSE 1.jpg

UTFÖRANDEKRAV

Underlag av cellplast ska täckas med minst 20 mm mineralullsskiva enligt avsnitt IBG.2.
Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp YEM1000 eller YAM 2000 enligt JSB.111.
Vid täckning på takyta med större lutning än 1:16 (4 grader) ska bitumenduken förankras så att den inte kan glida.

Skarvning av duk
Överlapp ska svetsas enligt Matakis monteringsanvisning Mataki Power. Asfalt ska tränga ut utanför överlappet.
Synlig asfaltsträng utanför överlappet ska vara jämn och högst 10 mm bred. Enstaka mindre utflöde tillåts vid tvärskarvar, kappor och dylikt. Bitumenduk som strängklistras till underlaget ska ge en varaktig luftspalt.
Strängklistring av bitumenduk ska utföras med en eller två asfaltsträngar per våd och med en klisteryta motsvarande 40–50 procent av den täckta ytan.

Omtäckning
Vid omtäckning på plastduk ska en migreringsspärr av mineralullsfilt eller dylikt monteras under bitumenduken.

Plåtflänsar
Bitumenduk får inte klistras till plåtflänsar med undantag av fotplåt samt fläns till brunn respektive bräddavlopp.
Plåtflänsar (fotplåtar) för inklistring av bitumenduk ska i första hand vara utförda enligt avsnitt JT-.31. Alternativt ska de vara utförda av aluminiumplåt eller ytbelagd varmförzinkad stålplåt med en ytbeläggning av polyester eller PVF2.
Plåtfläns för klistring av bitumenduk ska ha en minsta inklistringsbar bredd av 150 mm.
Plåtfläns ska rengöras och värmas i samband med inklistring.

Formstycken till vinklar och hörn
Förstärkning ska utföras av vinklar och hörn. 
Förstärkning placeras under bitumendukar.
Platstillverkade förstärkningar för vinklar och hörn ska utformas så att täthet uppnås i vinkelns eller hörnets spets. 
Tätning i vinklar och hörn får inte ske med enbart klisterasfalt.

JSE.453                 Vattentäta skikt av bitumenduk på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Bitumenduk ska vara uppbyggd kring en stomme av polyesterfilt. Stommen ska vara belagd med polymerasfalt av SBS.
Bitumenduk ska ha en största tjocklek på 3 mm, varvid skyddsbeläggningens tjocklek inte ska medräknas.
Tätskikt av bitumenduk ska uppfylla kraven enligt tabell AMA JSE.453/1 och tabell AMA JSE.453/2.

UTFÖRANDEKRAV

Minsta rekommenderad taklutning för yttertak är 1:40.
Ränndalar bör utföras utan lutning (horisontella).
Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp Mataki T1 eller Mataki YAM 2000 enligt JSB.111.

Mekanisk infästning av bitumenduk
Mekanisk infästning i överlapp ska placeras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Bitumenduk ska uppfylla kraven enligt tabell AMA JSE.453/1 och tabell AMA JSE.453/2.

JSE.453                 Vattentäta enlagstäckningar av bitumenduk på yttertak

Bitumenduk ska vara Mataki Power FR. Kulör ska vara grafitgrå.
Övre remsor och kappor ska vara Mataki Power LA. Kulör ska vara grafitgrå.
Bitumenduk i ränndal ska vara Mataki Power RV. Kulör ska vara grafitgrå.

JSE.4531               TY typ 4531

Detaljer utföres enligt monteringsanvisning för Mataki Power.

AMA TY typ 4531.jpg

JSE.45311            Uppdragningar av TY typ 1513 på vägg, sarg e d

Vägg
Bitumenduk ska anslutas till vertikal yta med kappor enligt figur AMA JSE.45311/1.
Uppdragning på vägg ska utföras till minst 300 mm över färdig takyta.
Uppdragning på sarg till brandgasventilator, takljuskupol, ventilationshuv eller liknande ska utföras till minst 200 mm över färdig takyta. Sargar med ett inbördes avstånd som är mindre än 300 mm ska byggas ihop till en gemensam sarg.
Plåtbeslagning av uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska utföras enligt JT-.351.

AMA TY typ 1513.jpg

Tätskiktskappan ska helklistras till tätskiktet och fästas i överkant med spik eller skruv med centrumavstånd högst 150 mm.
Uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska skyddas med plåtbeslag (ståndskiva eller dylikt). Plåtbeslaget ska överlappa tätskiktskappan med minst 150 mm.
Underlag för uppdragning ska förbehandlas med asfaltsprimer.

