Beskrivningstexter AMA Hus för tak

Här finner du beskrivningstexter på rekommenderade utförande av de vanligast förekommande detaljerna på tak. Texterna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för tätskikt. 

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

AMA typ 7513 UnoTech - PDF-fil 
AMA typ 7513 UnoTech - Word-fil 

J          SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSMATTOR E D

JS        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

CE-märkning
Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

Byggpapp
Byggpapp ska vara tillverkad enligt SS-EN 13859–1:2010.
Byggpapp ska vara armerad och baserad på oxiderad asfalt eller polymermodifierad asfalt typ SBS.
Byggpapp ska förvaras och hanteras enligt Matakis dokumenterade anvisningar.
Byggpapp ska vara av lägst klassen YAM 2000 eller YEM 1000.

Tätskiktsmatta
Tätskiktsmatta ska förvaras och hanteras enligt dokumenterade anvisningar från Mataki. Undre remsor och kappor till tätskiktsmattor ska inte vara skyddsbelagda. Övre remsor och kappor ska vara av samma material som tätskiktsmattan. Remsor och kappor som utsätts för UV-strålning ska vara skyddsbelagda. Produkter utan skyddsbeläggning mot UV-strålning ska i övrigt uppfylla samma krav som skyddsbelagda produkter.

Fästdon
För fästdon gäller avsnitt ZSE, där inte annat anges. Fästdon ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Se kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av kvalitet i fästdon som ska användas utomhus eller i fuktiga och korrosiva miljöer.

UTFÖRANDEKRAV

Infästning av byggpapp och underlagsduk på träunderlag e d
Spik ska slås in vinkelrätt mot underlaget. Spikhuvuden får inte penetrera byggpappen eller underlagsduken.
Längdskarvar ska spikas i sicksack enligt figur AMA JS/1. Spikrad får inte sammanfalla med springa mellan panelbrädor, skivor och dylikt.
Infästning med skruv ska ske enligt byggpapp- eller underlagsduktillverkarens dokumenterade anvisningar.

AMA JSB_1.jpg

Ansvar vid heta arbeten
Arbetet skall utföras av personal med certifikat för heta arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för brandfarliga heta arbeten. Kontrollera vid utförandeentreprenad att AFC.55 och vid totalentreprenad att AFD.55 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF, är åberopad i handlingarna.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Garanti
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus gäller i nämnd ordning. Vid mekanisk infästning av tätskikt ska vindlastberäkning utföras och infästningsplan upprättas enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4. Infästningsplan ska bifogas beställning av ansvarsutfästelse. Ansvarsutfästelse ska utfärdas och överlämnas till samtliga fastigheter/fastighetsägare. Detta är viktigt att tänka på vid till exempel villor och radhus, även om dessa har sammanhängande takytor.
Skriv in krav på varugarantier vid utförandeentreprenad under AFC.472 och vid totalentreprenad under AFD.472.

Skötselanvisningar
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus gäller i nämnd ordning.
Skriv in krav på driftinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.6 och underhållsinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.7.

Skyltning - taksäkerhet
Skyltning för säkerhet, drift och underhåll av tak anges under YSB.2.

JSB.1                     Underlagstäckningar av byggpapp för tätskiktsmatta

UTFÖRANDEKRAV

Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
Underlagsspont ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt HSD.
Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med byggpapp i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
Underlag av underlagsspont ska ha minsta tjocklek 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
Underlag av plywood ska ha minsta tjocklek 18 mm.
Vid täckning med ett lag tätskiktsmatta som appliceras genom svetsning bör byggpappen läggas i riktning från nock till takfot.
Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning ska snedskäras minst 300 mm in mot våden enligt figur AMA JSB.1/1.

AMA JSB_1_1.jpg

Skarvklistring av byggpapp
Byggpapp med våderna i takfallets lutningsriktning ska skarvklistras.
Vid taklutning mindre än eller lika med 1:3 (18 grader) ska våder tvärs takfallets lutningsriktning skarvklistras.
Skarvklistring ska utföras med asfaltklister eller fabrikspålagd självhäftande asfaltbeläggning.

JSB.111                 UT typ 111 för tätskiktsmatta i yttertak

AMA JSB 111.jpg

JSE                 VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Tätskiktsmatta för yttertak ska tillverkas enligt harmoniserad standard SS-EN 13707 samt vara prestandadeklarerad och CE-märkt.
Exponerade tätskiktsmaterial ska vid provning enligt SIS-CEN/TS 1187, metod 2, uppfylla kraven för klass BROOF  (t2) enligt SS-EN 13501-5.
Asfaltprodukter som ska appliceras genom svetsning (sträng- eller helsvetsning) till underlaget ska innehålla svetsbar asfalt till en mängd som minst motsvarar 1000 g/m2 svetsad area.
Beakta risker för mekanisk och kemisk påverkan på tätskiktsmaterialet.

UTFÖRANDEKRAV

Tätskiktsmaterial ska vid läggning ha sådan temperatur att sprickor och dylikt inte uppstår i materialet.
Detaljer i tätskiktet ska utföras i direkt anslutning till täckningen.
För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget.

Krav på underlag m.m.
Underlag för tätskikt ska utformas med fall till brunn, hängränna eller annat utlopp. Minsta fall ska vara 1:100.
Underlag ska vara rent.
Underlag ska vara fritt från vatten, snö och is före läggning av tätskikt. Ojämnheter i underlaget (blåsor, veck) justeras till ett slät underlag.
Betongytor får inte ha större ojämnheter än 1,5 mm.
Större ojämnheter än 1,5 mm utjämnas med betong, cement- eller bitumenbaserade produkter beroende på nivåskillnadens storlek.
Nivåskillnader större än 5 mm i elementfogar ska utjämnas så att jämn övergång erhålls.
Betongelement typ HDF ska alltid förses med avjämnande pågjutning av betong alternativt asfaltmastix.
Membranhärdare eller avjämningsmassa får inte användas på ytor som ska förses med tätskikt.
Innan arbetet påbörjas rengörs betongytan, lämpligen med tryckluft.
På betongunderlag mot vilket tätskikt ska helklistras/helsvetsas ska efterbearbetning utföras i samband med gjutningen. Slamskikt och svaga ytskikt av cementpasta ska avlägsnas genom mekanisk bearbetning såsom blästring, slipning eller lättfräsning.
Underlag av cellplast ska täckas med minst 20 mm mineralullsskiva enligt avsnitt IBG.2.
Ange om särskilda åtgärder ska vidtas för att skydda färdigt tätskikt under byggtiden.

Mekanisk infästning
Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem ska utföras enligt SS-EN 1991-1-4.
Infästningsplan ska upprättas för takytan. Fästdon ska placeras enligt infästningsplan.
Vid infästning i autoklaverad lättbetong ska provdragning av fästdon utföras. Minst 8 dragprov ska utföras i fält innanför takets randzoner. Medelvärdet för utdragsproven ska vara minst 2 000 N för att infästning i lättbetong med skruv ska tillåtas. Dimensionerande värde på fästdons utdragshållfasthet ska redovisas av skruvtillverkaren.
Fästdon för tätskikt anges i avsnitt ZSE.

Omtäckning
Före omtäckning ska orsak till skador i det befintliga tätskiktet klarläggas och åtgärder vidtas för att förhindra att skadan uppstår på nytt. Vid skador till följd av rörelser i underlaget ges det nya tätskiktet, till exempel genom frilagda töjzoner, möjlighet att ta upp rörelserna.
Defekter i befintligt tätskikt ska justeras innan nytt tätskikt utförs.
Gammalt tätskikt ska rivas på vertikala ytor.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Kvarstående vatten
Tak eller bjälklag ska vid nyproduktion utformas på ett sådant sätt att det högst kan bildas 30 mm kvarstående vatten.
Brunnar ska placeras i takets lågpunkter.
Eftersom nedböjningen alltid sker mellan pelare/takstolar ska takbrunnar alltid placeras mitt mellan takstolar.
Brunnar ska monteras på ett sådant sätt att utloppets nivå inte ligger högre än omgivande tätskikt, överlägg inräknat.
Bräddavlopp ska placeras med utloppet högst 50 mm över tätskiktets lägsta punkt, underlagets nedböjning inräknat.
Hinder bredare än 1200 mm ska kompletteras med vattenavledande uppbyggnad.
Motståndsförmåga mot vattentryck
Färdigt tätskikt ska vara vattentätt.

JSE.1                      Vattentäta skikt av tätskiktsmatta

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Förstärkning av vinklar och hörn
Förstärkningar av vinklar och hörn ska vara tillverkade av material som är anpassade för tätskiktsmaterial och monteringsmetod.
Förstärkningar ska ha minsta mått enligt figur AMA JSE.1/1.

 AMA JSE 1.jpg

UTFÖRANDEKRAV

Vid enlagstäckning på takyta med större lutning än 1:16 ska tätskiktsmatta förankras på ett sådant sätt att tätskiktet inte kan glida.
Vid enlagstäckning ska asfaltsträngen utanför överlappet i tätskiktsmatta vara jämn och högst 15 mm bred. Enstaka mindre utflöde ska tillåtas vid tvärskarvar, kappor och dylikt.
Tätskiktsmatta som strängklistras till underlaget ska ge en varaktig luftspalt.
Strängklistring av tätskiktsmatta ska utföras med en eller två asfaltsträngar per våd och med en klisteryta motsvarande 40–50 procent av den täckta ytan.

Omtäckning
Vid omtäckning på plastduk ska en migreringsspärr av mineralullsfilt eller dylikt monteras under tätskiktsmattan.

Plåtflänsar
Plåtflänsar (fotplåtar) för inklistring av tätskiktsmatta ska i första hand vara utförda enligt avsnitt JT-.31. Alternativt ska de vara utförda av aluminiumplåt eller ytbelagd varmförzinkad stålplåt med en ytbeläggning av polyester eller PVF2.
Plåtfläns för klistring av tätskiktsmatta ska ha en minsta inklistringsbar bredd av 150 mm.
Plåtfläns ska rengöras och värmas i samband med inklistring.

Formstycken till vinklar och hörn
Förstärkning ska utföras av vinklar och hörn. 
Förstärkning placeras under tätskiktsmattan.
Platstillverkade förstärkningar för vinklar och hörn ska utformas så att täthet uppnås i vinkelns eller hörnets spets. 
Tätning i vinklar och hörn får inte ske med enbart klisterasfalt.

JSE.15                   Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmatta ska ha en tjocklek av minst 4 mm, varvid skyddsbeläggningens tjocklek inte ska medräknas, eller ha en totalvikt av minst 5200 g/m2, skyddsbeläggningen medräknad.

UTFÖRANDEKRAV

Minsta rekommenderad taklutning för yttertak är 1:40.
Ränndalar bör utföras utan lutning (horisontella).
Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp YAM 2000 enligt JSB.111.

Mekanisk infästning av tätskiktsmatta
Mekanisk infästning i överlapp ska placeras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Tätskikt för yttertak ska uppfylla kraven enligt tabell AMA JSE.1/3 och tabell AMA JSE.1/4.

JSE.151                 Vattentäta enlagstäckningar av tätskiktsmatta på yttertak

Tätskiktsmatta ska vara Mataki UnoTech FR. Kulör ska vara skiffergrå.
Övre remsor och kappor ska vara Mataki UnoTech FR Remsa. Kulör ska vara skiffergrå.
På tak isolerade med PIR ska tätskiktsmatta vara Mataki UnoTech Nordic.

JSE.1513               TY typ 1513

Detaljer utföres enligt monteringsanvisning för Mataki UnoTech.

JSE.15131 Uppdragningar av TY typ 1513 på vägg, sarg e d

Vägg
Tätskikt ska anslutas till vertikal yta med kappor enligt figur AMA JSE.15131/1.
Uppdragning på vägg eller dylikt ska utföras till minst 300 mm över färdig takyta.
Uppdragning på sarg till hinder som brandgasventilatorer, takljuskupoler, ventilationshuvar eller dylikt, ska utföras till minst 200 mm över färdig takyta.
Plåtbeslagning av uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska utföras enligt JT-.351.

