Gröna tak

Vegetation på gröna tak indelas i tre grupper, extensiva, semi-intensiva och intensiva. Extensiva gröna tak avser växtlighet av moss-sedum. Information om moss-sedum tak finner du under exponerade tak/moss-sedum. Semi-intensiva och intensiva gröna tak är tyngre konstruktioner med växtbäddar >150 mm och klassas som inbyggda tätskikt. De har djupare växtbäddar, högre vikt samt kräver att man använder rotskydd för att skydda tätskikt och underliggande konstruktion.

Våra rekommenderade lösningar, konstruktions- och ritningsdetaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt (ytterbjälklag).

Här finner du rekommenderade uppbyggnader för de vanligast förekommande underlagen. Uppbyggnaderna är utförda efter Svenska krav och standarder som t.ex AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt (ytterbjälklag). 

Moss-sedum (extensiv)

 • Moss-sedum
 • Taklutning >3,6° vattenhållande skikt
  Taklutning <3,6° dräneringsskikt
 • Tätskikt - Taklutning >3,6° UnoTech FR
                   Taklutning <3,6° Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet  motsvarande minst brädriven och förbehandlad  med Mataki Asfaltprimer

Gröna tak (semi-intensiv, intensiv)

 • Överbyggnad (vegetation) 
 • Dräneringsskikt / Fiberduk klass N2
 • Isolering typ XPS
 • Dränerade skikt
 • Mekaniskt rotskydd
 • Tätskikt Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet  motsvarande minst brädriven och förbehandlad med Mataki Asfaltprimer

Nedan finner du projekteringsunderlag för inbyggda tätskikt indelat i kapitel. Klicka på respektive kapitel för att lära dig mer om inbyggda konstruktioner. Projekteringsunderlaget överensstämmer med svenska krav och regelverk som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt (ytterbjälklag).

Lutning och avvattning

Vid nyproduktion är rekommenderad lutning 1:60, kravet är dock minst 1:100. Tak eller bjälklag ska utformas på ett sådant sätt att det undantagsvis och tillfälligt kan bildas högst 30 mm kvarstående vatten (med hänsyn tagen till eventuella nedböjningar och laster). Bärande konstruktion (trapetsprofilerad plåt, betong eller dylikt) ska ha en största nedböjning på 30 mm (enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4). Vid renovering av befintligt tätskikt kan utformning utan lutning accepteras under förutsättning att åtgärder vidtas för att undanröja eventuella tidigare problem till följd av alltför låg lutning. Orsaker till eventuella skador i det befintliga tätskiktet ska kartläggas och åtgärder ska vidtas för att förhindra att skador uppstår på nytt. Avvattning ska dimensioneras enligt SS-EN 12056-3 och SS-824031 vilka avser dimensionering av dagvattendräneringssystem samt beräkning av sannolik regnintensitet. Samtliga brunnar ska vara provade enligt SS-EN 1253-2. Takbrunn ska ha en diameter av minst Ø100 mm. Insticksbrunnar får inte användas i inbyggda  konstruktioner. I de fall trafiklaster förekommer ska Terrassbrunn TG användas eller likvärdig brunn av rostfritt stål. Genomföringar får inte placeras i vattengångar/ränndalar. Ovanför hinder bredare än 1,2 m ska vattenavledande uppbyggnad utföras. Avvattning genom takkrön/sarg med utkastare godtas inte. Takbrunnar och bräddavlopp ska inte försänkas i underlaget. Kvarstående vattensamlingar med ett djup större än 30 mm åtgärdas alltid genom uppbyggnad eller installation av nya brunnar. Mer information om dimensionering och planering av takavvattning finns i Mataki ”Projekteringsvägledning takavvattning”.

Montering

Mataki Trema tätskiktssystem installeras enbart av Mataki utbildade och auktoriserade entreprenörer. Val av tätskiktssystem beror på vilken typ av överbyggnad som används samt huruvida det före­kommer fordonstrafik eller inte. Information om produktval och konstruktionsexempel finns längre fram i detta dokument. Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som följer Svenska Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten.