Väggkrön
Bitumenduk ska anslutas till väggkrön enligt figur AMA JSE.45311/2. Uppdragning ska, på spikbart underlag, fästas i överkant med spik med centrumavstånd högst 150 mm.
Väggkrön ska täckas med en remsa av lägst kvalitet YEP 2500, alternativt remsa av bitumenduk. Remsa ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Väggkrönet ska skyddas med ett plåtbeslag.

AMA JSE 45311_2.jpg

Rörelsefog vid vertikal yta
I de fall underlaget kan röra sig horisontalt eller vertikalt i förhållande till den vertikala ytan ska uppdragning av tätskikt utföras enligt figur AMA JSE.15131/5. Kappa över rörelsefog ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Uppdragningen ska skyddas med plåtbeslag.

                                AMA JSE 45311_3.jpg

 

 

 

 

 


Remsa av byggpapp eller dylikt ska skydda spalten mellan vägg och plywoodskiva. Remsan ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

JSE.45312            Anslutningar av TY typ 4531 till fläns

Brunn, bräddavlopp o d
Brunn och bräddavlopp ska utföras enligt JSE.171 respektive JSE.712.
Brunn och bräddavlopp ska ha förmonterad intäckningskrage av minst kvalitet YEP3500.
Takbrunnar och bräddavlopp ska vara tillverkade av minst 0,7 mm rostfri stålplåt 1.4301 enligt SS-EN 10088-4:2009 (gäller både fläns och tappstycke). Brunnsfläns ska vara perforerad.
Brunn får inte deformeras vid uppvärmning i samband med montering.
Takbrunnar, utkastare och bräddavlopp av rostfri stålplåt ska ha inklistringsbar fläns 150 mm varav 80-100 mm ska perforeras med hål 6-8 mm cc 15-20 mm enligt nedan.
Anslutning av tätskikt till brunn med plåtfläns ska utföras enligt figur AMA JSE.45312/1.
Brunnsfläns ska vara perforerad och klistras till underliggande kappa av minst kvalitet YEP3500. Underliggande kappan ska vara minst 50 mm bredare än flänsen på alla sidor.
Brunnsfläns ska fästas i underlaget enligt brunnleverantörens dokumenterade anvisningar.

AMA JSE 45312_1.jpg

Tätskikt över brunn och bräddavlopp ska vara separat bit 1000x1000mm.
Tätskikt ska helklistras mot såväl tätskiktskappa som brunnsfläns.

Plåtstos o d
Anslutning av tätskikt till stos med fläns ska utföras enligt figur AMA JSE.45312/2.
Fläns till plåtstos ska vara utförd lika fläns till brunn av rostfri stålplåt enligt avsnitt JSE.711.
Fritt avstånd mellan genomföringarna ska vara minst stosens diameter plus 200 mm (inklusive fläns).
Intäckningskragen ska vara av kvalitet YEP 3500. Intäckningskragen ska gå minst 100 mm utanför flänsen.
Fläns av stålplåt ska fästas mekaniskt i underlaget.
Stos ska inte monteras nedsänkt i underlaget.

AMA JSE 45312_2.jpg

Fästplattor för takskyddsanordning o d
Anslutning av bitumenduk till fästplattor för takskyddsanordningar, solfångare, skyltar och dylikt ska utföras enligt figur AMA JSE.45312/3.
Infästningsplattorna ska ha perforerad fläns liknande fläns till takbrunnar av rostfri stålplåt enligt JSE.711. Infästningsplattorna ska ha minst 150 mm inklistringsbar bredd.
Intäckningskragen ska vara av kvalitet YEP 3500. Kragen ska gå minst 100 mm utanför flänsen.
Bitumenduken ska helklistras till såväl flänsen som intäckningskragen.

AMA JSE 45312_3.jpg

JSE.45313           Anslutningar av TY typ 4531 till fotplåt

Anslutning till fotplåt ska utföras enligt figur AMA JSE.45313/1.
Tätskiktsremsan ska dras fram till fotplåtens nedknäckning.
Tätskikt ska helklistras mot fotplåt.
Den undre remsan av byggpapp ska dras förbi fotplåten med minst 150 mm.