AMA JSE 15131_1.jpg

Tätskiktsmatta ska helklistras till kappa av minsta kvalitet YEP 3500.
Kappa av tätskikt TY typ 151- ska i ovankant fästas mekaniskt med spik eller dylikt med största centrumavstånd på 150 mm.
Uppdragningen ska skyddas med ett plåtbeslag. Plåtbeslaget ska överlappa tätskiktskappan av TY typ 151- med minst 150 mm.

Väggkrön
Intäckning av väggkrön ska utföras enligt figur AMA JSE.15131/2 eller figur AMA JSE.15131/3. Överlapp mellan kappor och tätskikt ska läggas i eventuell lutningsriktning.
Väggkrön ska täckas med kappa YEP 2500 eller dylikt. Kappan ska skarvklistras. Kappan ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas mekaniskt med spik eller dylikt med största centrumavstånd på 150 mm.

AMA JSE 15131_2.jpg

Väggkrön som i sin helhet täcks in med tätskiktsmatta ska utföras enligt figur AMA JSE.15131/3. Tätskiktskappa ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

AMA JSE 15131_3.jpg

Vid väggkrön högre än 350 mm ska tätskiktskappa delas enligt figur AMA JSE.15131/4. Överlapp ska vara minst 100 mm.

AMA JSE 15131_4.jpg

Väggkrön ska skyddas med plåtbeslagning. Plåtbeslaget ska överlappa kappan av tätskikt TY 151- med minst 150 mm.
Rörelsefog vid vertikal yta
I de fall underlaget kan röra sig horisontalt eller vertikalt i förhållande till den vertikala ytan ska uppdragning av tätskikt utföras enligt figur AMA JSE.15131/5. Kappa över rörelsefog ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Uppdragningen ska skyddas med plåtbeslag.

                                AMA JSE 15131_5.jpg

 

 

 

 

 

 


Remsa av byggpapp eller dylikt ska skydda spalten mellan vägg och plywoodskiva. Remsan ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

JSE.15132           Anslutningar av TY typ 1513 till fläns

Brunn, bräddavlopp o d
Brunn och bräddavlopp ska utföras enligt JSE.171 respektive JSE.712.
Takbrunnar och bräddavlopp ska vara tillverkade av minst 0,7 mm rostfri stålplåt 1.4301 enligt SS-EN 10088-4:2009 (gäller både fläns och tappstycke). Brunnsfläns ska vara perforerad.
Brunn får inte deformeras vid uppvärmning i samband med montering.
Takbrunnar, utkastare och bräddavlopp av rostfri stålplåt ska ha inklistringsbar fläns 150 mm varav 80-100 mm ska perforeras med hål 6-8 mm cc 15-20 mm enligt nedan.
Anslutning av tätskikt till brunn med plåtfläns ska utföras enligt figur AMA JSE.15132/1.
Brunnsfläns ska vara perforerad och klistras till underliggande kappa av minst kvalitet YEP3500. Underliggande kappan ska vara minst 50 mm bredare än flänsen på alla sidor.
Brunnsfläns ska fästas i underlaget enligt brunnleverantörens dokumenterade anvisningar.

AMA JSE 15132_1.jpg

Tätskikt över brunn och bräddavlopp ska vara separat bit 1000x1000mm.
Tätskikt ska helklistras mot såväl tätskiktskappa som brunnsfläns.

Plåtstos o d
Anslutning av tätskikt till stos med fläns ska utföras enligt figur AMA JSE.15132/2.
Fläns till plåtstos ska vara utförd lika fläns till brunn av rostfri stålplåt enligt avsnitt JSE.711.
Fritt avstånd mellan genomföringarna ska vara minst stosens diameter plus 200 mm (inklusive fläns).
Flänsen ska klistras till underliggande intäckningskrage.
Intäckningskragen ska vara av kvalitet YEP 3500. Intäckningskragen ska gå minst 100 mm utanför flänsen.
Fläns av stålplåt ska fästas mekaniskt i underlaget.
Stos ska inte monteras nedsänkt i underlaget.

AMA JSE 15132_2.jpg

Anslutning av tätskikt till infästningsplattor för taksäkerhetsutrustning, solfångare, skyltar och dylikt ska utföras enligt figur AMA JSE.15132/3.
Infästningsplattorna ska ha perforerad fläns liknande fläns till takbrunnar av rostfri stålplåt enligt JSE.711. Infästningsplattona ska ha minst 150 mm inklistringsbar bredd.
Intäckningskragen ska vara av kvalitet minst YEP 3500. Kragen ska gå minst 100 mm utanför flänsen.
Tätskiktet ska helklistras till såväl fläns som intäckningskrage.

AMA JSE 15132_3.jpg

JSE.15133           Anslutningar av TY typ 1513 till fotplåt 

Anslutning till fotplåt ska utföras enligt figur AMA JSE.15133/1.
Tätskiktsremsan ska dras fram till fotplåtens nedknäckning.
Tätskikt ska helklistras mot såväl tätskiktsremsa som fotplåt.
Den undre remsan av byggpapp ska dras förbi fotplåten med minst 150 mm.

AMA JSE 15133_1.jpg

Vid omläggning av tätskikt ska fotplåten ersättas med ny enligt figur JSE.15133/1.
Om fotplåten är perforerad ska remsan under fotplåt vara av kvalitet minst YEP 3500.

JSE.15134            Anslutningar av TY typ 1513 till hängskiva

Anslutning till kantregel ska utföras enligt figur AMA JSE.15134/1.
Kappa av lägst YEP 2500 ska ha minst 150 mm inklistringsbredd på takytan.
Kappa av lägst YEP 2500 ska spikas på utsida regel och dras förbi denna minst 50 mm.
Fasad träregel ska ha dimension minst 45×120 mm.
Intäckning av kantregeln ska skyddas med plåtbeslag enligt AMA JT-.374.
Träregels ändträ ska täckas in med tätskikt.

AMA JSE 15134_1.jpg

JSE.15135           Skarvningar av TY typ 1513 vid nock

Nock ska avtäckas med en minst 300 mm bred helklistrad våd enligt figur AMA JSE.15135/1.
Längs nock ska tätskikt mekaniskt fästas in enligt mått för randzon i infästningsplan.

AMA JSE 15135_1.jpg

JSE.15136           Utförande av TY typ 1513 i ränndal 

Ränndal i anslutning till vertikal yta ska utformas på ett sådant sätt att ränndalscentrum bildas minst 500 mm från den vertikala ytan eller centrum brunn enligt figur AMA JSE.15136/1.
Anslutning till vertikal yta ska utföras enligt JSE.15131. Ränndalsvåd ska ha beläggningsfria kanter.
Om tätskiktsmattan inte dras upp 50–100 mm ska uppviket ersättas med tätskiktskappa av kvalitet YEP 3500 eller motsvarande. Kappa ska vara minst 250 mm bred.
Tätskiktsmatta ska helklistras till kappa.

AMA JSE 15136_1.jpg

Ränndal mellan två takytor ska utföras enligt figur AMA JSE.15136/2.
Ränndalsvåd ska ha beläggningsfria kanter på båda långsidorna enligt figur AMA JSE.15136/2.

AMA JSE 15136_2.jpg

JSE.15137            Utförande av TY typ 1513 i fotränna

Tätskikt i fotränna ska utföras enligt figur AMA JSE.15137/1.
Fotränna ska klistras mot eller infästas mekaniskt till underlaget.

AMA JSE15137_1.jpg

JSE.15138            Diverse detaljutföranden av TY typ 1513

Rörelsefogar
I de fall rörelsefog förekommer i underlaget ska tätskiktet friläggas över fog.
Vid fogrörelser mindre än 15 mm vinkelrätt mot fogen ska rörelsefogen utföras enligt figur AMA JSE.15138/1. 

AMA JSE 15138_1.jpg

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

AMA typ 4513 Power - PDF-fil 
AMA typ 4513 Power - Word-fil

J          SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSMATTOR E D

JS        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

CE-märkning
Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

Byggpapp
Byggpapp ska vara tillverkad enligt SS-EN 13859–1:2010.
Byggpapp ska vara armerad och baserad på oxiderad asfalt eller polymermodifierad asfalt typ SBS.
Byggpapp ska förvaras och hanteras enligt Matakis dokumenterade anvisningar.
Byggpapp ska vara av lägst klassen YAM 2000 eller YEM 1000.

Bitumenduk
Bitumenduk ska förvaras och hanteras enligt dokumenterade anvisningar från Mataki. Undre remsor och kappor till bitumenduk ska inte vara skyddsbelagda. Övre remsor och kappor ska vara av samma material som bitumenduken. Remsor och kappor som utsätts för UV-strålning ska vara skyddsbelagda. Produkter utan skyddsbeläggning mot UV-strålning ska i övrigt uppfylla samma krav som skyddsbelagda produkter.

Fästdon
För fästdon gäller avsnitt ZSE, där inte annat anges. Fästdon ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Se kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av kvalitet i fästdon som ska användas utomhus eller i fuktiga och korrosiva miljöer.

UTFÖRANDEKRAV

Infästning av byggpapp och underlagsduk på träunderlag e d
Spik ska slås in vinkelrätt mot underlaget. Spikhuvuden får inte penetrera byggpappen eller underlagsduken.
Längdskarvar ska spikas i sicksack enligt figur AMA JS/1. Spikrad får inte sammanfalla med springa mellan panelbrädor, skivor och dylikt.
Infästning med skruv ska ske enligt byggpapp- eller underlagsduktillverkarens dokumenterade anvisningar.

AMA JSB_1.jpg

Ansvar vid heta arbeten
Arbetet skall utföras av personal med certifikat för heta arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för brandfarliga heta arbeten. Kontrollera vid utförandeentreprenad att AFC.55 och vid totalentreprenad att AFD.55 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF, är åberopad i handlingarna.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Garanti
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus gäller i nämnd ordning. Vid mekanisk infästning av tätskikt ska vindlastberäkning utföras och infästningsplan upprättas enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4. Infästningsplan ska bifogas beställning av ansvarsutfästelse. Ansvarsutfästelse ska utfärdas och överlämnas till samtliga fastigheter/fastighetsägare. Detta är viktigt att tänka på vid till exempel villor och radhus, även om dessa har sammanhängande takytor.
Skriv in krav på varugarantier vid utförandeentreprenad under AFC.472 och vid totalentreprenad under AFD.472.

Skötselanvisningar
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus gäller i nämnd ordning.
Skriv in krav på driftinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.6 och underhållsinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.7.

Skyltning - taksäkerhet
Skyltning för säkerhet, drift och underhåll av tak anges under YSB.2.

JSB.1                     Underlagstäckningar av byggpapp för tätskiktsmatta

UTFÖRANDEKRAV

Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
Underlagsspont ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt HSD.
Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med byggpapp i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
Underlag av underlagsspont ska ha minsta tjocklek 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
Underlag av plywood ska ha minsta tjocklek 18 mm.
Vid täckning med bitumenduk bör byggpappen läggas i riktning från nock till takfot.
Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning ska snedskäras minst 300 mm in mot våden enligt figur AMA JSB.1/1.

AMA JSB_1_1.jpg

Skarvklistring av byggpapp
Byggpapp med våderna i takfallets lutningsriktning ska skarvklistras.
Vid taklutning mindre än eller lika med 1:3 (18 grader) ska våder tvärs takfallets lutningsriktning skarvklistras.
Skarvklistring ska utföras med asfaltklister eller fabrikspålagd självhäftande asfaltbeläggning.

JSB.111                 UT typ 111 för tätskiktsmatta i yttertak

AMA JSB 111.jpg

JSE                 VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Bitumenduk för yttertak ska tillverkas enligt harmoniserad standard SS-EN 13707 samt vara prestandadeklarerad och CE-märkt.
Exponerade tätskiktsmaterial ska vid provning enligt SIS-CEN/TS 1187, metod 2, uppfylla kraven för klass BROOF  (t2) enligt SS-EN 13501-5.
Asfaltprodukter som ska appliceras genom svetsning (sträng- eller helsvetsning) till underlaget ska innehålla svetsbar asfalt till en mängd som minst motsvarar 1000 g/m2 svetsad area.
Beakta risker för mekanisk och kemisk påverkan på tätskiktsmaterialet.

