Solpaneler

Solpaneler

Solpaneler är ett viktigt tillskott till byggnader i strävan om att minska byggnadens energiförbrukning och driftskostnad, och därmed också byggnadens klimatpåverkan. Takytan ses ofta som en naturlig plats för placering av solpaneler då de blir mindre synliga och riskerar att inte skuggas, men framför allt tar de inte upp extra markyta när de placeras på taket. Solpaneler placeras på byggnadens mest vindutsatta del och måste därför planeras och infästas med det i åtanke. Solpaneler kan i huvudsak fästas på två vis, ballasterade eller mekaniskt infästa i konstruktionen. Observera att tak och konstruktion samt infästning av solpaneler måste konstrueras med de tillkommande lasterna som solpanelerna medför i beaktande. Exempel på laster kan vara snölast, vindlast, kvarstående vatten, punktbelastningar och fukt.

Val av tätskikt görs utifrån rådande förutsättningar. 1-Lagssystem med tätskiktsmatta är vanligast och fungerar i de flesta fall, medan 2-Lagssystem med dubbla lager tätskikt (tätskiktsmembran + tätskiktsmatta) ger större säkerhet över tid.
Nedan finner du ett antal detaljer som är extra viktiga vid installation av takpapp på tak med solpaneler.

Tvärskarvar remsas (1-Lag)

Tvärskarvar ska alltid förses med en minst 300 mm bred helsvetsad remsa av tätskikt. Remsan ska nå minst 100 mm förbi längdskarvar.

Uppvik på vertikal

Uppdragning av tätskikt mot vertikala ytor ska nå minst 300 mm över färdig överbyggnad och fästas mekaniskt i överkant. Kappor som blir exponerade ska vara skifferbelagda. Hålkälsremsa av YEP 3500 (bredd 300 mm) ska alltid finnas i hålkäl.

Infästningsplatta

Installation av infästningsplattor ska göras enligt leverantörens anvisningar. Dock ska lapp av tätskikt ovan infästningsplatta alltid nå minst 150 mm utanför intäckningskragen och helsvetsas mot infästningsplatta, intäckningskrage och tätskikt. Observera att installationer (till exempel solpaneler) ska alltid förankras mekaniskt i under­liggande konstruktion och får aldrig fästas enbart i tätskiktet.

Utförande vid terrassdörrar

YEP 3500 dras in och helsvetsas under hela tröskeln och minst 100 mm upp på väggar i smygen. Framför tröskeln ska gallerdurk placeras och nå minst 200 mm förbi tröskeln på vardera sida, vatten från gallerdurk släpps ned på tätskiktet. Gallerdurken ska kunna lyftas för inspektion och rensning. Tröskelbeslag ska utföras enligt AMA Hus TTB.524. Tröskel och karm tätas med bottningslist och fog.


Beroende på vilka krav på tillgänglighet som ställs kan terrassdörrar utföras på två olika vis:

1. Inget krav på tillgänglighet enligt BBR. Tröskel ska vara minst 100 mm över överbyggnad. 

2. Krav på tillgänglighet enligt BBR. Tröskel placeras i samma nivå som överbyggnaden. I de fall tröskel och överbyggnad är i samma nivå finns risk att vatten tränger in genom balkongdörren vid extremväder.

I de fall tröskel och överbyggnad är i samma nivå finns risk att vatten tränger in genom balkongdörren vid extremväder. 

Produktval

Val av takpapp görs utifrån rådande förutsättningar.

1-Lagssystem består av ett enskilt lager tätskiktsmatta eller bitumenduk som bildar ett tätt skikt på taket. Detaljer och genomföringar utförs med ett lager tätskikt och färstärks med tunnare remsor av tätskiktsmembran typ YEP 3500. Tätskiktsmattans- eller bitumendukens tvärskarvar förstärks med ytterligare en remsa av tätskiktsmatta eller bitumenduk.

2-Lagssystem består av två lager tätskikt (tätskiktsmatta + tätskiktsmembran). Det understa lagert består av ett tunnare tätskiktsmembran och det övre lagret består av tätskiktsmatta. Detaljer och genomföringar utförs i två steg med två i sig täta lager tätskikt.

1-Lagssystem är vanligast förekommande på tak och är ett kostnadseffektivt och bra utförande på de flesta tak. I vissa fall ställs högre krav på tätskiktet, exempelvis på lokaler där läckage kan få stora konsekvenser eller förknippas med höga kostnader. Eller där överbyggnaden är komplicerad och kostsam att demontera för att frilägga tätskiktet för åtgärder. I sådana fall lämpar sig 2-Lagssystem väl. 

Provtryckning/täthetskontroll

Vattenprovning av tätskikt ska alltid utföras där överbyggnad förekommer. För ytor som ska försäkras i Tätskiktsgarantier ska intyg för genomförd provtryckning (installationskontroll) sändas in till Tätskiktsgarantier. Provtryckningsprotokoll ska upprättas och skrivas på av beställare vid utförd provtryckning. Provtryckning ska föregås av okulär kontroll. Provtryckning ska ske med brunnar tätade med gummiboll, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i tre dygn. Bjälklag respektive tak ska sedan observeras under minst tre dygn (totalt sex dygn). Se AMA Hus YSC.1132. Vid större areor är det möjligt att avgränsa/indela till mindre sektioner som provtrycks var för sig. Detta görs enkelt genom att en remsa av tätskikt svetsas fast i underlag och läggs över en träregel, på så vis bildas en barriär. När provtryckningen är klar skärs den lösa delen av remsan bort och den fastsvetsade delen lämnas kvar. Vid brantare takfall (över 14°, 1:40) är provtryckning med vatten oftast inte möjlig och då bör tvålagssystem DuoTech alltid väljas. 

 

Service och underhåll

Yttertak med överbyggnad är mer underhållsintensiva än exponerade tak utan överbyggnad, vilket innebär ett ökat slitage på denna typ av tak. Det ska alltid finnas tillräcklig taksäkerhetsutrustning för att underhållsarbete ska kunna utföras på ett säkert vis. På yttertak med fallhöjd över två meter ska det alltid finnas taksäkerhetsutrustning för transport och infästning av personlig fallskyddsutrustning. Exempel på taksäkerhet kan vara livlinefästen, gångbryggor, wiresystem, räcken, stegar och snörasskydd. För projekteringsanvisningar kring taksäkerhet rekommenderas Taksäkerhetskommitténs Branschstandard.

Renovering och eftermontage av överbyggnad

Eftermontage av överbyggnad (moss-sedum, trätrall, singel och solpaneler) på befintligt tak bör alltid föregås av en besiktning av befintligt tätskikt. Eventuella fel och brister åtgärdas innan installation av överbyggnad. Om överbyggnadens livslängd beräknas vara längre än det befintliga tätskiktets kvarvarande livslängd, ska nytt tätskikt installeras innan överbyggnad installeras. Obs! Om taket är återförsäkrat som exponerat tak av Tätskiktsgarantier, tillåts ej eftermontage av överbyggnad. Kontakta Tätskiktsgarantier för mer information. 

Ritningunderlag

Att projektera konstruktioner med överbyggnad ställer höga krav på kunskap om konstruktion och inte minst tätskikt. För att vara säker på att konstruktionen blir helt rätt projekterad använder du med fördel Matakis färdiga konstruktionsdetaljer. På mataki.se/teknik finns kompletta uppsättningar  projekteringsunderlag i form av ritnings- och konstruktionsdetaljer samt projekteringsvägledningar. Konstruktionsdetaljerna finns att ladda ner på vår BIM/CAD-sida. Konstruktionsdetaljerna är utförda enligt svenskt regelverk som till exempel AMA Hus och Tätskiktsgarantiers riktlinjer.

Underlag

Underlaget ska ha sådan hållfasthet att installationer/överbyggnad ej sjunker ner och bildar gropar i tätskiktet över tid. Krav på underlagets hållfasthet dimensioneras av konstruktören. Här ges exempel på några vanligt före­kommande underlag:


Isolering

Vanligen placeras isoleringen mellan den bärande konstruktionen och tätskiktet. Isolering som placeras under tätskiktet ska ha liten krympning och små temperaturrelaterade rörelser. Misstänker man att isoleringen kommer att röra sig ska åtgärder vidtas för att minimera rörelsernas påverkan på tätskiktet och isoleringens isolerförmåga.  Isoleringens tjocklek (U-värde) och densitet/kvalitet väljs med hänsyn till aktuell belastning samt behov av värmeisolering. Isoleringen ska ha sådan hållfasthet att överbyggnaden inte sjunker ner och bildar gropar över tid där stående vatten kan samlas. Val av tätskikt är direkt beroende av vilken typ av isolering det installeras på. Till exempel på underlag av mineralullsisolering krävs tätskiktsklass TKY-A-0234 medan på cellplast- och PIR-isolering ska tätskiktet ha tätskiktsklass TKY-A-1234 eller särskilt brandgodkännande tillsammans med den specifika isoleringen. Icke ballasterad överbyggnad fästs in mekaniskt i underlaget med infästningsplatta. 

Trä

Underlag av trä ska vara täckt med byggpapp (underlagspapp). Av erfarenhet vet man att underlagspapp med glas-/mineralstomme, till exempel YAM 2000, tål värme från svetsning av tätskiktsmatta bättre än motsvarande produkter med polyesterstomme, till exempel YAP 2200. Underlag av råspont ska ha tjocklek minst 23 mm och ytfuktkvot högst 18 %. Underlag av plywood ska ha tjocklek minst 18 mm, hållfasthetklass minst P30 och ytfaner lägst klass III. Se AMA Hus HSD/GSN. Underlaget ska dimensioneras så att nedböjning av underlaget ej är mer än 30 mm och att kvarstående vatten endast kan uppstå undantagvis och tillfälligt. 

Betong

Underlag av betong ska vara uttorkat för att tätskikt ska kunna klistras/svetsas. Betong ska ha RF<85%. Detta ska säkerställas och garanteras skriftligt av beställare. Underlag utan specificerad RF kan godtas om ytan är konstaterat yttorr och uttorkning nedåt i konstruktionen kan säkerställas. Bjälklag eller pågjutningar med kvarsittande form undertill anses inte kunna torka ut nedåt. Installation av tätskikt bör ske under gynnsamma väderleksförhållanden (temperaturen bör vara över +5°C och nederbörd får ej förekomma). Yta där tätskikt ska hel- eller strängsvetsas ska förbehandlas med Mataki asfaltprimer. Installation av tätskikt får inte påbörjas förrän struken yta är torr. Vid löslagt/ mekaniskt infäst tätskikt med svetsade överlappsskarvar, ska underlagets ytjämnhet minst motsvara brädriven betong. Underlaget ska vara torrt, rent och jämnt för att inte tätskikt ska skadas. Tätskikt får inte svetsas mot avjämningsmassa/flytspackel.

TRP-plåt

Bärande plåt ska vara tillräckligt styv för att bära överbyggnaden och samtidigt utgöra ett skruvbart underlag för den mekaniska infästningen till tätskiktet. Plåtens nedböjning får vara maximalt 30 mm. Plåtens tjocklek ska vara minst 0,65 mm enligt SS-EN-1991-1-4. 
Konstruktionen ska projekteras så att kvarstående vatten endast kan uppstå undantagvis och tillfälligt. De ökade lasterna takets överbyggnad medför ska tas i beaktande när taket konstrueras.