AMA JSE 45313_1.jpg

Vid omläggning av tätskikt ska fotplåten ersättas med ny enligt figur JSE.45313/1.
Om fotplåten är perforerad ska remsan under fotplåt vara av kvalitet minst YEP 3500.

JSE.45314            Anslutningar av TY typ 4531 till kantregel

Anslutning till kantregel ska utföras enligt figur AMA JSE.45314/1.
Kappan ska dras ned och förbi den fasade kantregeln med minst 50 mm och spikas på utsida med centrumavstånd högst 150 mm.
Anslutning till regel ska skyddas med plåtbeslag.
Kappa av lägst YEP 2500 ska ha minst 150 mm inklistringsbredd på takytan.
Fasad träregel ska ha dimension minst 45×120 mm.
Intäckning av kantregeln ska skyddas med plåtbeslag enligt AMA JT-.374.
Träregels ändträ ska täckas in med tätskikt.

AMA JSE 45314_1.jpg

JSE.45315            Skarvningar av TY typ 4531 vid nock

I nock ska bitumenduken skarvas enligt figur AMA JSE.45315/1. Bitumenduken ska fästas mekaniskt i ovankanten för att förhindra glidning. Nocken täcks med en remsa av bitumenduken med bredd minst 300 mm.
Längs nock ska tätskikt mekaniskt fästas in enligt mått för randzon i infästningsplan.

AMA JSE 45315_1.jpg

På tak med lutning högst 1:16 kan bitumenduken dras över nock enligt figur AMA JSE.45315/2.
Tätskiktsvåden ska dras ned minst 500 mm från nocklinjen.

AMA JSE 45315_2.jpg

JSE.45316           Utförande av TY typ 4531 i ränndal

Ränndal mellan två takytor ska utföras enligt figur AMA JSE.45316/1. Ränndalsvåd ska ha självklistrande undersida samt ha beläggningsfria kanter på båda långsidorna enligt figur AMA JSE.45316/1.

AMA JSE 45316_1.jpg

Ränndal mot vägg eller väggkrön ska utformas enligt figur AMA JSE.45316/2.

AMA JSE 45316_2.jpg

Ränndal mot ska utformas på ett sådant sätt att ränndalscentrum bildas minst 500 mm från den vertikala ytan eller centrum brunn enligt figur AMA JSE.45316/2.
Anslutning till vertikal yta ska utföras enligt JSE.45311. Ränndalsvåd ska ha självklistrande undersida samt ha beläggningsfria kanter.
Ränndal mellan två takytor ska utföras enligt figur AMA JSE.15136/2.
Ränndalsvåd ska ha beläggningsfria kanter på båda långsidorna enligt figur AMA JSE.15136/2.

JSE.45317            Utförande av TY typ 4531 i fotränna

Tätskikt i fotränna för takavvattning ska utföras enligt figur AMA JSE.45317/1.
Fotränna med stomme av cellplast eller dylikt ska klistras mot underlaget.
Fotränna med stomme av trä ska fästas mekaniskt i underlaget

AMA JSE 45317_1.jpg

JSE.45318            Diverse detaljutföranden av TY typ 4531

Rörelsefogar
I de fall rörelsefog förekommer i underlaget ska tätskiktet friläggas över fog.
Vid fogrörelser mindre än 15 mm vinkelrätt mot fogen ska rörelsefogen utföras enligt figur AMA JSE.45318/1.

 

 

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

AMA typ 1523 DuoTech - PDF-fil
AMA typ 1523 DuoTech - Word-fil

J          SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSMATTOR E D

JS        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

CE-märkning
Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

Byggpapp
Byggpapp ska vara tillverkad enligt SS-EN 13859-1.
Byggpapp ska vara armerad och baserad på oxiderad asfalt eller polymermodifierad asfalt typ SBS.
Byggpapp ska förvaras och hanteras enligt Matakis dokumenterade anvisningar.
Byggpapp ska vara Mataki T1 eller Mataki YAM 2000.

Tätskiktsmatta
Tätskiktsmatta ska förvaras och hanteras enligt Matakis dokumenterade anvisningar. Undre remsor och kappor till tätskiktsmattor ska inte vara skyddsbelagda. Övre remsor och kappor ska vara av samma material som tätskiktsmattan. För UV-strålning exponerade remsor och kappor ska vara skyddsbelagda. Produkter utan skyddsbeläggning mot UV-strålning ska i övrigt uppfylla samma krav som skyddsbelagda produkter.