UTFÖRANDEKRAV

Tätskiktsmaterial ska vid läggning ha sådan temperatur att sprickor och dylikt inte uppstår i materialet.
Detaljer i tätskiktet ska utföras i direkt anslutning till täckningen.
För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget.

Krav på underlag m.m.
Underlag för tätskikt ska utformas med fall till brunn, hängränna eller annat utlopp. Minsta fall ska vara 1:100.
Underlag ska vara rent.
Underlag ska vara fritt från vatten, snö och is före läggning av tätskikt. Ojämnheter i underlaget (blåsor, veck) justeras till ett slät underlag.
Betongytor får inte ha större ojämnheter än 1,5 mm.
Större ojämnheter än 1,5 mm utjämnas med betong, cement- eller bitumenbaserade produkter beroende på nivåskillnadens storlek.
Nivåskillnader större än 5 mm i elementfogar ska utjämnas så att jämn övergång erhålls.
Betongelement typ HDF ska alltid förses med avjämnande pågjutning av betong alternativt asfaltmastix.
Membranhärdare eller avjämningsmassa får inte användas på ytor som ska förses med tätskikt.
Innan arbetet påbörjas rengörs betongytan, lämpligen med tryckluft.
På betongunderlag mot vilket tätskikt ska helklistras/helsvetsas ska efterbearbetning utföras i samband med gjutningen. Slamskikt och svaga ytskikt av cementpasta ska avlägsnas genom mekanisk bearbetning såsom blästring, slipning eller lättfräsning.
Underlag av cellplast ska täckas med minst 20 mm mineralullsskiva enligt avsnitt IBG.2.
Ange om särskilda åtgärder ska vidtas för att skydda färdigt tätskikt under byggtiden.

Mekanisk infästning
Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem ska utföras enligt SS-EN 1991-1-4.
Infästningsplan ska upprättas för takytan. Fästdon ska placeras enligt infästningsplan.
Vid infästning i autoklaverad lättbetong ska provdragning av fästdon utföras. Minst 8 dragprov ska utföras i fält innanför takets randzoner. Medelvärdet för utdragsproven ska vara minst 2 000 N för att infästning i lättbetong med skruv ska tillåtas. Dimensionerande värde på fästdons utdragshållfasthet ska redovisas av skruvtillverkaren.
Fästdon för tätskikt anges i avsnitt ZSE.

Omtäckning
Före omtäckning ska orsak till skador i det befintliga tätskiktet klarläggas och åtgärder vidtas för att förhindra att skadan uppstår på nytt. Vid skador till följd av rörelser i underlaget ges det nya tätskiktet, till exempel genom frilagda töjzoner, möjlighet att ta upp rörelserna.
Defekter i befintligt tätskikt ska justeras innan nytt tätskikt utförs.
Gammalt tätskikt ska rivas på vertikala ytor.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Kvarstående vatten
Tak eller bjälklag ska vid nyproduktion utformas på ett sådant sätt att det högst kan bildas 30 mm kvarstående vatten.
Brunnar ska placeras i takets lågpunkter.
Eftersom nedböjningen alltid sker mellan pelare/takstolar ska takbrunnar alltid placeras mitt mellan takstolar.
Brunnar ska monteras på ett sådant sätt att utloppets nivå inte ligger högre än omgivande tätskikt, överlägg inräknat.
Bräddavlopp ska placeras med utloppet högst 50 mm över tätskiktets lägsta punkt, underlagets nedböjning inräknat.
Hinder bredare än 1200 mm ska kompletteras med vattenavledande uppbyggnad.

Motståndsförmåga mot vattentryck
Färdigt tätskikt ska vara vattentätt.

JSE.45                   Vattentäta skikt av duk på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Bitumenduk ska vara uppbyggd kring en stomme av polyesterfilt eller dylikt. Stommen ska vara belagd med polymerasfalt av SBS eller APP.
Bitumenduk ska ha en största tjocklek på 3 mm, varvid skyddsbeläggningens tjocklek inte ska medräknas.
Tätskikt av bitumenduk ska uppfylla kraven enligt tabell AMA JSE.453/1 och tabell AMA JSE.453/2.

Förstärkning av vinklar och hörn
Förstärkningar av vinklar och hörn ska vara tillverkade av material som är anpassade för bitumenduk och monteringsmetod.
Förstärkningar ska ha minsta mått enligt figur AMA JSE.1/1.

 AMA JSE 1.jpg

UTFÖRANDEKRAV

Underlag av cellplast ska täckas med minst 20 mm mineralullsskiva enligt avsnitt IBG.2.
Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp YEM1000 eller YAM 2000 enligt JSB.111.
Vid täckning på takyta med större lutning än 1:16 (4 grader) ska bitumenduken förankras så att den inte kan glida.

Skarvning av duk
Överlapp ska svetsas enligt Matakis monteringsanvisning Mataki Power. Asfalt ska tränga ut utanför överlappet.
Synlig asfaltsträng utanför överlappet ska vara jämn och högst 10 mm bred. Enstaka mindre utflöde tillåts vid tvärskarvar, kappor och dylikt. Bitumenduk som strängklistras till underlaget ska ge en varaktig luftspalt.
Strängklistring av bitumenduk ska utföras med en eller två asfaltsträngar per våd och med en klisteryta motsvarande 40–50 procent av den täckta ytan.

Omtäckning
Vid omtäckning på plastduk ska en migreringsspärr av mineralullsfilt eller dylikt monteras under bitumenduken.

Plåtflänsar
Bitumenduk får inte klistras till plåtflänsar med undantag av fotplåt samt fläns till brunn respektive bräddavlopp.
Plåtflänsar (fotplåtar) för inklistring av bitumenduk ska i första hand vara utförda enligt avsnitt JT-.31. Alternativt ska de vara utförda av aluminiumplåt eller ytbelagd varmförzinkad stålplåt med en ytbeläggning av polyester eller PVF2.
Plåtfläns för klistring av bitumenduk ska ha en minsta inklistringsbar bredd av 150 mm.
Plåtfläns ska rengöras och värmas i samband med inklistring.

Formstycken till vinklar och hörn
Förstärkning ska utföras av vinklar och hörn. 
Förstärkning placeras under bitumendukar.
Platstillverkade förstärkningar för vinklar och hörn ska utformas så att täthet uppnås i vinkelns eller hörnets spets. 
Tätning i vinklar och hörn får inte ske med enbart klisterasfalt.

JSE.453                 Vattentäta skikt av bitumenduk på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Bitumenduk ska vara uppbyggd kring en stomme av polyesterfilt. Stommen ska vara belagd med polymerasfalt av SBS.
Bitumenduk ska ha en största tjocklek på 3 mm, varvid skyddsbeläggningens tjocklek inte ska medräknas.
Tätskikt av bitumenduk ska uppfylla kraven enligt tabell AMA JSE.453/1 och tabell AMA JSE.453/2.

UTFÖRANDEKRAV

Minsta rekommenderad taklutning för yttertak är 1:40.
Ränndalar bör utföras utan lutning (horisontella).
Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp Mataki T1 eller Mataki YAM 2000 enligt JSB.111.

Mekanisk infästning av bitumenduk
Mekanisk infästning i överlapp ska placeras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Bitumenduk ska uppfylla kraven enligt tabell AMA JSE.453/1 och tabell AMA JSE.453/2.

JSE.453                 Vattentäta enlagstäckningar av bitumenduk på yttertak

Bitumenduk ska vara Mataki Power FR. Kulör ska vara grafitgrå.
Övre remsor och kappor ska vara Mataki Power LA. Kulör ska vara grafitgrå.
Bitumenduk i ränndal ska vara Mataki Power RV. Kulör ska vara grafitgrå.

JSE.4531               TY typ 4531

Detaljer utföres enligt monteringsanvisning för Mataki Power.

AMA TY typ 4531.jpg

JSE.45311            Uppdragningar av TY typ 1513 på vägg, sarg e d

Vägg
Bitumenduk ska anslutas till vertikal yta med kappor enligt figur AMA JSE.45311/1.
Uppdragning på vägg ska utföras till minst 300 mm över färdig takyta.
Uppdragning på sarg till brandgasventilator, takljuskupol, ventilationshuv eller liknande ska utföras till minst 200 mm över färdig takyta. Sargar med ett inbördes avstånd som är mindre än 300 mm ska byggas ihop till en gemensam sarg.
Plåtbeslagning av uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska utföras enligt JT-.351.

AMA TY typ 1513.jpg

Tätskiktskappan ska helklistras till tätskiktet och fästas i överkant med spik eller skruv med centrumavstånd högst 150 mm.
Uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska skyddas med plåtbeslag (ståndskiva eller dylikt). Plåtbeslaget ska överlappa tätskiktskappan med minst 150 mm.
Underlag för uppdragning ska förbehandlas med asfaltsprimer.

Väggkrön
Bitumenduk ska anslutas till väggkrön enligt figur AMA JSE.45311/2. Uppdragning ska, på spikbart underlag, fästas i överkant med spik med centrumavstånd högst 150 mm.
Väggkrön ska täckas med en remsa av lägst kvalitet YEP 2500, alternativt remsa av bitumenduk. Remsa ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Väggkrönet ska skyddas med ett plåtbeslag.

AMA JSE 45311_2.jpg

Rörelsefog vid vertikal yta
I de fall underlaget kan röra sig horisontalt eller vertikalt i förhållande till den vertikala ytan ska uppdragning av tätskikt utföras enligt figur AMA JSE.15131/5. Kappa över rörelsefog ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Uppdragningen ska skyddas med plåtbeslag.

                                AMA JSE 45311_3.jpg

 

 

 

 

 


Remsa av byggpapp eller dylikt ska skydda spalten mellan vägg och plywoodskiva. Remsan ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

JSE.45312            Anslutningar av TY typ 4531 till fläns

Brunn, bräddavlopp o d
Brunn och bräddavlopp ska utföras enligt JSE.171 respektive JSE.712.
Brunn och bräddavlopp ska ha förmonterad intäckningskrage av minst kvalitet YEP3500.
Takbrunnar och bräddavlopp ska vara tillverkade av minst 0,7 mm rostfri stålplåt 1.4301 enligt SS-EN 10088-4:2009 (gäller både fläns och tappstycke). Brunnsfläns ska vara perforerad.
Brunn får inte deformeras vid uppvärmning i samband med montering.
Takbrunnar, utkastare och bräddavlopp av rostfri stålplåt ska ha inklistringsbar fläns 150 mm varav 80-100 mm ska perforeras med hål 6-8 mm cc 15-20 mm enligt nedan.
Anslutning av tätskikt till brunn med plåtfläns ska utföras enligt figur AMA JSE.45312/1.
Brunnsfläns ska vara perforerad och klistras till underliggande kappa av minst kvalitet YEP3500. Underliggande kappan ska vara minst 50 mm bredare än flänsen på alla sidor.
Brunnsfläns ska fästas i underlaget enligt brunnleverantörens dokumenterade anvisningar.

AMA JSE 45312_1.jpg

Tätskikt över brunn och bräddavlopp ska vara separat bit 1000x1000mm.
Tätskikt ska helklistras mot såväl tätskiktskappa som brunnsfläns.

Plåtstos o d
Anslutning av tätskikt till stos med fläns ska utföras enligt figur AMA JSE.45312/2.
Fläns till plåtstos ska vara utförd lika fläns till brunn av rostfri stålplåt enligt avsnitt JSE.711.
Fritt avstånd mellan genomföringarna ska vara minst stosens diameter plus 200 mm (inklusive fläns).
Intäckningskragen ska vara av kvalitet YEP 3500. Intäckningskragen ska gå minst 100 mm utanför flänsen.
Fläns av stålplåt ska fästas mekaniskt i underlaget.
Stos ska inte monteras nedsänkt i underlaget.