Överbyggnad

Överbyggnad ska påföras snarast efter att tätskikt installerats och vattenprovning är utförd. Ytor som ska användas under byggtiden (till exempel persontrafik, materialförvaring och liknande) innan överbyggnad påförts ska förses med slitlager för att skydda tätskikt från skador. Exempel på slitlager kan vara gjut­asfalt eller skyddsbetong. Där överbyggnad utgörs av vegetation (takträdgård, gröna tak och liknande) ska leverantör av vegetationsskikt avgöra behov och typ av rotskydd. Mer information om konstruktion av tak med gröna överbyggnader finns i Vinnovas ”Grönatakhandboken”. Se även Mataki ”Projekteringsvägledning exponerade tak med överbyggnad”. I ett 2-lagssystem kan undre lagret verka som tillfällig tätning under byggskedet varpå andra lagret appliceras sist innan slutlig överbyggnad. Tätskikt ska även här skyddas under byggtiden. Exempel på lämpliga skydd är hårda skivor och landgångar eller gjutasfalt.

Isolering

Där det är möjligt ska värmeisolering alltid installeras över tätskikt. Om isolering placeras under tätskikt ska isoleringen ha liten krympning och små temperaturrelaterade rörelser. Erfarenhetsmässigt är det känt att isolering av cellglas eller extruderad cellplast (XPS) fungerar ur detta hänseende. Tjocklek och densitet/kvalitet på isolering väljs med hänsyn till aktuell belastning samt behov av värmeisolering. Isolering av typ expanderad polystyren (EPS Cellplast) får inte användas under tätskiktet.

Isolering av PIR och cellglas under tätskiktsmatta

Vid klistring av tätskikt med varmasfalt ska PIR-isolering vara belagd med asfaltimpregnerad glasfiber (YAM). Klistring av PIR- eller Cellglasisolering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Skivor ska lagras skyddade från fukt innan de installeras. PIR-isolering belagd med endast glasfiber och lera får inte användas då denna absorberar fukt och kan orsaka framtida blåsbildning.

Krav på underlag/förbehandling

Ytor där tätskikt sträng- eller helsvetsas, ska ha ytjämnhet motsvarande brädriven betong. Betongytor bearbetas på ett sådant sätt att gjuthuden avlägsnas och betongens råhet bör inte överstiga 1,5 mm. Skarpa kanter eller större ojämnheter utjämnas med betong, cement eller ett väl häftande asfaltspackel. Avjämningsmassa, flytspackel eller liknande får inte användas där tätskikt ska appliceras. Innan arbete påbörjas ska betongytan rengöras. Underlag av betong ska vara uttorkat för att tätskikt ska kunna klistras/svetsas. Betong ska ha RF<85%. Detta ska säkerställas och garanteras skriftligt av beställare. Underlag utan specificerad RF kan godtas om ytan är konstaterat yttorr och uttorkning nedåt i konstruktionen kan säkerställas. Bjälklag eller pågjutningar med kvarsittande form anses inte kunna torka ut nedåt. Installation av tätskikt bör ske under gynnsamma väderleksförhållanden (temperaturen bör vara över +5°C och ingen nederbörd). Yta där tätskikt ska hel- eller strängsvetsas ska förbehandlas med Mataki asfaltprimer, se nedan avsnitt om primer. Installation av Mataki Trema får inte påbörjas förrän struken yta är torr. Vid löslagt tätskikt med svetsade överlappsskarvar, ska underlagets ytjämnhet minst motsvara brädriven betong. Generellt ska underlag vara torrt, rent och jämt för att inte tätskikt ska skadas. 

Primer

Primer används för att öka vidhäftning mellan tätskikt och underlag. Betongytor ska behandlas med primer. Asfaltprimer är vanligast förekommande och fungerar i de flesta förekommande fall. Åtgång 0,2-0,3 liter/m2. Alternativt kan M-primer användas. M-primer är vattenbaserad och är ett bra alternativ i luktkänsliga miljöer som till exempel innergårdar eller där det finns särskilda krav på miljövänliga byggmaterial. Åtgång 0,2-0,3 liter/m2. Den primade ytan skall vara helt täckt med primer och yttorr innan applicering av tätskikt påbörjas. Be­roende på underlagets material och beskaffenhet appliceras primern med roller, borste eller spruta.