Fästdon
För fästdon gäller avsnitt ZSE, där inte annat anges. Fästdon ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Se kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av kvalitet i fästdon som ska användas utomhus eller i fuktiga och korrosiva miljöer.

UTFÖRANDEKRAV

Infästning av byggpapp och underlagsduk på träunderlag e d
Spik ska slås in vinkelrätt mot underlaget. Spikhuvuden får inte penetrera byggpappen.
Längdskarvar ska spikas i sicksack enligt figur AMA JS/1. Spikrad får inte sammanfalla med springa mellan panelbrädor, skivor och dylikt.

AMA JSB_1.jpg

Ansvar vid heta arbeten
Arbetet skall utföras av personal med certifikat för heta arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för brandfarliga heta arbeten. Kontrollera vid utförandeentreprenad att AFC.55 och vid totalentreprenad att AFD.55 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF, är åberopad i handlingarna.

Tätskikt vid taktäckning av vegetation (vid taklutning över 3,6 grader)
Tätskikt ska vara besiktigat innan växtbädd läggs på. Besiktning ska protokollföras. Brunnar och bräddavlopp ska monteras lätt åtkomliga, nivåanpassade samt med skydd mot igensättning av vegetation och jord. Godkänd vegetation är moss-sedum (max vikt 50 kg/m2 vattenmättad, max tjocklek 60 mm).

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Garanti
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, Matakis anvisningar och AMA Hus 21 gäller i nämnd ordning. Vid mekanisk infästning av tätskikt ska vindlastberäkning utföras och infästningsplan upprättas enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4. Infästningsplan ska bifogas beställning av ansvarsutfästelse. Ansvarsutfästelse ska utfärdas och överlämnas till samtliga fastigheter/fastighetsägare. Detta är viktigt att tänka på vid till exempel villor och radhus, även om dessa har sammanhängande takytor.
Skriv in krav på varugarantier vid utförandeentreprenad under AFC.472 och vid totalentreprenad under AFD.472.

Skötselanvisningar
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, Matakis anvisningar och AMA Hus 21 gäller i nämnd ordning.
Skriv in krav på driftinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.6 och underhållsinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.7.

Skyltning - taksäkerhet
Skyltning för säkerhet, drift och underhåll av tak anges under YSB.2.

JSB.1                     Underlagstäckningar av byggpapp för tätskiktsmatta

UTFÖRANDEKRAV

Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
Underlagsspont ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt HSD.
Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med byggpapp i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
Underlag av underlagsspont ska ha minsta tjocklek 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
Underlag av plywood ska ha minsta tjocklek 18 mm.
Vid täckning med två lag tätskiktsmatta som appliceras genom svetsning ska byggpappen läggas i samma riktning som tätskiktsmattan.
Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning ska snedskäras minst 300 mm in mot våden enligt figur AMA JSB.1/1.

AMA JSB_1_1.jpg

Skarvklistring av byggpapp
Byggpapp med våderna i takfallets lutningsriktning ska skarvklistras.
Vid taklutning mindre än eller lika med 1:3 (18 grader) ska våder tvärs takfallets lutningsriktning skarvklistras.
Skarvklistring ska utföras med Mataki asfaltklister eller fabrikspålagd självhäftande asfaltbeläggning.

JSB.111                 UT typ 111 för tätskiktsmatta i yttertak

AMA JSB 111.jpgJSE                 VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Exponerade tätskiktsmaterial ska vid provning enligt SIS-CEN/TS 1187:2012, metod 2, uppfylla kraven för klass BROOF (t2) enligt SS-EN 13501-5:2005+A1:2009.
Asfaltprodukter som ska appliceras genom svetsning (sträng- eller helsvetsning) till underlaget ska innehålla svetsbar asfalt till en mängd som minst motsvarar 800 g/m2 svetsad area.
Beakta risker för mekanisk och kemisk påverkan på tätskiktsmaterialet.

UTFÖRANDEKRAV

Tätskiktsmaterial ska vid läggning ha sådan temperatur att sprickor och dylikt inte uppstår i materialet.
Detaljer i tätskiktet ska utföras i direkt anslutning till täckningen.
För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget.