AMA JSE 45312_2.jpg

Fästplattor för takskyddsanordning o d
Anslutning av bitumenduk till fästplattor för takskyddsanordningar, solfångare, skyltar och dylikt ska utföras enligt figur AMA JSE.45312/3.
Infästningsplattorna ska ha perforerad fläns liknande fläns till takbrunnar av rostfri stålplåt enligt JSE.711. Infästningsplattorna ska ha minst 150 mm inklistringsbar bredd.
Intäckningskragen ska vara av kvalitet YEP 3500. Kragen ska gå minst 100 mm utanför flänsen.
Bitumenduken ska helklistras till såväl flänsen som intäckningskragen.

AMA JSE 45312_3.jpg

JSE.45313           Anslutningar av TY typ 4531 till fotplåt

Anslutning till fotplåt ska utföras enligt figur AMA JSE.45313/1.
Tätskiktsremsan ska dras fram till fotplåtens nedknäckning.
Tätskikt ska helklistras mot fotplåt.
Den undre remsan av byggpapp ska dras förbi fotplåten med minst 150 mm.

AMA JSE 45313_1.jpg

Vid omläggning av tätskikt ska fotplåten ersättas med ny enligt figur JSE.45313/1.
Om fotplåten är perforerad ska remsan under fotplåt vara av kvalitet minst YEP 3500.

JSE.45314            Anslutningar av TY typ 4531 till kantregel

Anslutning till kantregel ska utföras enligt figur AMA JSE.45314/1.
Kappan ska dras ned och förbi den fasade kantregeln med minst 50 mm och spikas på utsida med centrumavstånd högst 150 mm.
Anslutning till regel ska skyddas med plåtbeslag.
Kappa av lägst YEP 2500 ska ha minst 150 mm inklistringsbredd på takytan.
Fasad träregel ska ha dimension minst 45×120 mm.
Intäckning av kantregeln ska skyddas med plåtbeslag enligt AMA JT-.374.
Träregels ändträ ska täckas in med tätskikt.

AMA JSE 45314_1.jpg

JSE.45315            Skarvningar av TY typ 4531 vid nock

I nock ska bitumenduken skarvas enligt figur AMA JSE.45315/1. Bitumenduken ska fästas mekaniskt i ovankanten för att förhindra glidning. Nocken täcks med en remsa av bitumenduken med bredd minst 300 mm.
Längs nock ska tätskikt mekaniskt fästas in enligt mått för randzon i infästningsplan.

AMA JSE 45315_1.jpg

På tak med lutning högst 1:16 kan bitumenduken dras över nock enligt figur AMA JSE.45315/2.
Tätskiktsvåden ska dras ned minst 500 mm från nocklinjen.

AMA JSE 45315_2.jpg

JSE.45316           Utförande av TY typ 4531 i ränndal

Ränndal mellan två takytor ska utföras enligt figur AMA JSE.45316/1. Ränndalsvåd ska ha självklistrande undersida samt ha beläggningsfria kanter på båda långsidorna enligt figur AMA JSE.45316/1.

AMA JSE 45316_1.jpg

Ränndal mot vägg eller väggkrön ska utformas enligt figur AMA JSE.45316/2.

AMA JSE 45316_2.jpg

Ränndal mot ska utformas på ett sådant sätt att ränndalscentrum bildas minst 500 mm från den vertikala ytan eller centrum brunn enligt figur AMA JSE.45316/2.
Anslutning till vertikal yta ska utföras enligt JSE.45311. Ränndalsvåd ska ha självklistrande undersida samt ha beläggningsfria kanter.
Ränndal mellan två takytor ska utföras enligt figur AMA JSE.15136/2.
Ränndalsvåd ska ha beläggningsfria kanter på båda långsidorna enligt figur AMA JSE.15136/2.

JSE.45317            Utförande av TY typ 4531 i fotränna

Tätskikt i fotränna för takavvattning ska utföras enligt figur AMA JSE.45317/1.
Fotränna med stomme av cellplast eller dylikt ska klistras mot underlaget.
Fotränna med stomme av trä ska fästas mekaniskt i underlaget

AMA JSE 45317_1.jpg

JSE.45318            Diverse detaljutföranden av TY typ 4531

Rörelsefogar
I de fall rörelsefog förekommer i underlaget ska tätskiktet friläggas över fog.
Vid fogrörelser mindre än 15 mm vinkelrätt mot fogen ska rörelsefogen utföras enligt figur AMA JSE.45318/1.

 

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

AMA typ 1523 DuoTech - PDF-fil
AMA typ 1523 DuoTech - Word-fil

J          SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSMATTOR E D

JS        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

CE-märkning
Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

Byggpapp
Byggpapp ska vara tillverkad enligt SS-EN 13859-1.
Byggpapp ska vara armerad och baserad på oxiderad asfalt eller polymermodifierad asfalt typ SBS.
Byggpapp ska förvaras och hanteras enligt Matakis dokumenterade anvisningar.
Byggpapp ska vara Mataki T1 eller Mataki YAM 2000.

Tätskiktsmatta
Tätskiktsmatta ska förvaras och hanteras enligt Matakis dokumenterade anvisningar. Undre remsor och kappor till tätskiktsmattor ska inte vara skyddsbelagda. Övre remsor och kappor ska vara av samma material som tätskiktsmattan. För UV-strålning exponerade remsor och kappor ska vara skyddsbelagda. Produkter utan skyddsbeläggning mot UV-strålning ska i övrigt uppfylla samma krav som skyddsbelagda produkter.

Fästdon
För fästdon gäller avsnitt ZSE, där inte annat anges. Fästdon ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Se kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av kvalitet i fästdon som ska användas utomhus eller i fuktiga och korrosiva miljöer.

UTFÖRANDEKRAV

Infästning av byggpapp och underlagsduk på träunderlag e d
Spik ska slås in vinkelrätt mot underlaget. Spikhuvuden får inte penetrera byggpappen.
Längdskarvar ska spikas i sicksack enligt figur AMA JS/1. Spikrad får inte sammanfalla med springa mellan panelbrädor, skivor och dylikt.

AMA JSB_1.jpg

Ansvar vid heta arbeten
Arbetet skall utföras av personal med certifikat för heta arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för brandfarliga heta arbeten. Kontrollera vid utförandeentreprenad att AFC.55 och vid totalentreprenad att AFD.55 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF, är åberopad i handlingarna.

Tätskikt vid taktäckning av vegetation (vid taklutning över 3,6 grader)
Tätskikt ska vara besiktigat innan växtbädd läggs på. Besiktning ska protokollföras. Brunnar och bräddavlopp ska monteras lätt åtkomliga, nivåanpassade samt med skydd mot igensättning av vegetation och jord. Godkänd vegetation är moss-sedum (max vikt 50 kg/m2 vattenmättad, max tjocklek 60 mm).

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Garanti
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, Matakis anvisningar och AMA Hus 21 gäller i nämnd ordning. Vid mekanisk infästning av tätskikt ska vindlastberäkning utföras och infästningsplan upprättas enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4. Infästningsplan ska bifogas beställning av ansvarsutfästelse. Ansvarsutfästelse ska utfärdas och överlämnas till samtliga fastigheter/fastighetsägare. Detta är viktigt att tänka på vid till exempel villor och radhus, även om dessa har sammanhängande takytor.
Skriv in krav på varugarantier vid utförandeentreprenad under AFC.472 och vid totalentreprenad under AFD.472.

Skötselanvisningar
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, Matakis anvisningar och AMA Hus 21 gäller i nämnd ordning.
Skriv in krav på driftinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.6 och underhållsinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.7.

Skyltning - taksäkerhet
Skyltning för säkerhet, drift och underhåll av tak anges under YSB.2.

JSB.1                     Underlagstäckningar av byggpapp för tätskiktsmatta

UTFÖRANDEKRAV

Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
Underlagsspont ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt HSD.
Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med byggpapp i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
Underlag av underlagsspont ska ha minsta tjocklek 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
Underlag av plywood ska ha minsta tjocklek 18 mm.
Vid täckning med två lag tätskiktsmatta som appliceras genom svetsning ska byggpappen läggas i samma riktning som tätskiktsmattan.
Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning ska snedskäras minst 300 mm in mot våden enligt figur AMA JSB.1/1.

AMA JSB_1_1.jpg

Skarvklistring av byggpapp
Byggpapp med våderna i takfallets lutningsriktning ska skarvklistras.
Vid taklutning mindre än eller lika med 1:3 (18 grader) ska våder tvärs takfallets lutningsriktning skarvklistras.
Skarvklistring ska utföras med Mataki asfaltklister eller fabrikspålagd självhäftande asfaltbeläggning.

JSB.111                 UT typ 111 för tätskiktsmatta i yttertak

AMA JSB 111.jpgJSE                 VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Exponerade tätskiktsmaterial ska vid provning enligt SIS-CEN/TS 1187:2012, metod 2, uppfylla kraven för klass BROOF (t2) enligt SS-EN 13501-5:2005+A1:2009.
Asfaltprodukter som ska appliceras genom svetsning (sträng- eller helsvetsning) till underlaget ska innehålla svetsbar asfalt till en mängd som minst motsvarar 800 g/m2 svetsad area.
Beakta risker för mekanisk och kemisk påverkan på tätskiktsmaterialet.

UTFÖRANDEKRAV

Tätskiktsmaterial ska vid läggning ha sådan temperatur att sprickor och dylikt inte uppstår i materialet.
Detaljer i tätskiktet ska utföras i direkt anslutning till täckningen.
För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget.

Krav på underlag m m
Underlag ska vara rent.
Underlag ska vara fritt från vatten, snö och is före läggning av tätskikt.
Betongytor får inte ha större ojämnheter än 1,5 mm.
Större ojämnheter än 1,5 mm utjämnas med betong, cement- eller bitumenbaserade produkter beroende på nivåskillnadens storlek.
Nivåskillnader större än 5 mm i elementfogar ska utjämnas så att jämn övergång erhålls.
Betongelement typ HDF ska alltid förses med pågjutning av betong alternativt asfaltmastix.
Membranhärdare eller avjämningsmassa (flytspackel) får inte användas på ytor som ska förses med tätskikt.
Innan arbetet påbörjas rengörs betongytan, lämpligen med tryckluft.
På betongunderlag mot vilket tätskikt ska helklistras/helsvetsas ska efterbearbetning utföras i samband med gjutningen. Slamskikt och svaga ytskikt av cementpasta ska avlägsnas genom mekanisk bearbetning såsom blästring, slipning eller lättfräsning.
Underlag av cellplast ska täckas med minst 20 mm mineralullsskiva enligt avsnitt IBG.2.
Ange om särskilda åtgärder ska vidtas för att skydda färdigt tätskikt under byggtiden.

Mekanisk infästning
Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem ska utföras enligt SS-EN 1991-1-4.
Infästningsplan ska upprättas för takytan. Fästdon ska placeras enligt infästningsplan.
Vid infästning i autoklaverad lättbetong ska provdragning av fästdon utföras. Minst 8 dragprov ska utföras i fält innanför takets randzoner. Medelvärdet för utdragsproven ska vara minst 2 000 N för att infästning i lättbetong med skruv ska tillåtas. Dimensionerande värde på fästdons utdragshållfasthet ska redovisas av skruvtillverkaren.
Fästdon för tätskikt anges i avsnitt ZSE.

Omtäckning
Före omtäckning ska orsak till skador i det befintliga tätskiktet klarläggas och åtgärder vidtas för att förhindra att skadan uppstår på nytt. Vid skador till följd av rörelser i underlaget ges det nya tätskiktet, till exempel genom frilagda töjzoner, möjlighet att ta upp rörelserna.
Defekter i befintligt tätskikt ska justeras innan nytt tätskikt utförs.
Gammalt tätskikt ska rivas på vertikala ytor.

Läggning
Veck, blåsor och dylikt i underlaget justeras till ett slätt underlag. Underlaget ska vara torrt innan nytt tätskikt monteras.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Kvarstående vatten
Tak eller bjälklag ska vid nyproduktion utformas på ett sådant sätt att det högst kan bildas 30 mm kvarstående vatten.
Brunnar ska placeras i takets lågpunkter.
Eftersom nedböjningen alltid sker mellan pelare/takstolar ska takbrunnar alltid placeras mitt i takfack mellan takstolar.
Brunnar ska monteras på ett sådant sätt att utloppets nivå inte ligger högre än omgivande tätskikt, överlägg inräknat.
Bräddavlopp ska placeras med utloppet högst 50 mm över tätskiktets lägsta punkt, underlagets nedböjning inräknat.
Hinder bredare än 1200 mm ska kompletteras med vattenavledande uppbyggnad.
Undersök om hinder som till exempel sargar till ventilationsutrustning och dylikt kan placeras med 45 graders vridning mot takfallet för att undvika stående vatten bakom hindret.

Motståndsförmåga mot vattentryck
Färdigt tätskikt ska vara vattentätt.

JSE.1                      Vattentäta skikt av tätskiktsmatta

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Förstärkning av vinklar och hörn
Förstärkningar av vinklar och hörn ska vara tillverkade av material som är anpassade för tätskiktsmaterial och monteringsmetod.
Förstärkningar ska ha minsta mått enligt figur AMA JSE.1/1.

 AMA JSE 1.jpg

UTFÖRANDEKRAV

Vid tvålagstäckning på takyta med större lutning än 1:16 ska undre tätskiktsmatta förankras på ett sådant sätt att tätskiktet inte kan glida.
Vid tvålagstäckning ska asfaltsträngen utanför överlappet i övre tätskiktsmatta vara jämn och högst 15 mm bred. Enstaka mindre utflöde ska tillåtas vid tvärskarvar, kappor och dylikt.

Omtäckning
Vid omtäckning på plastduk eller dylikt ska en migreringsspärr av mineralullsfilt eller dylikt monteras under tätskiktsmattan.

Plåtflänsar
Plåtflänsar för inklistring av tätskiktsmatta ska i första hand vara utförda enligt avsnitt JT-.31. Alternativt ska de vara utförda av aluminiumplåt eller ytbelagd varmförzinkad stålplåt med en ytbeläggning av polyester eller PVF2.
Plåtfläns för klistring av tätskiktsmatta ska ha en minsta inklistringsbar bredd av 150 mm.
Plåtfläns ska rengöras och värmas i samband med inklistring.

Formstycken till vinklar och hörn
Förstärkning ska utföras av vinklar och hörn. 
Förstärkning placeras under tätskiktsmattan.
Platstillverkade förstärkningar för vinklar och hörn ska utformas så att täthet uppnås i vinkelns eller hörnets spets. 
Tätning i vinklar och hörn får inte ske med enbart klisterasfalt.

JSE.15                   Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmatta ska ha en tjocklek av minst 4 mm, varvid skyddsbeläggningens tjocklek inte ska medräknas, eller ha en totalvikt av minst 5200 g/m2, skyddsbeläggningen medräknad.

UTFÖRANDEKRAV

Minsta rekommenderad taklutning för yttertak är 1:40.
Ränndalar bör utföras utan lutning (horisontella).
Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp Mataki T1 eller Mataki YAM 2000 enligt JSB.111.

Mekanisk infästning av tätskiktsmatta
Mekanisk infästning i överlapp ska placeras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Tätskikt för yttertak ska uppfylla kraven enligt tabell AMA JSE.1/3 och tabell AMA JSE.1/4.

JSE.152                 Vattentäta tvålagstäckningar av tätskiktsmatta på yttertak

Tätskiktsmatta ska vara Mataki DuoTech.
Övre lag, remsor och kappor ska vara Mataki UnoTech FR, kulör skiffergrå.
Undre lag ska var Mataki Base YEP3500.

JSE.1523               TY typ 1523

Förekommande detaljer utföres enligt monteringsanvisning för Mataki DuoTech.

AMA TY typ JSE 1523.jpg

JSE.15231            Uppdragningar av TY typ 1523 på vägg, sarg e d

Vägg, sarg e d
Tätskikt ska anslutas till vertikal yta med kappor som läggs parallellt med vinkeln enligt figur AMA JSE.15231/1. Kappor ska helklistras.
Uppdragning på vägg eller dylikt ska utföras till minst 300 mm över färdig takyta.
Uppdragning på sarg till hinder, som brandgasventilatorer, takljuskupoler, ventilationshuvar eller dylikt, ska utföras minst 200 mm över färdig takyta.
Plåtbeslagning av uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska utföras enligt JT-.351. Plåtbeslaget ska överlappa kappan av övre lag med minst 150 mm.

AMA JSE 15231_1.jpg

Kappa ska helklistras till respektive lag i tätskiktet.
Kappan av övre lag ska fästas in mekaniskt i ovankant med spik eller dylikt med centrumsavstånd högst 150 mm.

Väggkrön
Intäckning av väggkrön ska utföras enligt figur AMA JSE.15231/2.
Krönet ska täckas med en remsa av byggpapp i lägst kvalitet YEP 2500 alternativt remsa av undre lag. Remsa ska skarvklistras. Remsa ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas med spik med största centrumavstånd på 150 mm.
Väggkrön och uppdragning på vertikal ska skyddas med plåtbeslag.

AMA JSE 15131_2.jpg

För väggkrön med höjd högst 300 mm kan remsan av undre lag ersättas med kappa av övre lag vilken dras över krönet och ned minst 100 mm på utsidan. Kappa ska fästas med spik med centrumavstånd högst 100 mm.

AMA JSE 15231_3.jpg

Vid väggkrön högre än 300 mm ska tätskiktskappa av övre lag delas enligt figur AMA JSE.15231/4. Överlapp ska vara minst 100 mm.

AMA JSE 15231_4.jpg

Rörelsefog vid vertikal yta

I de fall underlaget kan röra sig horisontalt eller vertikalt i förhållande till den vertikala ytan ska uppdragning av tätskikt utföras enligt figur AMA JSE.15231/5. Kappa över rörelsefog ska fästas mekaniskt i överkant med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Uppdragning på vertikal ska skyddas med plåtbeslag.

AMA JSE 15131_5.jpg

Remsa av byggpapp eller dylikt ska skydda spalten mellan vägg och plywoodskiva. Remsan ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumsavstånd högst 150 mm.

JSE.15232           Anslutningar av TY typ 1523 till fläns

Brunn, bräddavlopp o d
Brunn och bräddavlopp ska utföras enligt JSE.171.
Takbrunnar och bräddavlopp ska vara tillverkade av minst 0,7 mm rostfri stålplåt 1.4301 enligt SS-EN 10088-4:2009 (gäller både fläns och tappstycke).
Brunn får inte deformeras vid uppvärmning i samband med montering.
Takbrunnar, utkastare och bräddavlopp av rostfri stålplåt ska ha inklistringsbar fläns 150 mm varav 80-100 mm ska perforeras med hål 6-8 mm cc 15-20 mm enligt nedan.
Anslutning av tätskikt till brunn med plåtfläns ska utföras enligt figur AMA JSE.15132/1.
Tätskikt över brunn och bräddavlopp ska vara separat bit 1000x1000mm.
Tätskikt ska helklistras mot såväl undre lag som brunnsfläns.
Brunnsfläns ska fästas i underlaget enligt brunnleverantörens dokumenterade anvisningar.
Brunnsfläns ska vara perforerad och klistras till undre lag. Alternativt ska brunnen vara försedd med förmonterad och klistringsbar intäckningskrage. Intäckningskragen ska vara minst 50 mm bredare än flänsen.
Brunnsfläns ska fästas mekaniskt i underlaget.

AMA JSE 15232_1.jpg

Plåtstosar o d

Anslutning av tätskikt till plåt- eller gummistos med fläns ska utföras enligt figur AMA JSE.15232/2.
Fläns ska vara av samma plåtkvalitet som fotplåt enligt avsnitt JT-.311.
Fläns ska klistras till undre lagret och fästas i underlaget.

AMA JSE 15232_2.jpg

Fästplattor för takskyddsanordningar o d

Anslutning av tätskikt till infästningsplattor för takskyddsanordningar, solfångare, skyltar och dylikt ska utföras enligt figur AMA JSE.15232/3.
Infästningsplattorna ska ha perforerad fläns liknande fläns till takbrunnar av rostfri stålplåt enligt JSE.711. Infästningsplattorna ska minst ha 150 mm inklistringsbar bredd.
Övre lag i tätskiktet ska helklistras till infästningsplattorna.
Fläns ska klistras till undre lagret och fästas i underlaget

AMA JSE 15232_3.jpg

JSE.15233           Anslutningar av TY typ 1523 till fotplåt

Anslutning till fotplåt ska utföras enligt figur AMA JSE.15233/1.
Fotplåt monteras på undre lag tätskikt.
Övre lag i tätskikt ska dras fram till fotplåtens nedknäckning.
Tätskikt ska helklistras mot fotplåt och minst 150mm ut på undre lag.

AMA JSE 15233_1.jpg

Vid omläggning av tätskikt ska fotplåten ersättas med ny enligt figur AMA JSE.15233/1.
Om fotplåten är perforerad ska fotplåt klistras i undre lag.

JSE.15234           Anslutningar av TY typ 1523 till kantregel

Anslutning till kantregel ska utföras enligt figur AMA JSE.15234/1.

AMA JSE 15234_1.jpg

Kappa av lägst YEP 2500 ska spikas på utsida regel och dras förbi denna minst 50 mm.
Fasad kantregel ska ha dimension minst 45×120 mm.
Intäckning av kantregeln ska skyddas med plåtbeslag enligt AMA JT-.374.
Kantregelns ändträ ska täckas med tätskikt.

JSE.15235           Skarvningar av TY typ 1523 vid nock

Nock ska avtäckas med en minst 300 mm bred helklistrad remsa av övre lag enligt enligt figur AMA JSE.151-5/1..
Vid taklutning under 1:20 kan övre lag dras över nock om tvärskarvar utförs minst 500 mm från nocklinjen.
Längs nock ska tätskikt mekaniskt fästas in enligt mått för randzon i infästningsplan.

AMA JSE 15235_1.jpg

JSE.15236           Utförande av TY typ 1523 i ränndal

Ränndal i anslutning till vertikal yta ska utformas på ett sådant sätt att ränndalscentrum bildas minst 500 mm från den vertikala ytan eller brunnscentrum enligt figur AMA JSE.15236/1. Anslutning till vertikal yta ska utföras enligt JSE.15231.

AMA JSE 15236_1.jpg

Ränndal mellan två takytor ska utföras enligt figur AMA JSE.15236/2. Ränndalsvåd ska ha beläggningsfria kanter på båda långsidorna enligt figur AMA JSE.15236/2.

AMA JSE 15236_2.jpg

JSE.15237           Utförande av TY typ 1523 i fotränna

Tätskikt i fotränna ska utföras enligt figur AMA JSE.15237/1.

AMA JSE 15237_1.jpg

Fotränna ska klistras mot underlaget.

JSE.15238           Diverse detaljutföranden av TY typ 1523

Rörelsefogar

I de fall rörelsefog förekommer i underlaget ska tätskiktet friläggas över fog.
Vid fogrörelser mindre än 15 mm vinkelrätt mot fogen ska rörelsefogen utföras enligt figur AMA JSE.15238/1.

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

AMA typ 1411 Trema 5 - PDF-fil 
AMA typ 1411 Trema 5 - Word-fil

J                        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

JS                      SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

Fukt
Beakta de krav avseende tillåtna fukttillstånd som framkommit vid fuktsäkerhetsprojektering. Kontrollera om krav finns i separat fuktsäkerhetsbeskrivning eller ska införas under aktuell kod och rubrik i teknisk beskrivning.
Beakta att i de fall kritiskt fukttillstånd för byggnadsdelar, enskilda varor, material eller materialkombinationer inte går att bestämma genom dokumenterad provning eller motsvarande ska en relativ fuktighet (RF) på 85 procent användas som högsta tillåtna fukttillstånd.
Underlag av betong ska vara uttorkat för att tätskikt ska kunna klistras/ svetsas. Betongen ska ha RF <85%. Detta säkerställs och garanteras av beställare skriftligt. Underlag utan specificerad RF kan accepteras om ytan är konstaterat yttorr och uttorkning nedåt i konstruktionen kan säkerställas. Bjälklag eller pågjutningar med kvarsittande form anses inte kunna torka ut nedåt. Torktiden för nygjuten fallbetong är normalt 7-10 dagar beroende på betongkvalitet. Som tumregel ska betongen inte ändra färg vid värmetillförsel.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

CE-märkning
Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

Tätskiktsmatta
Tätskiktsmatta ska förvaras och hanteras enligt dokumenterade anvisningar från Mataki. Undre remsor och kappor till tätskiktsmattor ska inte vara skyddsbelagda. Övre remsor och kappor ska vara av samma material som tätskiktsmattan. Remsor och kappor som utsätts för UV-strålning ska vara skyddsbelagda. Produkter utan skyddsbeläggning mot UV-strålning ska i övrigt uppfylla samma krav som skyddsbelagda produkter.

Asfaltlösning
Asfaltlösning (primer) ska vara Mataki Asfaltsprimer och ska bilda ett till underlaget väl häftande skikt. Om så krävs av miljö- eller andra skäl kan Mataki M-primer väljas.
Om betongunderlagets beskaffenhet så kräver kan annan primer användas efter samråd med Mataki.

Fästdon
För fästdon gäller avsnitt ZSE, där inte annat anges. Fästdon ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Se kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av kvalitet i fästdon som ska användas utomhus eller i fuktiga och korrosiva miljöer.

UTFÖRANDEKRAV

Ansvar vid heta arbeten
Arbetet skall utföras av personal med certifikat för heta arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska
Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för brandfarliga heta arbeten. Kontrollera vid utförandeentreprenad att AFC.55 och vid totalentreprenad att AFD.55 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF, är åberopad i handlingarna.
Tätskikt vid taktäckning av vegetation
Vid taktäckning av vegetation på tätskikt ska de anvisningar gälla som anges för ytterbjälklag för respektive tätskiktstyp, till exempel under avsnitt JSE.14 för tätskiktsmattor. Krav på vegetationsskikt ovan tätskikt redovisas i kapitel D i AMA Anläggning. Tätskikt ska vara besiktigat innan växtbädd monteras. Besiktning ska protokollföras. Brunnar och bräddavlopp ska monteras lätt åtkomliga, nivåanpassade samt vara utrustade med beständiga skydd mot igensättning av vegetation och jord. Vid täckning av tätskikt med vegetation förutom moss-sedum (max vikt 50 kg/m2 vattenmättad, max tjocklek 60 mm) krävs ett separat rotskyddsskikt.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Garanti
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, Matakis anvisningar och AMA Hus 21 gäller i nämnd ordning. Överbyggnad kan t ex vara asfaltbetong, betong, sand och plattor, plantering, eller isolering. Godkända användningsområden är terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck och gröna tak. Takyta ska vara minst 70 m² (sammanhängande) för att Tätskiktsgaranti™ ska kunna utfärdas.

Krav på särskilda varugarantier vid utförandeentreprenad skrivs in under AFC.472 och vid totalentreprenad under AFD.472.

Skötselanvisningar
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, Matakis anvisningar och AMA Hus 21  gäller i nämnd ordning.
Skriv in krav på driftinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.6 och underhållsinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.7.

Skyltning - taksäkerhet
Skyltning för säkerhet, drift och underhåll av tak anges under YSB.2.

JSE                          VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Asfaltprodukter som ska appliceras genom helsvetsning till underlaget ska innehålla svetsbar asfalt till en mängd som minst motsvarar 1,0 kg/m2 svetsad area.

Singel
Singel ska vara vattentvättad natursingel med fraktion 16-32 mm.

UTFÖRANDEKRAV

Tätskiktsmaterial ska vid läggning ha sådan temperatur att sprickor och dylikt inte uppstår i materialet.
Detaljer i tätskiktet ska utföras i direkt anslutning till täckningen.
För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget.
Tätskikt ska vid pågjutning av betong och dylikt skyddas mot mekanisk påverkan och vidhäftning med två lager Halotex D200 0,20mm åldersbeständig byggfolie.
Överbyggnad ska påföras snarast efter tätskiktet installerats och vattenprovning är utförd. 

Krav på underlag m m
Betongytan får inte ha större ojämnheter än 1,5 mm.
Större ojämnheter än 1,5 mm utjämnas med betong, cement- eller bitumenbaserade produkter beroende på nivåskillnadens storlek.
Nivåskillnader större än 5 mm i elementfogar ska utjämnas så att jämn övergång erhålls.
Betongelement typ HDF ska alltid förses med avjämnande pågjutning av betong alternativt asfaltmastix.
Membranhärdare eller avjämningsmassa får inte användas på ytor som ska förses med tätskikt.
Innan arbetet påbörjas rengörs betongytan, lämpligen med tryckluft.
För tätskikt som ska helsvetsas mot underlaget ska ytan förbehandlas med Mataki Asfaltsprimer eller annan av Mataki rekommenderad primer.
Ytor som ska användas under byggtiden (till exempel persontrafik, materialförvaring och liknande) innan överbyggnad påförts ska förses med slitlager för att skydda tätskiktet från skador. Slitlager utförs lämpligen av PGJA (gjutasfalt), betongövergjutning eller Asfaltsmastix.

Omtäckning
Vid renovering ska orsaker till eventuella skador i det befintliga tätskiktet klarläggas och åtgärder ska vidtas för att förhindra att skada uppstår på nytt.
Vid renovering ska befintlig överbyggnad och tätskikt rivas bort helt.
Avrivning och borttagning av befintlig överbyggnad inklusive tätskikt ska göras varsamt och hänsyn ska tas till aktuella belastningar på bjälklaget.
Underlaget ska göras fritt från gamla tätskiktsrester så att nytt tätskikt eller falluppbyggnad får erforderlig vidhäftning.
Om inte föreskriven lutning på befintlig betongkonstruktion finns ska fall utföras till aktuellt avvattningsställe.
Efterbearbetning ska utföras i samband med gjutningen så att underlaget får en ytjämnhet motsvarande brädriven betong. 

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Kvarstående vatten
Vattensamlingar med ett djup av ≥ 30 mm ska alltid åtgärdas, främst genom montering av nya takbrunnar alternativt genom falluppbyggnader.
För att minska mängden kvarstående vatten bör taklutningen vara minst 1:100 och takbrunnar placeras i takets naturliga lågpunkter (med hänsyn tagen till nedböjningar i konstruktionen och laster i bruksskedet).
Eftersom nedböjningen alltid sker mellan pelare/takstolar ska takbrunnar alltid placeras mitt i takfack.

Kontroll
Vattenprovning av tätskikt ska alltid utföras då tätskiktet kompletteras med överbyggnad, d v s tätskikt som kommer att bli dolda efter färdigställandet av yttertaket eller ytterbjälklaget.
Provtryckning ska föregås av okulär kontroll.
Provtryckning ska ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i 3 dygn.
Bjälklaget respektive taket ska sedan observeras under minst 3 dygn (totalt 6 dygn) (se AMA Hus YSC.1132).

JSE.1                    Vattentäta skikt av tätskiktsmatta

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Förstärkning av vinklar och hörn
Förstärkningar av vinklar och hörn ska vara tillverkade av material som är anpassade för tätskiktsmaterial och monteringsmetod.
Förstärkningar ska ha minsta mått enligt figur AMA JSE.1/1.

 AMA JSE 1.jpg

UTFÖRANDEKRAV

Kontrollera med lättbetongtillverkaren om förbehandling med asfaltprimer erfordras för hydrofoberad lättbetong.
Ange om förbehandling med asfaltlösning inte ska utföras.

JSE.14                  Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

UTFÖRANDEKRAV

Minsta godkända taklutning för ytterbjälklag är 1:100, rekommenderat är minst 1:60.
Ränndalar bör utföras utan lutning (horisontella).
Tätskikt ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar.
Tätskikt ska vara helklistrad (helsvetsad).

JSE.141                Vattentäta enlagstäckningar av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

Tätskiktsmatta ska vara Mataki Trema 5.

JSE.1411             TT typ 1411

Förekommande detaljer utföres enligt Mataki Trema 5 monteringsanvisning.

AMA TT typ 1411.jpg

JSE.14111           Uppdragningar av TT typ 1411 på vägg, sarg e d

Vägg, sarg e d
Tätskikt ska anslutas till vertikal yta med kappa enligt figur AMA JSE.14111/1. Kappor ska helklistras. Överlapp mellan kappor och tätskikt ska läggas i eventuell lutningsriktning.
Uppdragning på vägg eller dylikt ska utföras till minst 300 mm över färdig överbyggnad.
Uppdragning på sarg till hinder som brandgasventilatorer, takljuskupoler, takluckor eller dylikt ska utföras till minst 200 mm över färdig överbyggnad. Sargar som inbördes placeras med avstånd mindre än 300 mm ska byggas ihop till en sarg.
Plåtbeslagning av uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska utföras enligt JT-.351 med underliggande koder och rubriker.

AMA JSE 14111_1.jpg

Tätskiktsmattan ska helklistras till kappan.
Kappan av tätskikt TY typ 141- ska, på spikbart underlag, fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150.
Uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska skyddas med plåtbeslag (ståndskiva eller dylikt) och skyddsbeslag enligt figur AMA JSE.14111/1.
Plåtbeslaget/ståndskivan ska överlappa tätskiktskappan med minst 150 mm.

Väggkrön
Intäckning av väggkrön ska utföras enligt figur AMA JSE.14111/2 eller figur AMA JSE.14111/3. Överlapp mellan kappor och tätskikt ska läggas i eventuell lutningsriktning.
Remsor över väggkrön ska täckas med remsa YEP 2500 eller dylikt. Remsa ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Remsor ska skarvklistras.
Uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska skyddas med plåtbeslag (ståndskiva eller dylikt) och skyddsbeslag enligt figur AMA JSE.14111/1.

AMA JSE 14111_2.jpg

Väggkrön som i sin helhet täcks in med tätskiktsmatta ska utföras enligt figur AMA JSE.14111/3. Tätskiktskappa ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Tätskiktskappan ovanpå väggkrönet ska skarvklistras.

AMA JSE 14111_3.jpg

Rörelsefog vid vertikal yta
I de fall underlaget kan röra sig horisontalt eller vertikalt i förhållande till den vertikala ytan ska uppdragning av tätskikt utföras enligt figur AMA JSE.14111/4.
Uppdragning på plywoodskivan ska skyddas med plåtbeslag (ståndskiva eller dylikt) och skyddsbeslag enligt figur AMA JSE.14111/1.

AMA JSE 14111_4.jpg

Remsa av byggpapp eller dylikt ska skydda spalten mellan vägg och plywoodskiva. Remsan ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

JSE.14112           Anslutningar av TT typ 1411 till fläns

Brunn, bräddavlopp o d
Anslutning av tätskikt till brunn med plåtfläns ska utföras enligt figur AMA JSE.14112/1.
Anslutning av tätskikt till annan typ av brunn ska utföras enligt brunnleverantörens dokumenterade anvisningar.
Brunnsfläns av rostfri plåt ska vara perforerad och klistras/svetsas till underliggande tätskiktskappa. Alternativt ska brunnen vara försedd med förmonterad och klistringsbar krage.
Fläns ska fästas mekaniskt i underlaget.

AMA JSE 14112_1.jpg

Tätskiktskappan under brunnsflänsen ska gå minst 150 mm utanför flänsen.

JSE.14113           Neddragningar av TT typ 1411 vid fri bjälklagskant

Tätskiktsmattan ska dras ned minst 500 mm på vägg, minst 200mm förbi gjutskarv.

AMA JSE 14113_1.jpg

JSE.14116           Utförande av TT typ 1411 i ränndal

Vid fall mot vertikal yta ska ränndal anordnas minst 500 mm från vertikal yta enligt JSE.151‑6.

AMA JSE 15116_1.jpg

JSE.14118           Diverse detaljutföranden av TT typ 1411

Rörelsefog
I de fall rörelsefog förekommer i underlaget ska tätskiktet friläggas över fog. Friläggning av tätskiktet ska utföras mot såväl underlag som ovanliggande överbyggnad.
Vid fogrörelser mindre än 15 mm vinkelrätt mot fogen ska rörelsefog utföras enligt figur AMA JSE.14118/1.
Skiljeskikt utförs med stomlös SBS-remsa Mataki Flex SM.

AMA JSE 14118_1.jpg

Dörröppning
Tätskikt ska anslutas till dörröppning enligt figur JSE.14118/2.

AMA JSE 14118_2.jpg

Underkant dörröppning ska ligga minst 100 mm över överbyggnaden. Höjd på de vertikala uppdragningarna ska räknas från överbyggnadens yta. I övrigt utförande enligt JSE.14111.
Närmast tröskel ska avvattningsränna med utlopp nedåt läggas i bredd så att den når förbi tröskeln med 200mm på vardera sida. Avvattningsränna ska ha demonterbart lock för inspektion och rensning.
Tröskel och kram ska tätas i två steg med bottningslist + fogning.

Fundament
Vid anslutning mot genomföringar som saknar perforerad fläns kringgjuts genomföringen med ett fundament på vilket tätskiktet dras upp.
Fundament utförs enigt AMA JSE.14111/3. 

AMA JSE 14111_3.jpg

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

AMA typ 1421 Trema DuoClassic - PDF-fil 
AMA typ 1421 Trema DuoClassic - Word-fil 

J                        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

JS                      SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

Fukt
Beakta de krav avseende tillåtna fukttillstånd som framkommit vid fuktsäkerhetsprojektering. Kontrollera om krav finns i separat fuktsäkerhetsbeskrivning eller ska införas under aktuell kod och rubrik i teknisk beskrivning.
Beakta att i de fall kritiskt fukttillstånd för byggnadsdelar, enskilda varor, material eller materialkombinationer inte går att bestämma genom dokumenterad provning eller motsvarande ska en relativ fuktighet (RF) på 85 procent användas som högsta tillåtna fukttillstånd.
Underlag av betong ska vara uttorkat för att tätskikt ska kunna klistras/ svetsas. Betongen ska ha RF <85%. Detta säkerställs och garanteras av beställare skriftligt. Underlag utan specificerad RF kan accepteras om ytan är konstaterat yttorr och uttorkning nedåt i konstruktionen kan säkerställas. Bjälklag eller pågjutningar med kvarsittande form anses inte kunna torka ut nedåt. Torktiden för nygjuten fallbetong är normalt 7-10 dagar beroende på betongkvalitet. Som tumregel ska betongen inte ändra färg vid värmetillförsel.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

CE-märkning
Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

Tätskiktsmatta
Tätskiktsmatta ska förvaras och hanteras enligt dokumenterade anvisningar från Mataki. Remsor och kappor till tätskiktsmattor ska inte vara skyddsbelagda. Remsor och kappor som utsätts för UV-strålning ska vara skyddsbelagda. Produkter utan skyddsbeläggning mot UV-strålning ska i övrigt uppfylla samma krav som skyddsbelagda produkter.

Varmasfalt
Varmasfalt för klistring av tätskikt ska levereras av Mataki. Varmasfalt ska vid klistring ha temperatur 180-230 °C. Vid klistring med varmasfalt ska termostatreglerad gryta användas för uppvärmning.

Asfaltlösning
Asfaltlösning (primer) ska vara Mataki Asfaltsprimer och ska bilda ett till underlaget väl häftande skikt. Om så krävs av miljö- eller andra skäl kan Mataki M-primer väljas.
Om betongunderlagets beskaffenhet så kräver kan annan primer användas efter samråd med Mataki.

Fästdon
För fästdon gäller avsnitt ZSE, där inte annat anges. Fästdon ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Se kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av kvalitet i fästdon som ska användas utomhus eller i fuktiga och korrosiva miljöer.

UTFÖRANDEKRAV

Ansvar vid heta arbeten
Arbetet skall utföras av personal med certifikat för heta arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för brandfarliga heta arbeten. Kontrollera vid utförandeentreprenad att AFC.55 och vid totalentreprenad att AFD.55 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF, är åberopad i handlingarna.
Tätskikt vid taktäckning av vegetation
Vid taktäckning av vegetation på tätskikt ska de anvisningar gälla som anges för ytterbjälklag för respektive tätskiktstyp, till exempel under avsnitt JSE.14 för tätskiktsmattor. Krav på vegetationsskikt ovan tätskikt redovisas i kapitel D i AMA Anläggning. Tätskikt ska vara besiktigat innan växtbädd monteras. Besiktning ska protokollföras. Brunnar och bräddavlopp ska monteras lätt åtkomliga, nivåanpassade samt vara utrustade med beständiga skydd mot igensättning av vegetation och jord. Vid täckning av tätskikt med vegetation förutom moss-sedum (max vikt 50 kg/m2 vattenmättad, max tjocklek 60 mm) krävs ett separat rotskyddsskikt.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Garanti
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, Matakis anvisningar och AMA Hus 21 gäller i nämnd ordning. Överbyggnad kan t ex vara asfaltbetong, betong, sand och plattor, plantering, eller isolering. Godkända användningsområden är terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck och gröna tak. Takyta ska vara minst 70 m² (sammanhängande) för att Tätskiktsgaranti™ ska kunna utfärdas.

Krav på särskilda varugarantier vid utförandeentreprenad skrivs in under AFC.472 och vid totalentreprenad under AFD.472.

Skötselanvisningar
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, Matakis anvisningar och AMA Hus 21 gäller i nämnd ordning.
Skriv in krav på driftinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.6 och underhållsinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.7.

Skyltning - taksäkerhet
Skyltning för säkerhet, drift och underhåll av tak anges under YSB.2.

JSE                        VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Singel
Singel ska vara vattentvättad natursingel med fraktion 16-32 mm.

UTFÖRANDEKRAV

Tätskiktsmaterial ska vid läggning ha sådan temperatur att sprickor och dylikt inte uppstår i materialet.
Detaljer i tätskiktet ska utföras i direkt anslutning till täckningen.
För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget.
Tätskikt ska vid pågjutning av betong och dylikt skyddas mot mekanisk påverkan och vidhäftning med två lager Halotex D200 0,20mm åldersbeständig byggfolie.
Överbyggnad ska påföras snarast efter tätskiktet installerats och vattenprovning är utförd. 

Krav på underlag m m
Betongytan får inte ha större ojämnheter än 1,5 mm.
Större ojämnheter än 1,5 mm utjämnas med betong, cement- eller bitumenbaserade produkter beroende på nivåskillnadens storlek.
Nivåskillnader större än 5 mm i elementfogar ska utjämnas så att jämn övergång erhålls.
Betongelement typ HDF ska alltid förses med avjämnande pågjutning av betong alternativt asfaltmastix.
Membranhärdare eller avjämningsmassa får inte användas på ytor som ska förses med tätskikt.
Innan arbetet påbörjas rengörs betongytan, lämpligen med tryckluft.
För tätskikt som ska helklistras mot underlaget ska ytan förbehandlas med Mataki Asfaltsprimer eller annan av Mataki rekommenderad primer.
Ytor som ska användas under byggtiden (till exempel persontrafik, materialförvaring och liknande) innan överbyggnad påförts ska förses med slitlager för att skydda tätskiktet från skador. Slitlager utförs lämpligen av PGJA (gjutasfalt), betongövergjutning eller Asfaltsmastix.

Omtäckning
Vid renovering ska orsaker till eventuella skador i det befintliga tätskiktet klarläggas och åtgärder ska vidtas för att förhindra att skada uppstår på nytt.
Vid renovering ska befintlig överbyggnad och tätskikt rivas bort helt.
Avrivning och borttagning av befintlig överbyggnad inklusive tätskikt ska göras varsamt och hänsyn ska tas till aktuella belastningar på bjälklaget.
Underlaget ska göras fritt från gamla tätskiktsrester så att nytt tätskikt eller falluppbyggnad får erforderlig vidhäftning.
Om inte föreskriven lutning på befintlig betongkonstruktion finns ska fall utföras till aktuellt avvattningsställe.
Efterbearbetning ska utföras i samband med gjutningen så att underlaget får en ytjämnhet motsvarande brädriven betong. 

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Kvarstående vatten
Vattensamlingar med ett djup av ≥ 30 mm ska alltid åtgärdas, främst genom montering av nya takbrunnar alternativt genom falluppbyggnader.
För att minska mängden kvarstående vatten bör taklutningen vara minst 1:100 och takbrunnar placeras i takets naturliga lågpunkter (med hänsyn tagen till nedböjningar i konstruktionen och laster i bruksskedet).
Eftersom nedböjningen alltid sker mellan pelare/takstolar ska takbrunnar alltid placeras mitt i takfack.

Kontroll
Vattenprovning av tätskikt ska alltid utföras då tätskiktet kompletteras med överbyggnad, d v s tätskikt som kommer att bli dolda efter färdigställandet av yttertaket eller ytterbjälklaget.
Provtryckning ska föregås av okulär kontroll.
Provtryckning ska ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i 3 dygn.
Bjälklaget respektive taket ska sedan observeras under minst 3 dygn (totalt 6 dygn) (se AMA Hus YSC.1132).

JSE.1                      Vattentäta skikt av tätskiktsmatta

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Förstärkning av vinklar och hörn
Förstärkningar av vinklar och hörn ska vara tillverkade av material som är anpassade för tätskiktsmaterial och monteringsmetod.
Förstärkningar ska ha minsta mått enligt figur AMA JSE.1/1.

 AMA JSE 1.jpg

UTFÖRANDEKRAV

Kontrollera med lättbetongtillverkaren om förbehandling med asfaltprimer erfordras för hydrofoberad lättbetong.
Ange om förbehandling med asfaltlösning inte ska utföras.

Klistring
Överlapp ska helklistras. Asfalt ska tränga ut utanför överlappet.
Vid tvålagstäckning ska asfaltsträngen utanför överlappet i övre lag tätskiktsmatta vara jämn och högst 15 mm bred. Enstaka mindre utflöde tillåts vid skarvar, kappor och dylikt.

Strängklistring
Tätskiktsmatta som strängklistras till underlaget ska ge en varaktig luftspalt.
Strängklistring av tätskiktsmatta ska utföras med en eller två asfaltsträngar per våd och med en klisteryta motsvarande 40-50 procent av den täckta ytan.
Strängsvetsning av tätskiktsmatta får alternativt utföras med en asfaltsträng per våd (i stället för med två strängar) och med en klisteryta motsvarande 40-50 procent av den täckta ytan.

JSE.14                   Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

UTFÖRANDEKRAV

Minsta godkända taklutning för ytterbjälklag är 1:100, rekommenderat är minst 1:60.
Ränndalar bör utföras utan lutning (horisontella).

JSE.142                 Vattentäta tvålagstäckningar av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

Tätskiktsmatta ska vara Mataki Trema Duo Classic

JSE.1421               TT typ 1421

Förekommande detaljer utföres enligt Mataki Trema Duo Classic monteringsanvisning.

AMA JSE TT typ 1421.jpg

JSE.14211 Uppdragningar av TT typ 1421 på vägg, sarg e d

Vägg, sarg e d
Tätskikt ska anslutas till vertikal spikbar yta med kappa enligt figur AMA JSE.14211/1. Kappor ska helklistras. Överlapp mellan kappor och tätskikt ska läggas i eventuell lutningsriktning.
Uppdragning på vägg och dylikt ska utföras till 300-350 mm över färdig överbyggnad.
Uppdragning på sargar till hinder som brandgasventilatorer, takljuskupoler och dylikt ska vara minst 200 mm över färdig överbyggnad. Sargar med avstånd mindre än 300 mm ska byggas ihop till en gemensam sarg.
Plåtbeslagning av uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska utföras enligt JT-.351.

AMA JSE 14211_1.jpg

Tätskiktsmattan ska helklistras till kappan.
Kappa av övre laget i tätskiktet ska på spikbart underlag fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska skyddas med plåtbeslag (ståndskiva eller dylikt) och skyddsbeslag enligt figur AMA JSE.14211/1.

Väggkrön

Intäckning av väggkrön ska utföras enligt figur AMA JSE.14211/2 eller figur AMA JSE.14211/3. Överlapp mellan kappor och tätskikt ska läggas i eventuell lutningsriktning.
Väggkrönet ska täckas med remsa YEP 2500 eller dylikt som ska skarvklistras. Remsan dras ned minst 100 mm på utsida väggkrön och fästes mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Väggkrönet ska skyddas med ett plåtbeslag.

AMA JSE 14211_2.jpg

Väggkrön som i sin helhet täcks in med tätskiktsmatta ska utföras enligt figur AMA JSE.14211/3. Tätskiktskappan av övre lag dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästes mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

AMA JSE 14211_3.jpg

Rörelsefog vid vertikal yta
I de fall underlaget kan röra sig horisontalt eller vertikalt i förhållande till den vertikala ytan ska uppdragning av tätskikt utföras enligt figur AMA JSE.14211/4.
Uppdragning på plywoodskiva eller dylikt ska skyddas med plåtbeslag (ståndskiva eller dylikt) och skyddsbeslag enligt figur AMA JSE.14211/1.

AMA JSE 14211_4.jpg

Remsa av byggpapp eller dylikt ska skydda spalten mellan vägg och plywoodskiva. Remsan ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

JSE.14212            Anslutningar av TT typ 1421 till fläns

Brunn, bräddavlopp o d
Anslutning av tätskikt till brunn med plåtfläns ska utföras enligt figur AMA JSE.14212/1.
Brunnsfläns av plåt ska vara perforerad och klistras till underliggande tätskiktsmatta. Alternativt ska brunnen vara försedd med förmonterad och klistringsbar krage.
Anslutning av tätskikt till annan typ av brunn ska utföras enligt brunnleverantörens dokumenterade anvisningar.
Fläns ska klistras till undre lag i tätskiktet.
Fläns ska fästas mekaniskt i underlaget.

AMA JSE 14212_1.jpg

Plåtstosar o d
Anslutning av tätskikt till plåtstos med fläns ska utföras enligt figur AMA JSE.14212/2.
Fläns till plåtstos ska vara utförd lika fläns till brunn av rostfri stålplåt enligt avsnitt JSE.711.
Fritt avstånd mellan genomföringarna ska vara minst stosens diameter plus 200 mm (inklusive fläns).
Flänsen ska fästas mekaniskt i underlaget.
Fläns ska klistras till undre laget i tätskiktet.
Övre laget i tätskiktet ska helklistras till flänsen.

AMA JSE 14212_2.jpg

JSE.14213           Neddragningar av TT typ 1421 vid fri bjälklagskant

Tätskiktsmattan ska dras ned minst 500 mm på yttervägg.

JSE.14216           Utförande av TT typ 1421 i ränndal

Vid fall mot vertikal yta ska ränndal anordnas minst 500 mm från vertikal yta.

JSE.14218 Diverse detaljutföranden av TT typ 1421

Rörelsefogar
I de fall rörelsefog förekommer i underlaget ska tätskiktet friläggas över fog. Friläggning av tätskiktet ska utföras mot såväl underlag som ovanliggande överbyggnad.
Vid fogrörelser mindre än 15 mm vinkelrätt mot fogen ska rörelsefog utföras enligt figur AMA JSE.14218/1.
Som remsa/skiljeskikt i rörelsefogar används Mataki Flex SM.

AMA JSE 14218_1.jpg

Dörröppning
Tätskikt ska anslutas till dörröppning enligt figur JSE.14218/2.

AMA JSE 14218_2.jpg

Underkant dörröppning ska ligga minst 100 mm över överbyggnaden. Höjd på de vertikala uppdragningarna ska räknas från överbyggnadens yta. I övrigt utförande enligt JSE.14211.
Skyddsbeslag utförs enligt AMA JT-.58311.
Närmast tröskel bör avvattningsränna med utlopp nedåt läggas i bredd 200mm förbi tröskeln på vardera sida. Avvattningsränna ska ha demonterbart lock för inspektion och rengöring.

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

AMA JSB41 Haloten Steel - PDF-fil 
AMA JSB41 Haloten Steel - Word-fil 

J        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

JS        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

JSB        UNDERLAGSTÄCKNINGAR AV BYGGPAPP, UNDERLAGSDUK E D För TÄTSKIKTSMATTOR, PLAN PLÅT OCH ÖVERLÄGGSPLATTOR I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV     
Underlagsduk ska vara tillverkad enligt SS-EN 13859-1.
Underlagsduk ska vara armerad.
Underlagsduk ska förvaras och hanteras enligt Matakis dokumenterade anvisningar.

Krav på underlagsspont e d
Underlagsspont eller dylikt ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt HSD.
Underlagsspont eller dylikt ska ha minsta tjocklek enligt tabell AMA HSD.1331/1.
Underlag ska täckas med underlagsduk i anslutning till att brädor eller skivor monteras.

Krav på plywoodskivor
Plywoodskivor som underlagstak ska ha minsta tjocklek enligt KEB.122.
Underlag ska täckas med underlagsduk i anslutning till att plywoodskivor monteras.

UTFÖRANDEKRAV
Infästning av underlagsduk på underlagsspont, plywood e d.
Spik ska slås in vinkelrätt mot underlaget. Spikhuvuden får inte penetrera underlagsduken.
Längdskarvar ska spikas i sicksack enligt figur AMA JSB/1. Spikrad får inte sammanfalla med springa mellan panelbrädor, skivor eller dylikt.
Infästning med skruv ska utföras enligt Matakis dokumenterade anvisningar.

 

AMA JSB_1.jpg

JSB.41        Underlagstäckningar av underlagsduk på underlagsspont e d för plan plåt och överläggsplattor
Underlagsduk ska vara Mataki Haloten Steel.
Remsor och kappor ska vara Mataki Haloten Steel.
Gummistosar ska vara Mataki Haloten Takstos.
Skarvtätningsband ska vara Haloten Flextätning

UTFÖRANDEKRAV
Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
Underlagsspont eller dylikt ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt AMA HSD.
Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med underlagsduk i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
Underlag av underlagsspont ska ha en minsta tjocklek av 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
Underlag av plywood ska ha en minsta tjocklek av 18 mm enligt AMA KEB.122.
Skarvar ska utföras med dold infästning enligt UT typ 412.
Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar.

Skarvtätning av underlagstäckningar av underlagsduk.
Skarvtätning ska utföras enligt Matakis dokumenterade anvisningar.
Skarvtätning ska utföras med Mataki Asfaltsklister.

JSB.411        UT typ 411 för överläggsplattor på underlagsspont e d i yttertak

AMA JSB_411.jpg

JSB.412        UT typ 412 för överläggsplattor och plan plåt på underlagsspont e d i yttertak                                                                                                      AMA JSB_412.jpg.jpg

 

 

 

 

 

JSB.61        Uppdragning av underlagstäckningar av underlagsduk på vägg, sarg e d
Uppdragningen ska vara minst 300 mm och fästas i överkant med pappspik centrumavstånd högst 100 mm.
Underbeslag ska monteras vid taktäckning av överläggsplattor.
Underbeslag ska utföras enligt JT-.451 med underliggande koder och rubriker.
Underlagstäckningar ska anslutas till vertikal yta enligt figur AMA JSB.61/1.

AMA JSB_61_1.jpg

JSB.62        Utförande av underlagstäckningar av underlagsduk vid genomföringar
Anslutning av underlagstäckning till rektangulära genomföringar ska utföras enligt figur AMA JSB.62/1.
Uppdragningen ska vara minst 300 mm och fästas i överkant med pappspik centrumavstånd högst 100 mm.
Tätning av hörn ska göras med Mataki Halotex Flextätning Hörn.
Uppdragningen ska kompletteras med lösa kappor.
Underbeslag ska utföras enligt JT-.451 med underliggande koder och rubriker.

AMA JSB_62_1.jpg

Anslutning av underlagsduk till cirkulära genomföringar ska utföras enligt figur AMA JSB.62/2.
Genomföringen ska kompletteras med gummistos med minst 150 mm bred fläns. Flänsen på gummistosen ska klistras mot underlagsduken. Gummistosen förses med klämring av austenitiskt rostfritt stål A4. Detta motsvarar kvalitet 1.4401 eller 1.4404 enligt SS-EN 10088-4.

AMA JSB_62_2.jpg

JSB.63        Utförande av underlagstäckningar av underlagsduk vid takfot
Underlagstäckningen ska anslutas till fotplåt eller språngbleck enligt figur AMA JSB.63/1.
Remsa under fotplåt/språngbleck vara av underlagsduk i klass UD1 enligt tabell AMA JSB.41/1. Remsan ska vara minst 150 mm bredare än fotplåten/språngblecket.
Underlagstäckningen ska helklistras mot fotplåt/språngbleck.
Fotplåt ska vid taktäckning av överläggsplattor utföras och monteras enligt JT-.411 och JT-.412.
För taktäckning med plan plåt ska språngbleck utföras och monteras enligt JT-.1.

AMA JSB_63_1.jpg

JSB.64        Utförande av underlagstäckningar av underlagsduk vid gavel
Avslutning av underlagstäckning vid gavel ska vid taktäckning av överläggsplattor utföras enligt figur AMA JSB.64/1.

AMA JSB_64_1.jpg

Avslutning av underlagstäckning vid gavel ska vid taktäckning av plan plåt utföras enligt figur AMA JT-.2521/1, figur AMA JT-.2521/2.

AMA JTB_2521_1.jpg

AMA JTB_2521_2.jpg

JSB.65        Utförande av underlagstäckningar av underlagsduk vid nock
Anslutning av underlagstäckning vid nock ska utföras enligt figur AMA JSB.65/1.

AMA JSB_65_1.jpg

JSB.66        Utförande av underlagstäckningar av underlagsduk i vinkelränna
Anslutning av underlagsduk till vinkelränna ska utföras enligt figur AMA JSB.66/1.
Under underlagstäckningen ska i takvinkeln ett underbeslag av metalliserad stålplåt, med bredd minst 300 mm, monteras.
I rännan ska en längsgående våd av underlagstäckning monteras. Våderna från respektive takfall ska överlappa ränndalsvåden med minst 150 mm och kantklistras mot denna.

AMA JSB_66_1.jpg

JSB.68        Diverse detaljutföranden för underlagstäckningar av underlagsduk i yttertak

Takbrytning
I längsgående takbrytningar mellan olika takfall ska underlagstäckning från respektive takfall överlappa varandra med minst 300 mm enligt figur AMA JSB.68/1.
Underlagstäckning ska fästas enligt figur AMA JSB/1.

AMA JSB_68_1.jpg 

 

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

 

J                    SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D
JS                 SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS
JSB              UNDERLAGSTÄCKNINGAR AV BYGGPAPP, UNDERLAGSDUK E D FÖR TÄTSKIKTSMATTOR, PLAN PLÅT OCH ÖVERLÄGGSPLATTOR I HUS
JSB.2           Underlagstäckningar av byggpapp för plan plåt och överläggsplattor
JSB.21         Underlagstäckningar av byggpapp på underlagsspont e d för plan plåt och överläggsplattor i yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Byggpapp
Byggpapp ska vara Mataki YEP 2500 eller likvärdig kvalitet, tillverkad enligt SS-EN 13859-1 och uppfylla kraven i tabell AMA JSB.21/1.
Byggpapp ska förvaras och hanteras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

UTFÖRANDEKRAV

  • Underlag ska vara rent, jämnt och torrt.
  • Underlagsspont ska ha en högsta fuktkvot enligt avsnitt AMA HSD.
  • Underlag av underlagsspont eller plywood ska täckas med byggpapp i anslutning till att brädor eller skivor monteras.
  • Underlag av underlagsspont ska ha en minsta tjocklek av 23 mm enligt tabell AMA HSD.1331/1.
  • Underlag av plywood ska ha en minsta tjocklek av 18 mm enligt AMA KEB.122
  • Skarvar ska utföras med dold infästning enligt UT typ 214 och skarvklistras.
  • Skarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar.

Skarvklistring av vattenavledande skikt av byggpapp

  • Våder i takfallets lutningsriktning samt tvärskarvar ska skarvklistras.
  • Vid taklutning mindre än eller lika med 1:3 (18 grader) ska våder tvärs takfallets lutningsriktning skarvklistras.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt
tillverkarens anvisningar.