Rotskydd

Vid överbyggnad av vegetation (gröna tak) kan rotskydd krävas för att hindra vegetationens rötter att tränga ner i och skada tätskikt. Generellt kan man dela in rotskydd i två grupper, mekansika och kemiska. Den långsiktiga verkan i kemiska rotskydd är omdiskuterad då de kan lakas ur. Av denna anledning avråds användning av kemiska rotskydd om det inte finns verifierade och dokumenterade egenskaper som visar på motsatsen. Mataki rekommenderar att mekaniskt rotskydd ska användas. Exempel på väl fungerande mekaniska rotskydd kan vara plastfolie eller gjutasfalt. Mer om information om rotskydd finns i Vinnovas ”Grönatakhandboken”.

Omtäckning/renovering

Vid renovering ska befintlig överbyggnad och tätskikt rivas bort helt. Krav på underlag är samma vid renovering som vid nyproduktion.

Installation

Om fästdon ska användas ska de vara anpassade till underlag och tätskikt. Fästdon ska placeras enligt infästningsplan som ska medfölja arbetsorder. Fästdon som används i kombination med Mataki Trema skall inneha NBI teknisk godkänning eller uppfylla kraven enligt ETAG 006. Vid singelbelastade tak ska singel vara antingen natursingel 16–32 mm eller makadam 16–32 mm fri från finkornigt material (tvättad). Dimensionerande vindlast på takytans olika delar avgör singellagrets tjocklek.

Hålkälslist

Hålkälslist rekommenderas vid hålkäl mellan tätskikt och betong. Ger mildare 45° veck istället för 90° veck. Vid överbyggnad av gjutasfalt / asfaltbetong placeras hålkälslisten ovan överbyggnaden. Se förstärkning av vinklar och hörn sid 17. 

Läggningsmetod 

Utläggning av tätskiktsmatta ska påbörjas i underlagets lågpunkter. Längsgående skarvar ska utföras med minst 100 mm överlapp. Tvärgående skarvar ska utföras med minst 150 mm överlapp. Tvärgående skarv ska förskjutas minst 500 mm i förhållande till tvärgående skarv i intill liggande våd.

Svetsning och svetsutrustning

Mataki Trema 3, Trema 5 och Trema Duo är avsedda att svetsas med gasol. Rikligt med värme ska till­föras på ett sådant sätt att produkternas baksida smälter och bildar en våg av bitumen som flyter framför rullen när den rullas ut. Två typer av brännare kan användas: svetsramp har hög effekt och ger jämnare värme och är lämplig för större areor, handbrännare används för mindre areor och detaljarbete. Brännare med hög värme­effekt eller dubbla brännarhuvuden underlättar arbetet. För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt nattsäkras mot underlag. Obs! Upplag av brännbart material (till exempel cellplast) ska placeras minst 20 meter från byggplatsen. Avfallscontainrar ska placeras minst 8 meter från byggarbetsplats.

Klistring med varmasfalt

Vid klistring av tätskikt smälts block av varmasfalt (IO35/95) i ”gryta” till 190-230º C. Den flytande varma asfalten hälls sedan ut på ytan varpå tätskikt rullas ut och klistras fast i varmasfalten. Åtgång 2 kg/m2.

Tillfällig tätning

I vissa fall kan en snabb, tillfällig tätning av ytan utföras i väntan på att nästa steg i entreprenaden ska påbörjas, eller att arbetet under ytan behöver fortgå. Således är den tillfälliga tätningens huvudsakliga syfte att snabbt göra ytan vattentät, den tillfälliga tätningen kan också fungera som ett slitlager under entreprenaden som sedan ersätts med ytans slutliga tätskikt innan entrprenaden stutförs. Tips! Mataki U.M Universal Membran är ett snabbinstallerat tätskiktsmembran med avtagbar baksida som kan installeras på de flesta underlag med lite eller ingen tillförd värme. U.M fungerar även som ångspärr.

Inbyggda tätskikt - Projekteringsvägledning

Inbyggda tätskikt - Produkt- och systembeskrivning

Inbyggda tätskikt - Konstruktionsexempel gröna tak

Här finner du våra rekommenderade utförande på de vanligast förekommande detaljerna för inbyggda tätskikt. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt (ytterbjälklag). 

Allmänt: Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer. Hörnförstärkningar ska alltid användas i hålkäl. Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar av plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsbeslag ska vara enligt AMA Hus JT-.583. Om skyddsbeslag inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag inte skadar tätskikt.

Anslutning till vertikal yta

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnaden och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 7. Ståndskiva enligt AMA Hus JT-.35

Anslutning till vertikal yta över krön

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Remsa av minst YEP 2500 dras över krön och ner 50-100 mm på motsatt sida och fästs in med centrumavstånd 150 mm
 7. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 8. Krönplåt enligt AMA Hus JT-.374

Anslutning till vertikal yta vid rörelsefog

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Mineralullsisolering
 3. Plywood 21 mm enligt AMA Hus KEB.18, höjd 300 mm över färdig överbyggnad. Förankrad i under­lag med fästvinklar av varmförzinkat stål
 4. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 5. Mataki Trema 5
 6. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 7. Överbyggnad
 8. Remsa av YEP 2500 svetsas mot vägg med svetsade tvärskarvar och dras ner över uppdragning
 9. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 10. Ståndskiva mekaniskt infäst i urspårning. Infästning ska täckas med fogmassa
  Anmärkning gäller rörelsefogar mindre än 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.

Anslutning till vertikal yta vid tröskel

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Remsa av YEP 3500, helsvetsas upp på vägg minst 120 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan. Remsa viks in och svetsas under hela tröskeln.
 3. Hörnförstärkning placeras under remsa och svetsas mot hörn vägg/smyg
 4. Mataki Trema 5 membranisolering (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnad och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 7. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 8. Ståndskiva enligt AMA Hus JT-.35
 9. Tröskelbeslag enligt AMA Hus JT-.524
 10. Tröskel

Anslutning till fundament

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontella ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnad och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på motsvarande sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Fundamentets ovansida täcks in med YEP 3500 som helsvetsas mot underlag
 7. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 8. Krönbeslag enligt AMA Hus JT-.374

Rörelsefog mindre än 15 mm

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Flex-SM bredd minst 300 mm, kantsvetsas 100 mm mot underlaget
 3. Längsgående remsa av Mataki Trema 5, 500 mm frilagd längs rörelsefog. Applicering ska ske med dubbel­sidig kantsvetsning 100 mm (det vill säga remsa ska vara frilagd 30 cm i rörelsefog). 
 4. Mataki Trema 5 (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad

Mindre rörelsefogar - max 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.

Anmärkning Alternativt kan rörelsefog utformas enligt AMA Hus JSE.141-8.

JSE.14118/1.

Anslutning till vertikal yta vid rörelsefog

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Mineralullsisolering
 3. Plywood 21 mm enligt AMA Hus KEB.18, höjd 300 mm över färdig överbyggnad. Förankrad i under­lag med fästvinklar av varmförzinkat stål
 4. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 5. Mataki Trema 5
 6. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 7. Överbyggnad
 8. Remsa av YEP 2500 svetsas mot vägg med svetsade tvärskarvar och dras ner över uppdragning
 9. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 10. Ståndskiva mekaniskt infäst i urspårning. Infästning ska täckas med fogmassa
  Anmärkning gäller rörelsefogar mindre än 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.

Anslutning till brunn (ej körbar)

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Intäckningskrage av minst kvalitet YEP 3500 helsvetsad mot underlag. Mataki takbrunn kompletteras med Terassil. Takbrunn ska vara utformad på ett sådant sätt att avvattning kan ske från ovansida av överbyggnad samt i nivå med tätskikt.
 3. Mataki Trema 5 helsvetsad mot perforerad flänssamt intäckningskrage (eventuellt dränerande spalt)
 4. Överbyggnad

Anmärkning Om körbar trafik förekommer ska Terassbrunn TG användas, se sektion S3:2. Avstånd mellan brunnar ska bestämmas på ett sådant sätt att avvattning av hela terrassytan sker.

Anslutning till brunn (körbar)

 1. Terrassbrunn TG, ingjuten i betongbjälklag 
 2. Intäckningskrage 1000 x 1000 mm av Mataki Trema 5, helsvetsad mot underlag och med sandad sida nedåt
 3. Intäckningskrage 500 x 500 mm av YEP 4000, helsvetsad mot underlag och nedviken i brunn 
 4. Tätningsring av silumin, trycks fast på ett sådant sätt att intäckningskrage kläms fast mellan ring och brunnsfläns. 
 5. Förhöjningsring/sil med plan sil
 6. Mataki Trema 5, helsvetsas mot intäckningskrage
 7. Överbyggnad. 

Anmärking Vid intäckning av befintliga TG-brunnar ska både intäckningskrage och tätningsring bytas.

Anslutning till rörgenomföring

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Intäckningskrage av minst kvalitet YEP 3500. Helsvetsad mot underlag
 3. Mataki rörgenomföring 
 4. Mataki Trema 5 helsvetsad mot perforerad fläns samt intäckningskrage
 5. Överbyggnad

Anmärkning Vid anslutning mot runda takgenomföringar (avloppsluftare, stativben etc.) ska upp- och nervänd takbrunn eller stuprörsgenomföring användas. Denna monteras enligt princip för rostfri takbrunn (med underliggande intäckningskrage av minst YEP 3500). Alternativt kringgjuts rörgenomföring med ett fundament på vilket tätskikt dras upp. Se princip S3:4 för 
anslutning mot fundament. 

Kantslut

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Remsa av tätskikt dras ner 500 mm över kant på bjälklag
 3. Mataki Trema 5
 4. Överbyggnad

Beskrivningstext AMA

JSE.14 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Tätskiktsmatta Mataki Trema 5 av armerad SBS-polymermodifierad bitumen för bjälklag, tillverkad enligt harmoniserad standard SS-EN 13969 och redovisad i prestandadeklaration.

UTFÖRANDEKRAV

 • Tätskiktets överyta i ytterbjälklag ska luta minst 1:100 (0,6 grader) Ränndal får vara horisontal
 • Enlagstäckningar ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar. Överlappen klistras till full bredd.
 • Tvålagstäckningar ska läggas med förskjutna skarvar i de båda lagen. Längdskarvar ska utföras med minst 80 mm överlapp och tvärskarvar med minst 150 mm överlapp. Överlappen ska klistras till full bredd.

Utöver AMA Hus krav på utförande ska tätskikt installeras enligt tillverkarens anvisningar och AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer för inbyggda tätskikt.

KVALITETSKRAV

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Tätskiktsinstallatören ska även vara utbildad och certifierad av tätskiktsleverantören samt vara ansluten till AB Tätskiktsgarantier i Norden och omfattas av dess garanti för material och utförande.

Här finner du ritningsunderlag för alla detaljer som förekommer på inbyggda konstruktioner med tätskikt. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som t ex AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt. Detaljerna finns att ladda ner som .dwg, BIM (revit) eller som pdf’er. Längst ner finns även möjligheten att ladda ner alla uppbyggnader och BIM-modeller i en samlad fil.

Uppdrag av tätskikt över krön

Anslutning till rörgenomföring

Anslutning mot vertikal yta

Avvattning över fri bjälklagskant

Anslutning till vertikal yta (rörelsefog max 15 mm)

Anslutning till TG-brunn (körbar)

Anslutning till takbrunn (ej körbar)

Anslutning mot fotplåt

3D uppbyggnader

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Alla ritningskomponenter (families)