Krav på underlag m m
Underlag ska vara rent.
Underlag ska vara fritt från vatten, snö och is före läggning av tätskikt.
Betongytor får inte ha större ojämnheter än 1,5 mm.
Större ojämnheter än 1,5 mm utjämnas med betong, cement- eller bitumenbaserade produkter beroende på nivåskillnadens storlek.
Nivåskillnader större än 5 mm i elementfogar ska utjämnas så att jämn övergång erhålls.
Betongelement typ HDF ska alltid förses med pågjutning av betong alternativt asfaltmastix.
Membranhärdare eller avjämningsmassa (flytspackel) får inte användas på ytor som ska förses med tätskikt.
Innan arbetet påbörjas rengörs betongytan, lämpligen med tryckluft.
På betongunderlag mot vilket tätskikt ska helklistras/helsvetsas ska efterbearbetning utföras i samband med gjutningen. Slamskikt och svaga ytskikt av cementpasta ska avlägsnas genom mekanisk bearbetning såsom blästring, slipning eller lättfräsning.
Underlag av cellplast ska täckas med minst 20 mm mineralullsskiva enligt avsnitt IBG.2.
Ange om särskilda åtgärder ska vidtas för att skydda färdigt tätskikt under byggtiden.

Mekanisk infästning
Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem ska utföras enligt SS-EN 1991-1-4.
Infästningsplan ska upprättas för takytan. Fästdon ska placeras enligt infästningsplan.
Vid infästning i autoklaverad lättbetong ska provdragning av fästdon utföras. Minst 8 dragprov ska utföras i fält innanför takets randzoner. Medelvärdet för utdragsproven ska vara minst 2 000 N för att infästning i lättbetong med skruv ska tillåtas. Dimensionerande värde på fästdons utdragshållfasthet ska redovisas av skruvtillverkaren.
Fästdon för tätskikt anges i avsnitt ZSE.

Omtäckning
Före omtäckning ska orsak till skador i det befintliga tätskiktet klarläggas och åtgärder vidtas för att förhindra att skadan uppstår på nytt. Vid skador till följd av rörelser i underlaget ges det nya tätskiktet, till exempel genom frilagda töjzoner, möjlighet att ta upp rörelserna.
Defekter i befintligt tätskikt ska justeras innan nytt tätskikt utförs.
Gammalt tätskikt ska rivas på vertikala ytor.

Läggning
Veck, blåsor och dylikt i underlaget justeras till ett slätt underlag. Underlaget ska vara torrt innan nytt tätskikt monteras.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Kvarstående vatten
Tak eller bjälklag ska vid nyproduktion utformas på ett sådant sätt att det högst kan bildas 30 mm kvarstående vatten.
Brunnar ska placeras i takets lågpunkter.
Eftersom nedböjningen alltid sker mellan pelare/takstolar ska takbrunnar alltid placeras mitt i takfack mellan takstolar.
Brunnar ska monteras på ett sådant sätt att utloppets nivå inte ligger högre än omgivande tätskikt, överlägg inräknat.
Bräddavlopp ska placeras med utloppet högst 50 mm över tätskiktets lägsta punkt, underlagets nedböjning inräknat.
Hinder bredare än 1200 mm ska kompletteras med vattenavledande uppbyggnad.
Undersök om hinder som till exempel sargar till ventilationsutrustning och dylikt kan placeras med 45 graders vridning mot takfallet för att undvika stående vatten bakom hindret.

Motståndsförmåga mot vattentryck
Färdigt tätskikt ska vara vattentätt.

JSE.1                      Vattentäta skikt av tätskiktsmatta

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Förstärkning av vinklar och hörn
Förstärkningar av vinklar och hörn ska vara tillverkade av material som är anpassade för tätskiktsmaterial och monteringsmetod.
Förstärkningar ska ha minsta mått enligt figur AMA JSE.1/1.

 AMA JSE 1.jpg

UTFÖRANDEKRAV

Vid tvålagstäckning på takyta med större lutning än 1:16 ska undre tätskiktsmatta förankras på ett sådant sätt att tätskiktet inte kan glida.
Vid tvålagstäckning ska asfaltsträngen utanför överlappet i övre tätskiktsmatta vara jämn och högst 15 mm bred. Enstaka mindre utflöde ska tillåtas vid tvärskarvar, kappor och dylikt.

Omtäckning
Vid omtäckning på plastduk eller dylikt ska en migreringsspärr av mineralullsfilt eller dylikt monteras under tätskiktsmattan.

Plåtflänsar
Plåtflänsar för inklistring av tätskiktsmatta ska i första hand vara utförda enligt avsnitt JT-.31. Alternativt ska de vara utförda av aluminiumplåt eller ytbelagd varmförzinkad stålplåt med en ytbeläggning av polyester eller PVF2.
Plåtfläns för klistring av tätskiktsmatta ska ha en minsta inklistringsbar bredd av 150 mm.
Plåtfläns ska rengöras och värmas i samband med inklistring.

