Exponerat tak med solpaneler

Solpaneler är ett viktigt tillskott till byggnader i strävan om att minska byggnadens energiförbrukning och driftskostnad, och därmed också byggnadens klimatpåverkan. Takytan ses ofta som en naturlig plats för placering av solpaneler då de blir mindre synliga och löper mindre risker att skuggas, men framför allt tar de inte upp extra markyta när de placeras på taket. Då solpanelerna placeras på byggnadens mest vindutsatta del och måste därför planeras och infästas med det i åtanke. Solpaneler kan i huvudsak fästas på två vis, ballasterade eller mekaniskt infästa i konstruktionen. Observera att takkonstruktionen samt infästning av solpaneler måste konstrueras med de tillkommande lasterna som solpanelerna medför i beaktande. Exempel på laster kan vara snölast, vindlast, kvarstående vatten, punktbelastningar och fukt.

Val av tätskikt görs utifrån rådande förutsättningar. 1-Lagssystem med tätskiktsmatta är vanligast och fungerar i de flesta fall, medan 2-Lagssystem med dubbla lager tätskikt (tätskiktsmembran + tätskiktsmatta) ger större säkerhet över tid.

Våra rekommenderade lösningar, konstruktions- och ritningsdetaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

Här finner du rekommenderade takuppbyggnader från tätskiktet och uppåt. För andra underlag se exponerade tätskikt. Uppbyggnaderna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak).

Uppbyggnad solpaneler på exponerat tak

 1. Tätskikt Mataki UnoTech FR (1-Lag) alt. DuoTech (2-Lag)
 2. Intäckningskrage av YEP 3500 500x500 mm
 3. Infästningsplatta mekaniskt förankrad i underlaget
 4. Kabelgenomföring med perforerad fläns
 5. Tätskikt 1x1 m 

Underlaget ska ha sådan hållfasthet att installation/överbyggnad ej sjunker ner och bildar gropar i tätskiktet över tid. Krav på underlagets hållfasthet dimensioneras av konstruktören. Här ges exempel på några vanligt före­kommande underlag:


Isolering

Vanligtvis placeras isolering mellan den bärande konstruktionen och tätskiktet. Isolering som placeras under tätskiktet ska ha liten krympning och små temperaturrelaterade rörelser. Misstänker man att isoleringen kommer att röra sig, ska åtgärder vidtas för att minimera rörelsernas påverkan på tätskiktet och isoleringens isolerförmåga.  Isoleringens tjocklek (U-värde) och densitet/kvalitet väljs med hänsyn till aktuell belastning samt behov av värmeisolering. Isoleringen ska ha sådan hållfasthet att överbyggnaden inte sjunker ner och bildar gropar över tid där stående vatten kan samlas. Val av tätskikt är direkt beroende av vilken typ av isolering det installeras på. Till exempel på underlag av mineralullsisolering krävs tätskiktsklass TKY-A-0234, medan på cellplast- och PIR-isolering ska tätskiktet ha tätskiktsklass TKY-A-1234 eller särskilt brandgodkännande tillsammans med den specifika isoleringen.  Icke ballasterad överbyggnad fästs in mekaniskt i underlaget med infästningsplatta. 

Trä

Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp (underlagspapp). Av erfarenhet vet man att underlagspapp med glas-/mineralstomme, till exempel YAM 2000, tål värme från svetsning av tätskiktsmatta bättre än motsvarande produkter med polyesterstomme, till exempel YAP 2200.  Underlag av råspont ska ha tjocklek minst 23 mm och ytfuktkvot högst 18 %. Underlag av plywood ska ha tjocklek minst 18 mm, hållfasthetklass minst P30 och ytfaner lägst klass III. Se AMA Hus HSD/GSN. Underlaget ska dimensioneras så att nedböjning av underlaget ej är mer än 30 mm och att kvarstående vatten endast kan uppstå undantagvis och tillfälligt. 

Betong

Underlag av betong ska vara uttorkat för att tätskikt ska kunna klistras/svetsas. Betong ska ha RF (relativ fuktighet) <85%. Detta ska säkerställas och garanteras skriftligt av beställare. Underlag utan specificerad RF kan godtas om ytan är konstaterat yttorr och uttorkning nedåt i konstruktionen kan säkerställas. Bjälklag eller pågjutningar med kvarsittande form undertill anses inte kunna torka ut nedåt. Installation av tätskikt bör ske under gynnsamma väderleksförhållanden (temperaturen bör vara över +5°C och nederbörd får ej förekomma). Yta där tätskikt ska hel- eller strängsvetsas ska förbehandlas med Mataki asfaltprimer. Installation av tätskikt får inte påbörjas förrän struken yta är torr. Vid löslagt/mekaniskt infäst tätskikt med svetsad överlappsskarv, ska underlagets ytjämnhet minst motsvara brädriven betong. Underlaget ska vara torrt, rent och jämnt för att inte tätskikt ska skadas. Tätskikt får inte svetsas mot avjämningsmassa/flytspackel.

TRP-plåt

Bärande plåt ska vara tillräckligt styv för att bära överbyggnaden och samtidigt utgöra ett skruvbart underlag för den mekaniska infästningen till tätskiktet. Plåtens nedböjning får vara maximalt 30 mm. Plåtens tjocklek ska vara minst 0,65 mm enligt SS-EN-1991-1-4. 
Konstruktionen ska projekteras så att kvarstående vatten endast kan uppstå undantagvis och tillfälligt. De ökade lasterna takets överbyggnad medför, ska tas i beaktande när taket konstrueras.

Avvattning & ränndal

Ränndal ska hållas fri från installation som kan hindra vattenavrinning. Ränndal ska kunna friläggas för service och underhåll. Takbrunnar, lövfångarsilar och genomföringar ska inspekteras 1-2 ggr/år.  I de fall där takbrunn är placerad under trädäck, ska trädäcket förses med servicelucka cirka 600 x 600 mm över takbrunn. Genomföring får inte förekomma i ränndal. Takbrunn på tak med överbyggnad ska ha minst diameter 110 mm för att minimera risken att de sätts igen av löv och smuts, vilket kan leda till att avvattningen inte fungerar och vatten däms upp på taket. För mer detaljerad information kring avvattning och ränndalar, se Matakis ”Projekteringsvägledning för takavvattning”. Dimensionering av takbrunnar görs enklast med Matakis dimensioneringsprogram för takavvattning.

Tätskikt

Tätskikt på tak kan utföras som antingen 1-Lags eller 2-Lags tätskiktssystem. 1-Lagssystem består av ett enskilt lager tätskiktsmatta eller bitumenduk som bildar ett tätt skikt på taket. Detaljer och genomföringar utförs med ett lager tätskikt och förstärks med tunnare remsor av tätskikt typ YEP 3500. 1-Lags tästkiktssystem kan skarsvetsas, strängsvetsas eller helsvetsas mot under­laget. I de fall taket förses med överbyggnad görs ytterligare förstärkning över tätskiktsmattans tvärskarvar. Se avsnitt för detaljutförande. 2-Lagssystem består av två lager tätskikt där det understa består av ett tunnare tätskikt som ej är försett med UV-skydd och det översta lagret består av tätskiktsmatta av samma kvalitet som i 1-lagssystem. Detaljer och genomföringar utförs i två steg med två i sig täta lager tätskikt. 2-Lags tätskiktssystem skarsvetsas, strängsvetsas, helsvetsas eller klistras i varmasfalt mot underlaget. 1-lagssystem är vanligast förekommande på tak och är ett kostnadseffektivt och bra utförande på de flesta tak. I vissa fall ställs högre krav på tätskiktet, exempelvis på lokaler där läckage kan få stora konsekvenser eller förknippas med höga kostnader. Eller där överbyggnad är komplicerad och kostsam att demontera för att frilägga tätskiktet för åtgärder. I sådana fall lämpar sig 2-Lags­system väl.
 

Infästnings- och läggningsmetoder (1- och 2-Lag)

Provtryckning/täthetskontroll

Vattenprovning av tätskikt ska alltid utföras där överbyggnad förekommer. För ytor som ska försäkras i Tätskiktsgarantier ska intyg för genomförd provtryckning (installationskontroll) sändas in till Tätskiktsgarantier. Provtryckningsprotokoll ska upprättas och skrivas på av beställare vid utförd provtryckning. Provtryckning ska föregås av okulär kontroll. Provtryckning ska ske med brunnar tätade med gummiboll, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i tre dygn. Bjälklag respektive tak ska sedan observeras under minst tre dygn (totalt sex dygn). Se AMA Hus YSC.1132. Vid större areor är det möjligt att avgränsa/indela till mindre sektioner som provtrycks var för sig. Detta görs enkelt genom att en remsa av tätskikt svetsas fast i underlag och läggs över en träregel, på så vis bildas en barriär. När provtryckningen är klar skärs den lösa delen av remsan bort och den fastsvetsade delen lämnas kvar. Vid brantare takfall (över 14°, 1:40) är provtryckning med vatten oftast inte möjlig och då bör tvålagssystem DuoTech alltid väljas. 

Service och underhåll

Yttertak med överbyggnad är mer underhållsintensiva än exponerade tak utan överbyggnad, vilket innebär ett ökat slitage på denna typ av tak. Det ska alltid finnas tillräcklig taksäkerhetsutrustning för att underhållsarbete ska kunna utföras på ett säkert vis. På yttertak med fallhöjd över två meter ska det alltid finnas taksäkerhetsutrustning för transport och infästning av personlig fallskyddsutrustning. Exempel på taksäkerhet kan vara livlinefästen, gångbryggor, wiresystem, räcken, stegar och snörasskydd. För projekteringsanvisningar kring taksäkerhet rekommenderas Taksäkerhetskommitténs Branschstandard.

Renovering och eftermontage av överbyggnad 

Eftermontage av överbyggnad (moss-sedum, trätrall, singel och solpaneler) på befintligt tak bör alltid föregås av en besiktning av befintligt tätskikt. Eventuella fel och brister åtgärdas innan installation av överbyggnad. Om överbyggnadens livslängd beräknas vara längre än det befintliga tätskiktets kvarvarande livslängd, ska nytt tätskikt installeras innan överbyggnad installeras.

Obs! Om taket är återförsäkrat som exponerat tak av Tätskiktsgarantier, kan tak som är högst två år gamla kompletteras med överbyggnad av solpaneler och moss-sedum. Kontakta Tätskiktsgarantier för villkor och information.

Garantier

Tätskiktsgarantier kan ges på yttertak med överbyggnad. Trygghetspaketet gäller 10+5 år. For inbyggda tätskikt, det vill säga intensiva gröna tak, innergårdar eller takterrasser, gäller 2+8 år. Mer information om garantin finns på www.tatskiktsgarantier.se. Förutsättning för garantin är att taket ska vara utfört enligt Tätskiktsgarantiers riktlinjer samt materialleverantörens (Matakis) anvisningar och arbetet ska vara utfört av montörer utbildade och certifierade av Mataki och anslutna till AB Tätskiktsgarantier i Norden. 

 

Här finner du ett urval av detaljer som är nödvändiga vid installation av tak med överbyggnad. För övriga takdetaljer se exponerade tätskikt. Samtliga detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

 

Uppvik på vertikal

 1. Hålkälsremsa av YEP 3500. Dras <150 mm upp på vertikal- och <150 mm ut på horisontell yta.
 2. Tätskikt Mataki UnoTech FR (1-Lag) alt. DuoTech (2-Lag)
 3. Kappa av tätskikt (UnoTech FR) dras minst 300 mm över färdig överbyggnad.
 4. Plåtbeslag (Enligt AMA Hus JT).

Infästningsplatta för solpaneler

 1. Perforerad infästningsplatta försedd med intäckningskrage av YEP 3500 på undersidan.
 2. Mekaniskt infästning i underliggande konstruktion
 3. Tätskikt Mataki UnoTech FR

Remsade tvärskarvar (1-Lag)

Tvärskarv ska alltid förses med en minst 300 mm bred helsvetsad remsa av tätskikt. Remsan ska nå minst 100 mm förbi längdskarv på båda sidor.

Beskrivningstext AMA

JSE.15 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Tätskiktsmatta Mataki UnoTech FR (SEP 5500) av armerad SBS-polymermodifierad bitumen, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13707 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

 • Tätskiktets överyta ska luta minst 1:40 (1,4 grader) Ränndal ska utföras utan lutning så att takbrunnar kan samverka.

 • Överlapp ska utföras med minst 120 mm i längdskarvar och minst 150 mm i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.

 • Tvärskarvar ska förses med 300 mm bred remsa av tätskikt. Remsan ska nå minst 100 mm förbi längdskarv. Remsan helsvetsas mot underliggande tätskikt.

 • Takyta försedd med överbyggnad ska vattenprovas enligt metod i AMA HUS YHB.2131.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för exponerade tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.