Formstycken till vinklar och hörn
Förstärkning ska utföras av vinklar och hörn. 
Förstärkning placeras under tätskiktsmattan.
Platstillverkade förstärkningar för vinklar och hörn ska utformas så att täthet uppnås i vinkelns eller hörnets spets. 
Tätning i vinklar och hörn får inte ske med enbart klisterasfalt.

JSE.15                   Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmatta ska ha en tjocklek av minst 4 mm, varvid skyddsbeläggningens tjocklek inte ska medräknas, eller ha en totalvikt av minst 5200 g/m2, skyddsbeläggningen medräknad.

UTFÖRANDEKRAV

Minsta rekommenderad taklutning för yttertak är 1:40.
Ränndalar bör utföras utan lutning (horisontella).
Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp Mataki T1 eller Mataki YAM 2000 enligt JSB.111.

Mekanisk infästning av tätskiktsmatta
Mekanisk infästning i överlapp ska placeras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Tätskikt för yttertak ska uppfylla kraven enligt tabell AMA JSE.1/3 och tabell AMA JSE.1/4.

JSE.152                 Vattentäta tvålagstäckningar av tätskiktsmatta på yttertak

Tätskiktsmatta ska vara Mataki DuoTech.
Övre lag, remsor och kappor ska vara Mataki UnoTech FR, kulör skiffergrå.
Undre lag ska var Mataki Base YEP3500.

JSE.1523               TY typ 1523

Förekommande detaljer utföres enligt monteringsanvisning för Mataki DuoTech.

AMA TY typ JSE 1523.jpg

JSE.15231            Uppdragningar av TY typ 1523 på vägg, sarg e d

Vägg, sarg e d
Tätskikt ska anslutas till vertikal yta med kappor som läggs parallellt med vinkeln enligt figur AMA JSE.15231/1. Kappor ska helklistras.
Uppdragning på vägg eller dylikt ska utföras till minst 300 mm över färdig takyta.
Uppdragning på sarg till hinder, som brandgasventilatorer, takljuskupoler, ventilationshuvar eller dylikt, ska utföras minst 200 mm över färdig takyta.
Plåtbeslagning av uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska utföras enligt JT-.351. Plåtbeslaget ska överlappa kappan av övre lag med minst 150 mm.

AMA JSE 15231_1.jpg

Kappa ska helklistras till respektive lag i tätskiktet.
Kappan av övre lag ska fästas in mekaniskt i ovankant med spik eller dylikt med centrumsavstånd högst 150 mm.

Väggkrön
Intäckning av väggkrön ska utföras enligt figur AMA JSE.15231/2.
Krönet ska täckas med en remsa av byggpapp i lägst kvalitet YEP 2500 alternativt remsa av undre lag. Remsa ska skarvklistras. Remsa ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas med spik med största centrumavstånd på 150 mm.
Väggkrön och uppdragning på vertikal ska skyddas med plåtbeslag.

AMA JSE 15131_2.jpg

För väggkrön med höjd högst 300 mm kan remsan av undre lag ersättas med kappa av övre lag vilken dras över krönet och ned minst 100 mm på utsidan. Kappa ska fästas med spik med centrumavstånd högst 100 mm.

AMA JSE 15231_3.jpg

Vid väggkrön högre än 300 mm ska tätskiktskappa av övre lag delas enligt figur AMA JSE.15231/4. Överlapp ska vara minst 100 mm.

AMA JSE 15231_4.jpg

Rörelsefog vid vertikal yta

I de fall underlaget kan röra sig horisontalt eller vertikalt i förhållande till den vertikala ytan ska uppdragning av tätskikt utföras enligt figur AMA JSE.15231/5. Kappa över rörelsefog ska fästas mekaniskt i överkant med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Uppdragning på vertikal ska skyddas med plåtbeslag.

AMA JSE 15131_5.jpg

Remsa av byggpapp eller dylikt ska skydda spalten mellan vägg och plywoodskiva. Remsan ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumsavstånd högst 150 mm.

JSE.15232           Anslutningar av TY typ 1523 till fläns

Brunn, bräddavlopp o d
Brunn och bräddavlopp ska utföras enligt JSE.171.
Takbrunnar och bräddavlopp ska vara tillverkade av minst 0,7 mm rostfri stålplåt 1.4301 enligt SS-EN 10088-4:2009 (gäller både fläns och tappstycke).
Brunn får inte deformeras vid uppvärmning i samband med montering.
Takbrunnar, utkastare och bräddavlopp av rostfri stålplåt ska ha inklistringsbar fläns 150 mm varav 80-100 mm ska perforeras med hål 6-8 mm cc 15-20 mm enligt nedan.
Anslutning av tätskikt till brunn med plåtfläns ska utföras enligt figur AMA JSE.15132/1.
Tätskikt över brunn och bräddavlopp ska vara separat bit 1000x1000mm.
Tätskikt ska helklistras mot såväl undre lag som brunnsfläns.
Brunnsfläns ska fästas i underlaget enligt brunnleverantörens dokumenterade anvisningar.
Brunnsfläns ska vara perforerad och klistras till undre lag. Alternativt ska brunnen vara försedd med förmonterad och klistringsbar intäckningskrage. Intäckningskragen ska vara minst 50 mm bredare än flänsen.
Brunnsfläns ska fästas mekaniskt i underlaget.

AMA JSE 15232_1.jpg

Plåtstosar o d

Anslutning av tätskikt till plåt- eller gummistos med fläns ska utföras enligt figur AMA JSE.15232/2.
Fläns ska vara av samma plåtkvalitet som fotplåt enligt avsnitt JT-.311.
Fläns ska klistras till undre lagret och fästas i underlaget.

AMA JSE 15232_2.jpg

Fästplattor för takskyddsanordningar o d

Anslutning av tätskikt till infästningsplattor för takskyddsanordningar, solfångare, skyltar och dylikt ska utföras enligt figur AMA JSE.15232/3.
Infästningsplattorna ska ha perforerad fläns liknande fläns till takbrunnar av rostfri stålplåt enligt JSE.711. Infästningsplattorna ska minst ha 150 mm inklistringsbar bredd.
Övre lag i tätskiktet ska helklistras till infästningsplattorna.
Fläns ska klistras till undre lagret och fästas i underlaget

AMA JSE 15232_3.jpg

JSE.15233           Anslutningar av TY typ 1523 till fotplåt

Anslutning till fotplåt ska utföras enligt figur AMA JSE.15233/1.
Fotplåt monteras på undre lag tätskikt.
Övre lag i tätskikt ska dras fram till fotplåtens nedknäckning.
Tätskikt ska helklistras mot fotplåt och minst 150mm ut på undre lag.

AMA JSE 15233_1.jpg

Vid omläggning av tätskikt ska fotplåten ersättas med ny enligt figur AMA JSE.15233/1.
Om fotplåten är perforerad ska fotplåt klistras i undre lag.

JSE.15234           Anslutningar av TY typ 1523 till kantregel

Anslutning till kantregel ska utföras enligt figur AMA JSE.15234/1.

AMA JSE 15234_1.jpg

Kappa av lägst YEP 2500 ska spikas på utsida regel och dras förbi denna minst 50 mm.
Fasad kantregel ska ha dimension minst 45×120 mm.
Intäckning av kantregeln ska skyddas med plåtbeslag enligt AMA JT-.374.
Kantregelns ändträ ska täckas med tätskikt.

JSE.15235           Skarvningar av TY typ 1523 vid nock

Nock ska avtäckas med en minst 300 mm bred helklistrad remsa av övre lag enligt enligt figur AMA JSE.151-5/1..
Vid taklutning under 1:20 kan övre lag dras över nock om tvärskarvar utförs minst 500 mm från nocklinjen.
Längs nock ska tätskikt mekaniskt fästas in enligt mått för randzon i infästningsplan.

AMA JSE 15235_1.jpg

JSE.15236           Utförande av TY typ 1523 i ränndal

Ränndal i anslutning till vertikal yta ska utformas på ett sådant sätt att ränndalscentrum bildas minst 500 mm från den vertikala ytan eller brunnscentrum enligt figur AMA JSE.15236/1. Anslutning till vertikal yta ska utföras enligt JSE.15231.

AMA JSE 15236_1.jpg

Ränndal mellan två takytor ska utföras enligt figur AMA JSE.15236/2. Ränndalsvåd ska ha beläggningsfria kanter på båda långsidorna enligt figur AMA JSE.15236/2.

AMA JSE 15236_2.jpg

JSE.15237           Utförande av TY typ 1523 i fotränna

Tätskikt i fotränna ska utföras enligt figur AMA JSE.15237/1.

AMA JSE 15237_1.jpg

Fotränna ska klistras mot underlaget.

JSE.15238           Diverse detaljutföranden av TY typ 1523

Rörelsefogar

I de fall rörelsefog förekommer i underlaget ska tätskiktet friläggas över fog.
Vid fogrörelser mindre än 15 mm vinkelrätt mot fogen ska rörelsefogen utföras enligt figur AMA JSE.15238/1.

 

Här finner du ritningsunderlag för alla detaljer som förekommer på ett exponerat tak med tätskikt. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tak. Detaljerna finns att ladda ner som .dwg, BIM (revit) eller som pdf’er. Längst ner finns även möjligheten att ladda ner alla uppbyggnader och BIM-modeller i en samlad fil.

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till vertikal yta Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till vertikal yta

Anslutning till vertikal yta

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till vertikal (uppdragning på rörelsefog) Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till vertikal (uppdragning på rörelsefog)

Anslutning till vertikal (uppdragning på rörelsefog)

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till vertikal (YEP3500 i hålkäl) Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till vertikal (YEP3500 i hålkäl)

Anslutning till vertikal (YEP 3500 i hålkäl)

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Rörelsefog mindre än 15 mm Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Rörelsefog mindre än 15 mm

Rörelsefog mindre än 15 mm

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på krön större än 300 mm Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på krön större än 300 mm

Uppdragning på krön större än 300 mm

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på krön större än 300 mm YEP2500 på takkrön Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på krön större än 300 mm YEP2500 på takkrön

Uppdragning på krön större än 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på krön mindre än 300 mm Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på krön mindre än 300 mm

Uppdragning på krön mindre än 300 mm

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på sarg till takljus, kupol, taklucka etc Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på sarg till takljus, kupol, taklucka etc

Uppdragning på sarg till takljus, kupol etc.

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning mot fotplåt Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning mot fotplåt

Anslutning mot fotplåt

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till fasad regel Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till fasad regel

Anslutning mot fasad regel

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning mot takbrunn Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning mot takbrunn

Anslutning mot takbrunn

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Genomföring, prefab-stos Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Genomföring, prefab-stos

Genomföring, prefab-stos

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning mot sargutkastare Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning mot sargutkastare

Anslutning mot sargutkastare

Mataki Konstruktion bim tak - 3D uppbyggnader

3D uppbyggnader

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR

Alla ritningskomponenter (families)

Mataki Konstruktion bim tak - Samlingsfil Mataki UnoTech FR

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till vertikal yta Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till vertikal yta

Anslutning till vertikal yta

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till vertikal (uppdragning på rörelsefog) Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till vertikal (uppdragning på rörelsefog)

Anslutning till vertikal (uppdragning på rörelsefog)

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till vertikal (YEP3500 i hålkäl) Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till vertikal (YEP3500 i hålkäl)

Anslutning till vertikal (YEP 3500 i hålkäl)

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Rörelsefog mindre än 15 mm Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Rörelsefog mindre än 15 mm

Rörelsefog mindre än 15 mm

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på krön större än 300 mm Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på krön större än 300 mm

Uppdragning på krön större än 300 mm

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på krön större än 300 mm YEP2500 på takkrön Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på krön större än 300 mm YEP2500 på takkrön

Uppdragning på krön större än 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på krön mindre än 300 mm Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på krön mindre än 300 mm

Uppdragning på krön mindre än 300 mm

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på sarg till takljus, kupol, taklucka etc Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Uppdragning på sarg till takljus, kupol, taklucka etc

Uppdragning på sarg till takljus, kupol etc.

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning mot fotplåt Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning mot fotplåt

Anslutning mot fotplåt

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till fasad regel Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning till fasad regel

Anslutning mot fasad regel

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning mot takbrunn Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning mot takbrunn

Anslutning mot takbrunn

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Genomföring, prefab-stos Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Genomföring, prefab-stos

Genomföring, prefab-stos

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning mot sargutkastare Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR - Anslutning mot sargutkastare

Anslutning mot sargutkastare

Mataki Konstruktion bim tak - 3D uppbyggnader

3D uppbyggnader

Mataki Konstruktion bim tak - Mataki UnoTech FR

Alla ritningskomponenter (families)

Mataki Konstruktion bim tak - Samlingsfil Mataki UnoTech FR

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil