Gjutasfalt/betong

Parkeringsdäck utsätts dagligen för hårt slitage, bromskrafter, värme och kyla samt föroreningar av olika slag. Med andra ord en tuff miljö där konstruktionen måste skyddas från dessa belastningar. Under slitlagret finns tätskiktsmattan vars uppgift är att skydda den underliggande (bärande) konstruktionen från fukt, föroreningar med mera. Betongytan kläs in med ett helt tätt lager tätskiktsmatta. Ovanpå tätskiktsmattan ligger en slityta av gjutasfalt eller asfaltbetong. Avvattning av trafikerade ytor kräver brunnar godkända för fordonstrafik. Terrassbrunn TG är en flexibel brunn för trafikerade inbyggda konstruktioner och kan anpassas i höjd efter behov.

Våra rekommenderade lösningar, konstruktions- och ritningsdetaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt (ytterbjälklag). 

 

Här finner du rekommenderade uppbyggnader för de vanligast förekommande underlagen. Uppbyggnaderna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt (ytterbjälklag). 

Betong

 • Armerad betong minst 50 mm
 • Glidskikt av 2 lager byggfolie
 • Tätskikt Trema 3 alternativt Trema 5
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet 
  motsvarande minst brädriven och förbehandlad 
  med Mataki Asfaltprimer

Asfaltbetong/gjutasfalt

 • Asfaltbetong ABT 4 handutlagd, minst 35 kg/m² 
  + maskin­utlagd asfaltbetong, minst 80 kg/m².
  Alternativ: gjutasfalt minst 30 mm
 • Trema 5, helsvetsad mot underlaget
 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet 
  motsvarande minst brädriven och förbehandlad 
  med Mataki Asfaltprimer

Nedan finner du projekteringsunderlag för inbyggda tätskikt indelat i kapitel. Klicka på respektive kapitel för att lära dig mer om inbyggda konstruktioner. Projekteringsunderlaget överensstämmer med svenska krav och regelverk som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt (ytterbjälklag).

Lutning och avvattning

Vid nyproduktion är rekommenderad lutning 1:60, kravet är dock minst 1:100. Tak eller bjälklag ska utformas på ett sådant sätt att det undantagsvis och tillfälligt kan bildas högst 30 mm kvarstående vatten (med hänsyn tagen till eventuella nedböjningar och laster). Bärande konstruktion (trapetsprofilerad plåt, betong eller dylikt) ska ha en största nedböjning på 30 mm (enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4). Vid renovering av befintligt tätskikt kan utformning utan lutning accepteras under förutsättning att åtgärder vidtas för att undanröja eventuella tidigare problem till följd av alltför låg lutning. Orsaker till eventuella skador i det befintliga tätskiktet ska kartläggas och åtgärder ska vidtas för att förhindra att skador uppstår på nytt. Avvattning ska dimensioneras enligt SS-EN 12056-3 och SS-824031 vilka avser dimensionering av dagvattendräneringssystem samt beräkning av sannolik regnintensitet. Samtliga brunnar ska vara provade enligt SS-EN 1253-2. Takbrunn ska ha en diameter av minst Ø100 mm. Insticksbrunnar får inte användas i inbyggda  konstruktioner. I de fall trafiklaster förekommer ska Terrassbrunn TG användas eller likvärdig brunn av rostfritt stål. Genomföringar får inte placeras i vattengångar/ränndalar. Ovanför hinder bredare än 1,2 m ska vattenavledande uppbyggnad utföras. Avvattning genom takkrön/sarg med utkastare godtas inte. Takbrunnar och bräddavlopp ska inte försänkas i underlaget. Kvarstående vattensamlingar med ett djup större än 30 mm åtgärdas alltid genom uppbyggnad eller installation av nya brunnar. Mer information om dimensionering och planering av takavvattning finns i Mataki ”Projekteringsvägledning takavvattning”.

Montering

Mataki Trema tätskiktssystem installeras enbart av Mataki utbildade och auktoriserade entreprenörer. Val av tätskiktssystem beror på vilken typ av överbyggnad som används samt huruvida det före­kommer fordonstrafik eller inte. Information om produktval och konstruktionsexempel finns längre fram i detta dokument. Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som följer Svenska Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten.

Överbyggnad

Överbyggnad ska påföras snarast efter att tätskikt installerats och vattenprovning är utförd. Ytor som ska användas under byggtiden (till exempel persontrafik, materialförvaring och liknande) innan överbyggnad påförts ska förses med slitlager för att skydda tätskikt från skador. Exempel på slitlager kan vara gjut­asfalt eller skyddsbetong. Där överbyggnad utgörs av vegetation (takträdgård, gröna tak och liknande) ska leverantör av vegetationsskikt avgöra behov och typ av rotskydd. Mer information om konstruktion av tak med gröna överbyggnader finns i Vinnovas ”Grönatakhandboken”. Se även Mataki ”Projekteringsvägledning exponerade tak med överbyggnad”. I ett 2-lagssystem kan undre lagret verka som tillfällig tätning under byggskedet varpå andra lagret appliceras sist innan slutlig överbyggnad. Tätskikt ska även här skyddas under byggtiden. Exempel på lämpliga skydd är hårda skivor och landgångar eller gjutasfalt.

Isolering

Där det är möjligt ska värmeisolering alltid installeras över tätskikt. Om isolering placeras under tätskikt ska isoleringen ha liten krympning och små temperaturrelaterade rörelser. Erfarenhetsmässigt är det känt att isolering av cellglas eller extruderad cellplast (XPS) fungerar ur detta hänseende. Tjocklek och densitet/kvalitet på isolering väljs med hänsyn till aktuell belastning samt behov av värmeisolering. Isolering av typ expanderad polystyren (EPS Cellplast) får inte användas under tätskiktet.

Isolering av PIR och cellglas under tätskiktsmatta

Vid klistring av tätskikt med varmasfalt ska PIR-isolering vara belagd med asfaltimpregnerad glasfiber (YAM). Klistring av PIR- eller Cellglasisolering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Skivor ska lagras skyddade från fukt innan de installeras. PIR-isolering belagd med endast glasfiber och lera får inte användas då denna absorberar fukt och kan orsaka framtida blåsbildning.

Krav på underlag/förbehandling

Ytor där tätskikt sträng- eller helsvetsas, ska ha ytjämnhet motsvarande brädriven betong. Betongytor bearbetas på ett sådant sätt att gjuthuden avlägsnas och betongens råhet bör inte överstiga 1,5 mm. Skarpa kanter eller större ojämnheter utjämnas med betong, cement eller ett väl häftande asfaltspackel. Avjämningsmassa, flytspackel eller liknande får inte användas där tätskikt ska appliceras. Innan arbete påbörjas ska betongytan rengöras. Underlag av betong ska vara uttorkat för att tätskikt ska kunna klistras/svetsas. Betong ska ha RF<85%. Detta ska säkerställas och garanteras skriftligt av beställare. Underlag utan specificerad RF kan godtas om ytan är konstaterat yttorr och uttorkning nedåt i konstruktionen kan säkerställas. Bjälklag eller pågjutningar med kvarsittande form anses inte kunna torka ut nedåt. Installation av tätskikt bör ske under gynnsamma väderleksförhållanden (temperaturen bör vara över +5°C och ingen nederbörd). Yta där tätskikt ska hel- eller strängsvetsas ska förbehandlas med Mataki asfaltprimer, se nedan avsnitt om primer. Installation av Mataki Trema får inte påbörjas förrän struken yta är torr. Vid löslagt tätskikt med svetsade överlappsskarvar, ska underlagets ytjämnhet minst motsvara brädriven betong. Generellt ska underlag vara torrt, rent och jämt för att inte tätskikt ska skadas. 

Primer

Primer används för att öka vidhäftning mellan tätskikt och underlag. Betongytor ska behandlas med primer. Asfaltprimer är vanligast förekommande och fungerar i de flesta förekommande fall. Åtgång 0,2-0,3 liter/m2. Alternativt kan M-primer användas. M-primer är vattenbaserad och är ett bra alternativ i luktkänsliga miljöer som till exempel innergårdar eller där det finns särskilda krav på miljövänliga byggmaterial. Åtgång 0,2-0,3 liter/m2. Den primade ytan skall vara helt täckt med primer och yttorr innan applicering av tätskikt påbörjas. Be­roende på underlagets material och beskaffenhet appliceras primern med roller, borste eller spruta.

Rotskydd

Vid överbyggnad av vegetation (gröna tak) kan rotskydd krävas för att hindra vegetationens rötter att tränga ner i och skada tätskikt. Generellt kan man dela in rotskydd i två grupper, mekansika och kemiska. Den långsiktiga verkan i kemiska rotskydd är omdiskuterad då de kan lakas ur. Av denna anledning avråds användning av kemiska rotskydd om det inte finns verifierade och dokumenterade egenskaper som visar på motsatsen. Mataki rekommenderar att mekaniskt rotskydd ska användas. Exempel på väl fungerande mekaniska rotskydd kan vara plastfolie eller gjutasfalt. Mer om information om rotskydd finns i Vinnovas ”Grönatakhandboken”.

Omtäckning/renovering

Vid renovering ska befintlig överbyggnad och tätskikt rivas bort helt. Krav på underlag är samma vid renovering som vid nyproduktion.

Installation

Om fästdon ska användas ska de vara anpassade till underlag och tätskikt. Fästdon ska placeras enligt infästningsplan som ska medfölja arbetsorder. Fästdon som används i kombination med Mataki Trema skall inneha NBI teknisk godkänning eller uppfylla kraven enligt ETAG 006. Vid singelbelastade tak ska singel vara antingen natursingel 16–32 mm eller makadam 16–32 mm fri från finkornigt material (tvättad). Dimensionerande vindlast på takytans olika delar avgör singellagrets tjocklek.

Hålkälslist

Hålkälslist rekommenderas vid hålkäl mellan tätskikt och betong. Ger mildare 45° veck istället för 90° veck. Vid överbyggnad av gjutasfalt / asfaltbetong placeras hålkälslisten ovan överbyggnaden. Se förstärkning av vinklar och hörn sid 17. 

Läggningsmetod 

Utläggning av tätskiktsmatta ska påbörjas i underlagets lågpunkter. Längsgående skarvar ska utföras med minst 100 mm överlapp. Tvärgående skarvar ska utföras med minst 150 mm överlapp. Tvärgående skarv ska förskjutas minst 500 mm i förhållande till tvärgående skarv i intill liggande våd.

Svetsning och svetsutrustning

Mataki Trema 3, Trema 5 och Trema Duo är avsedda att svetsas med gasol. Rikligt med värme ska till­föras på ett sådant sätt att produkternas baksida smälter och bildar en våg av bitumen som flyter framför rullen när den rullas ut. Två typer av brännare kan användas: svetsramp har hög effekt och ger jämnare värme och är lämplig för större areor, handbrännare används för mindre areor och detaljarbete. Brännare med hög värme­effekt eller dubbla brännarhuvuden underlättar arbetet. För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt nattsäkras mot underlag. Obs! Upplag av brännbart material (till exempel cellplast) ska placeras minst 20 meter från byggplatsen. Avfallscontainrar ska placeras minst 8 meter från byggarbetsplats.

Klistring med varmasfalt

Vid klistring av tätskikt smälts block av varmasfalt (IO35/95) i ”gryta” till 190-230º C. Den flytande varma asfalten hälls sedan ut på ytan varpå tätskikt rullas ut och klistras fast i varmasfalten. Åtgång 2 kg/m2.

Tillfällig tätning

I vissa fall kan en snabb, tillfällig tätning av ytan utföras i väntan på att nästa steg i entreprenaden ska påbörjas, eller att arbetet under ytan behöver fortgå. Således är den tillfälliga tätningens huvudsakliga syfte att snabbt göra ytan vattentät, den tillfälliga tätningen kan också fungera som ett slitlager under entreprenaden som sedan ersätts med ytans slutliga tätskikt innan entrprenaden stutförs. Tips! Mataki U.M Universal Membran är ett snabbinstallerat tätskiktsmembran med avtagbar baksida som kan installeras på de flesta underlag med lite eller ingen tillförd värme. U.M fungerar även som ångspärr.

Inbyggda tätskikt - Projekteringsvägledning

Inbyggda tätskikt - Produkt- och systembeskrivning

Inbyggda tätskikt - Konstruktionsexempel Parkeringsdäck

Här finner du våra rekommenderade utförande på de vanligast förekommande detaljerna för inbyggda tätskikt. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt (ytterbjälklag). 

Allmänt: Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer. Hörnförstärkningar ska alltid användas i hålkäl. Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar av plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsbeslag ska vara enligt AMA Hus JT-.583. Om skyddsbeslag inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag inte skadar tätskikt.

Anslutning till vertikal yta

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnaden och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 7. Ståndskiva enligt AMA Hus JT-.35

Anslutning till vertikal yta över krön

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Remsa av minst YEP 2500 dras över krön och ner 50-100 mm på motsatt sida och fästs in med centrumavstånd 150 mm
 7. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 8. Krönplåt enligt AMA Hus JT-.374

Anslutning till vertikal yta vid rörelsefog

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Mineralullsisolering
 3. Plywood 21 mm enligt AMA Hus KEB.18, höjd 300 mm över färdig överbyggnad. Förankrad i under­lag med fästvinklar av varmförzinkat stål
 4. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 5. Mataki Trema 5
 6. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 7. Överbyggnad
 8. Remsa av YEP 2500 svetsas mot vägg med svetsade tvärskarvar och dras ner över uppdragning
 9. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 10. Ståndskiva mekaniskt infäst i urspårning. Infästning ska täckas med fogmassa
  Anmärkning gäller rörelsefogar mindre än 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.

Anslutning till vertikal yta vid tröskel

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Remsa av YEP 3500, helsvetsas upp på vägg minst 120 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan. Remsa viks in och svetsas under hela tröskeln.
 3. Hörnförstärkning placeras under remsa och svetsas mot hörn vägg/smyg
 4. Mataki Trema 5 membranisolering (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnad och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 7. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 8. Ståndskiva enligt AMA Hus JT-.35
 9. Tröskelbeslag enligt AMA Hus JT-.524
 10. Tröskel

Anslutning till fundament

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontella ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnad och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på motsvarande sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Fundamentets ovansida täcks in med YEP 3500 som helsvetsas mot underlag
 7. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 8. Krönbeslag enligt AMA Hus JT-.374

Rörelsefog mindre än 15 mm

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Flex-SM bredd minst 300 mm, kantsvetsas 100 mm mot underlaget
 3. Längsgående remsa av Mataki Trema 5, 500 mm frilagd längs rörelsefog. Applicering ska ske med dubbel­sidig kantsvetsning 100 mm (det vill säga remsa ska vara frilagd 30 cm i rörelsefog). 
 4. Mataki Trema 5 (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad

Mindre rörelsefogar - max 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.

Anmärkning Alternativt kan rörelsefog utformas enligt AMA Hus JSE.141-8.

JSE.14118/1.

Anslutning till vertikal yta vid rörelsefog

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Mineralullsisolering
 3. Plywood 21 mm enligt AMA Hus KEB.18, höjd 300 mm över färdig överbyggnad. Förankrad i under­lag med fästvinklar av varmförzinkat stål
 4. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 5. Mataki Trema 5
 6. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 7. Överbyggnad
 8. Remsa av YEP 2500 svetsas mot vägg med svetsade tvärskarvar och dras ner över uppdragning
 9. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 10. Ståndskiva mekaniskt infäst i urspårning. Infästning ska täckas med fogmassa
  Anmärkning gäller rörelsefogar mindre än 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.

Anslutning till brunn (ej körbar)

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Intäckningskrage av minst kvalitet YEP 3500 helsvetsad mot underlag. Mataki takbrunn kompletteras med Terassil. Takbrunn ska vara utformad på ett sådant sätt att avvattning kan ske från ovansida av överbyggnad samt i nivå med tätskikt.
 3. Mataki Trema 5 helsvetsad mot perforerad flänssamt intäckningskrage (eventuellt dränerande spalt)
 4. Överbyggnad

Anmärkning Om körbar trafik förekommer ska Terassbrunn TG användas, se sektion S3:2. Avstånd mellan brunnar ska bestämmas på ett sådant sätt att avvattning av hela terrassytan sker.

Anslutning till brunn (körbar)

 1. Terrassbrunn TG, ingjuten i betongbjälklag 
 2. Intäckningskrage 1000 x 1000 mm av Mataki Trema 5, helsvetsad mot underlag och med sandad sida nedåt
 3. Intäckningskrage 500 x 500 mm av YEP 4000, helsvetsad mot underlag och nedviken i brunn 
 4. Tätningsring av silumin, trycks fast på ett sådant sätt att intäckningskrage kläms fast mellan ring och brunnsfläns. 
 5. Förhöjningsring/sil med plan sil
 6. Mataki Trema 5, helsvetsas mot intäckningskrage
 7. Överbyggnad. 

Anmärking Vid intäckning av befintliga TG-brunnar ska både intäckningskrage och tätningsring bytas.

Anslutning till rörgenomföring

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Intäckningskrage av minst kvalitet YEP 3500. Helsvetsad mot underlag
 3. Mataki rörgenomföring 
 4. Mataki Trema 5 helsvetsad mot perforerad fläns samt intäckningskrage
 5. Överbyggnad

Anmärkning Vid anslutning mot runda takgenomföringar (avloppsluftare, stativben etc.) ska upp- och nervänd takbrunn eller stuprörsgenomföring användas. Denna monteras enligt princip för rostfri takbrunn (med underliggande intäckningskrage av minst YEP 3500). Alternativt kringgjuts rörgenomföring med ett fundament på vilket tätskikt dras upp. Se princip S3:4 för 
anslutning mot fundament. 

Kantslut

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Remsa av tätskikt dras ner 500 mm över kant på bjälklag
 3. Mataki Trema 5
 4. Överbyggnad

Här finner du beskrivningstexter på rekommenderade utförande av de vanligast förekommande detaljerna på tak. Texterna är utförda efter svenska krav och standarder som till exempel AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för exponerade tätskikt (yttertak). 

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

AMA typ 1411 Trema 5 - PDF-fil 
AMA typ 1411 Trema 5 - Word-fil

J                        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

JS                      SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

Fukt
Beakta de krav avseende tillåtna fukttillstånd som framkommit vid fuktsäkerhetsprojektering. Kontrollera om krav finns i separat fuktsäkerhetsbeskrivning eller ska införas under aktuell kod och rubrik i teknisk beskrivning.
Beakta att i de fall kritiskt fukttillstånd för byggnadsdelar, enskilda varor, material eller materialkombinationer inte går att bestämma genom dokumenterad provning eller motsvarande ska en relativ fuktighet (RF) på 85 procent användas som högsta tillåtna fukttillstånd.
Underlag av betong ska vara uttorkat för att tätskikt ska kunna klistras/ svetsas. Betongen ska ha RF <85%. Detta säkerställs och garanteras av beställare skriftligt. Underlag utan specificerad RF kan accepteras om ytan är konstaterat yttorr och uttorkning nedåt i konstruktionen kan säkerställas. Bjälklag eller pågjutningar med kvarsittande form anses inte kunna torka ut nedåt. Torktiden för nygjuten fallbetong är normalt 7-10 dagar beroende på betongkvalitet. Som tumregel ska betongen inte ändra färg vid värmetillförsel.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

CE-märkning
Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

Tätskiktsmatta
Tätskiktsmatta ska förvaras och hanteras enligt dokumenterade anvisningar från Mataki. Undre remsor och kappor till tätskiktsmattor ska inte vara skyddsbelagda. Övre remsor och kappor ska vara av samma material som tätskiktsmattan. Remsor och kappor som utsätts för UV-strålning ska vara skyddsbelagda. Produkter utan skyddsbeläggning mot UV-strålning ska i övrigt uppfylla samma krav som skyddsbelagda produkter.

Asfaltlösning
Asfaltlösning (primer) ska vara Mataki Asfaltsprimer och ska bilda ett till underlaget väl häftande skikt. Om så krävs av miljö- eller andra skäl kan Mataki M-primer väljas.
Om betongunderlagets beskaffenhet så kräver kan annan primer användas efter samråd med Mataki.

Fästdon
För fästdon gäller avsnitt ZSE, där inte annat anges. Fästdon ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Se kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av kvalitet i fästdon som ska användas utomhus eller i fuktiga och korrosiva miljöer.

UTFÖRANDEKRAV

Ansvar vid heta arbeten
Arbetet skall utföras av personal med certifikat för heta arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska
Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för brandfarliga heta arbeten. Kontrollera vid utförandeentreprenad att AFC.55 och vid totalentreprenad att AFD.55 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF, är åberopad i handlingarna.
Tätskikt vid taktäckning av vegetation
Vid taktäckning av vegetation på tätskikt ska de anvisningar gälla som anges för ytterbjälklag för respektive tätskiktstyp, till exempel under avsnitt JSE.14 för tätskiktsmattor. Krav på vegetationsskikt ovan tätskikt redovisas i kapitel D i AMA Anläggning. Tätskikt ska vara besiktigat innan växtbädd monteras. Besiktning ska protokollföras. Brunnar och bräddavlopp ska monteras lätt åtkomliga, nivåanpassade samt vara utrustade med beständiga skydd mot igensättning av vegetation och jord. Vid täckning av tätskikt med vegetation förutom moss-sedum (max vikt 50 kg/m2 vattenmättad, max tjocklek 60 mm) krävs ett separat rotskyddsskikt.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Garanti
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, Matakis anvisningar och AMA Hus 21 gäller i nämnd ordning. Överbyggnad kan t ex vara asfaltbetong, betong, sand och plattor, plantering, eller isolering. Godkända användningsområden är terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck och gröna tak. Takyta ska vara minst 70 m² (sammanhängande) för att Tätskiktsgaranti™ ska kunna utfärdas.

Krav på särskilda varugarantier vid utförandeentreprenad skrivs in under AFC.472 och vid totalentreprenad under AFD.472.

Skötselanvisningar
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, Matakis anvisningar och AMA Hus 21  gäller i nämnd ordning.
Skriv in krav på driftinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.6 och underhållsinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.7.

Skyltning - taksäkerhet
Skyltning för säkerhet, drift och underhåll av tak anges under YSB.2.

JSE                          VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskiktsmaterial
Asfaltprodukter som ska appliceras genom helsvetsning till underlaget ska innehålla svetsbar asfalt till en mängd som minst motsvarar 1,0 kg/m2 svetsad area.

Singel
Singel ska vara vattentvättad natursingel med fraktion 16-32 mm.

UTFÖRANDEKRAV

Tätskiktsmaterial ska vid läggning ha sådan temperatur att sprickor och dylikt inte uppstår i materialet.
Detaljer i tätskiktet ska utföras i direkt anslutning till täckningen.
För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget.
Tätskikt ska vid pågjutning av betong och dylikt skyddas mot mekanisk påverkan och vidhäftning med två lager Halotex D200 0,20mm åldersbeständig byggfolie.
Överbyggnad ska påföras snarast efter tätskiktet installerats och vattenprovning är utförd. 

Krav på underlag m m
Betongytan får inte ha större ojämnheter än 1,5 mm.
Större ojämnheter än 1,5 mm utjämnas med betong, cement- eller bitumenbaserade produkter beroende på nivåskillnadens storlek.
Nivåskillnader större än 5 mm i elementfogar ska utjämnas så att jämn övergång erhålls.
Betongelement typ HDF ska alltid förses med avjämnande pågjutning av betong alternativt asfaltmastix.
Membranhärdare eller avjämningsmassa får inte användas på ytor som ska förses med tätskikt.
Innan arbetet påbörjas rengörs betongytan, lämpligen med tryckluft.
För tätskikt som ska helsvetsas mot underlaget ska ytan förbehandlas med Mataki Asfaltsprimer eller annan av Mataki rekommenderad primer.
Ytor som ska användas under byggtiden (till exempel persontrafik, materialförvaring och liknande) innan överbyggnad påförts ska förses med slitlager för att skydda tätskiktet från skador. Slitlager utförs lämpligen av PGJA (gjutasfalt), betongövergjutning eller Asfaltsmastix.

Omtäckning
Vid renovering ska orsaker till eventuella skador i det befintliga tätskiktet klarläggas och åtgärder ska vidtas för att förhindra att skada uppstår på nytt.
Vid renovering ska befintlig överbyggnad och tätskikt rivas bort helt.
Avrivning och borttagning av befintlig överbyggnad inklusive tätskikt ska göras varsamt och hänsyn ska tas till aktuella belastningar på bjälklaget.
Underlaget ska göras fritt från gamla tätskiktsrester så att nytt tätskikt eller falluppbyggnad får erforderlig vidhäftning.
Om inte föreskriven lutning på befintlig betongkonstruktion finns ska fall utföras till aktuellt avvattningsställe.
Efterbearbetning ska utföras i samband med gjutningen så att underlaget får en ytjämnhet motsvarande brädriven betong. 

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Kvarstående vatten
Vattensamlingar med ett djup av ≥ 30 mm ska alltid åtgärdas, främst genom montering av nya takbrunnar alternativt genom falluppbyggnader.
För att minska mängden kvarstående vatten bör taklutningen vara minst 1:100 och takbrunnar placeras i takets naturliga lågpunkter (med hänsyn tagen till nedböjningar i konstruktionen och laster i bruksskedet).
Eftersom nedböjningen alltid sker mellan pelare/takstolar ska takbrunnar alltid placeras mitt i takfack.

Kontroll
Vattenprovning av tätskikt ska alltid utföras då tätskiktet kompletteras med överbyggnad, d v s tätskikt som kommer att bli dolda efter färdigställandet av yttertaket eller ytterbjälklaget.
Provtryckning ska föregås av okulär kontroll.
Provtryckning ska ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i 3 dygn.
Bjälklaget respektive taket ska sedan observeras under minst 3 dygn (totalt 6 dygn) (se AMA Hus YSC.1132).

JSE.1                    Vattentäta skikt av tätskiktsmatta

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Förstärkning av vinklar och hörn
Förstärkningar av vinklar och hörn ska vara tillverkade av material som är anpassade för tätskiktsmaterial och monteringsmetod.
Förstärkningar ska ha minsta mått enligt figur AMA JSE.1/1.

 AMA JSE 1.jpg

UTFÖRANDEKRAV

Kontrollera med lättbetongtillverkaren om förbehandling med asfaltprimer erfordras för hydrofoberad lättbetong.
Ange om förbehandling med asfaltlösning inte ska utföras.

JSE.14                  Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

UTFÖRANDEKRAV

Minsta godkända taklutning för ytterbjälklag är 1:100, rekommenderat är minst 1:60.
Ränndalar bör utföras utan lutning (horisontella).
Tätskikt ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i tvärskarvar.
Tätskikt ska vara helklistrad (helsvetsad).

JSE.141                Vattentäta enlagstäckningar av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

Tätskiktsmatta ska vara Mataki Trema 5.

JSE.1411             TT typ 1411

Förekommande detaljer utföres enligt Mataki Trema 5 monteringsanvisning.

AMA TT typ 1411.jpg

JSE.14111           Uppdragningar av TT typ 1411 på vägg, sarg e d

Vägg, sarg e d
Tätskikt ska anslutas till vertikal yta med kappa enligt figur AMA JSE.14111/1. Kappor ska helklistras. Överlapp mellan kappor och tätskikt ska läggas i eventuell lutningsriktning.
Uppdragning på vägg eller dylikt ska utföras till minst 300 mm över färdig överbyggnad.
Uppdragning på sarg till hinder som brandgasventilatorer, takljuskupoler, takluckor eller dylikt ska utföras till minst 200 mm över färdig överbyggnad. Sargar som inbördes placeras med avstånd mindre än 300 mm ska byggas ihop till en sarg.
Plåtbeslagning av uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska utföras enligt JT-.351 med underliggande koder och rubriker.

AMA JSE 14111_1.jpg

Tätskiktsmattan ska helklistras till kappan.
Kappan av tätskikt TY typ 141- ska, på spikbart underlag, fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150.
Uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska skyddas med plåtbeslag (ståndskiva eller dylikt) och skyddsbeslag enligt figur AMA JSE.14111/1.
Plåtbeslaget/ståndskivan ska överlappa tätskiktskappan med minst 150 mm.

Väggkrön
Intäckning av väggkrön ska utföras enligt figur AMA JSE.14111/2 eller figur AMA JSE.14111/3. Överlapp mellan kappor och tätskikt ska läggas i eventuell lutningsriktning.
Remsor över väggkrön ska täckas med remsa YEP 2500 eller dylikt. Remsa ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Remsor ska skarvklistras.
Uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska skyddas med plåtbeslag (ståndskiva eller dylikt) och skyddsbeslag enligt figur AMA JSE.14111/1.

AMA JSE 14111_2.jpg

Väggkrön som i sin helhet täcks in med tätskiktsmatta ska utföras enligt figur AMA JSE.14111/3. Tätskiktskappa ska dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Tätskiktskappan ovanpå väggkrönet ska skarvklistras.

AMA JSE 14111_3.jpg

Rörelsefog vid vertikal yta
I de fall underlaget kan röra sig horisontalt eller vertikalt i förhållande till den vertikala ytan ska uppdragning av tätskikt utföras enligt figur AMA JSE.14111/4.
Uppdragning på plywoodskivan ska skyddas med plåtbeslag (ståndskiva eller dylikt) och skyddsbeslag enligt figur AMA JSE.14111/1.

AMA JSE 14111_4.jpg

Remsa av byggpapp eller dylikt ska skydda spalten mellan vägg och plywoodskiva. Remsan ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

JSE.14112           Anslutningar av TT typ 1411 till fläns

Brunn, bräddavlopp o d
Anslutning av tätskikt till brunn med plåtfläns ska utföras enligt figur AMA JSE.14112/1.
Anslutning av tätskikt till annan typ av brunn ska utföras enligt brunnleverantörens dokumenterade anvisningar.
Brunnsfläns av rostfri plåt ska vara perforerad och klistras/svetsas till underliggande tätskiktskappa. Alternativt ska brunnen vara försedd med förmonterad och klistringsbar krage.
Fläns ska fästas mekaniskt i underlaget.

AMA JSE 14112_1.jpg

Tätskiktskappan under brunnsflänsen ska gå minst 150 mm utanför flänsen.

JSE.14113           Neddragningar av TT typ 1411 vid fri bjälklagskant

Tätskiktsmattan ska dras ned minst 500 mm på vägg, minst 200mm förbi gjutskarv.

AMA JSE 14113_1.jpg

JSE.14116           Utförande av TT typ 1411 i ränndal

Vid fall mot vertikal yta ska ränndal anordnas minst 500 mm från vertikal yta enligt JSE.151‑6.

AMA JSE 15116_1.jpg

JSE.14118           Diverse detaljutföranden av TT typ 1411

Rörelsefog
I de fall rörelsefog förekommer i underlaget ska tätskiktet friläggas över fog. Friläggning av tätskiktet ska utföras mot såväl underlag som ovanliggande överbyggnad.
Vid fogrörelser mindre än 15 mm vinkelrätt mot fogen ska rörelsefog utföras enligt figur AMA JSE.14118/1.
Skiljeskikt utförs med stomlös SBS-remsa Mataki Flex SM.

AMA JSE 14118_1.jpg

Dörröppning
Tätskikt ska anslutas till dörröppning enligt figur JSE.14118/2.

AMA JSE 14118_2.jpg

Underkant dörröppning ska ligga minst 100 mm över överbyggnaden. Höjd på de vertikala uppdragningarna ska räknas från överbyggnadens yta. I övrigt utförande enligt JSE.14111.
Närmast tröskel ska avvattningsränna med utlopp nedåt läggas i bredd så att den når förbi tröskeln med 200mm på vardera sida. Avvattningsränna ska ha demonterbart lock för inspektion och rensning.
Tröskel och kram ska tätas i två steg med bottningslist + fogning.

Fundament
Vid anslutning mot genomföringar som saknar perforerad fläns kringgjuts genomföringen med ett fundament på vilket tätskiktet dras upp.
Fundament utförs enigt AMA JSE.14111/3. 

AMA JSE 14111_3.jpg

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

AMA typ 1421 Trema DuoClassic - PDF-fil 
AMA typ 1421 Trema DuoClassic - Word-fil 

J                        SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

JS                      SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS

Fukt
Beakta de krav avseende tillåtna fukttillstånd som framkommit vid fuktsäkerhetsprojektering. Kontrollera om krav finns i separat fuktsäkerhetsbeskrivning eller ska införas under aktuell kod och rubrik i teknisk beskrivning.
Beakta att i de fall kritiskt fukttillstånd för byggnadsdelar, enskilda varor, material eller materialkombinationer inte går att bestämma genom dokumenterad provning eller motsvarande ska en relativ fuktighet (RF) på 85 procent användas som högsta tillåtna fukttillstånd.
Underlag av betong ska vara uttorkat för att tätskikt ska kunna klistras/ svetsas. Betongen ska ha RF <85%. Detta säkerställs och garanteras av beställare skriftligt. Underlag utan specificerad RF kan accepteras om ytan är konstaterat yttorr och uttorkning nedåt i konstruktionen kan säkerställas. Bjälklag eller pågjutningar med kvarsittande form anses inte kunna torka ut nedåt. Torktiden för nygjuten fallbetong är normalt 7-10 dagar beroende på betongkvalitet. Som tumregel ska betongen inte ändra färg vid värmetillförsel.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

CE-märkning
Produkter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara prestandadeklarerade och CE-märkta.

Tätskiktsmatta
Tätskiktsmatta ska förvaras och hanteras enligt dokumenterade anvisningar från Mataki. Remsor och kappor till tätskiktsmattor ska inte vara skyddsbelagda. Remsor och kappor som utsätts för UV-strålning ska vara skyddsbelagda. Produkter utan skyddsbeläggning mot UV-strålning ska i övrigt uppfylla samma krav som skyddsbelagda produkter.

Varmasfalt
Varmasfalt för klistring av tätskikt ska levereras av Mataki. Varmasfalt ska vid klistring ha temperatur 180-230 °C. Vid klistring med varmasfalt ska termostatreglerad gryta användas för uppvärmning.

Asfaltlösning
Asfaltlösning (primer) ska vara Mataki Asfaltsprimer och ska bilda ett till underlaget väl häftande skikt. Om så krävs av miljö- eller andra skäl kan Mataki M-primer väljas.
Om betongunderlagets beskaffenhet så kräver kan annan primer användas efter samråd med Mataki.

Fästdon
För fästdon gäller avsnitt ZSE, där inte annat anges. Fästdon ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. Se kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av kvalitet i fästdon som ska användas utomhus eller i fuktiga och korrosiva miljöer.

UTFÖRANDEKRAV

Ansvar vid heta arbeten
Arbetet skall utföras av personal med certifikat för heta arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för brandfarliga heta arbeten. Kontrollera vid utförandeentreprenad att AFC.55 och vid totalentreprenad att AFD.55 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF, är åberopad i handlingarna.
Tätskikt vid taktäckning av vegetation
Vid taktäckning av vegetation på tätskikt ska de anvisningar gälla som anges för ytterbjälklag för respektive tätskiktstyp, till exempel under avsnitt JSE.14 för tätskiktsmattor. Krav på vegetationsskikt ovan tätskikt redovisas i kapitel D i AMA Anläggning. Tätskikt ska vara besiktigat innan växtbädd monteras. Besiktning ska protokollföras. Brunnar och bräddavlopp ska monteras lätt åtkomliga, nivåanpassade samt vara utrustade med beständiga skydd mot igensättning av vegetation och jord. Vid täckning av tätskikt med vegetation förutom moss-sedum (max vikt 50 kg/m2 vattenmättad, max tjocklek 60 mm) krävs ett separat rotskyddsskikt.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Garanti
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, Matakis anvisningar och AMA Hus 21 gäller i nämnd ordning. Överbyggnad kan t ex vara asfaltbetong, betong, sand och plattor, plantering, eller isolering. Godkända användningsområden är terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck och gröna tak. Takyta ska vara minst 70 m² (sammanhängande) för att Tätskiktsgaranti™ ska kunna utfärdas.

Krav på särskilda varugarantier vid utförandeentreprenad skrivs in under AFC.472 och vid totalentreprenad under AFD.472.

Skötselanvisningar
Gällande riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™, Matakis anvisningar och AMA Hus 21 gäller i nämnd ordning.
Skriv in krav på driftinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.6 och underhållsinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YSK.7.

Skyltning - taksäkerhet
Skyltning för säkerhet, drift och underhåll av tak anges under YSB.2.

JSE                        VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Singel
Singel ska vara vattentvättad natursingel med fraktion 16-32 mm.

UTFÖRANDEKRAV

Tätskiktsmaterial ska vid läggning ha sådan temperatur att sprickor och dylikt inte uppstår i materialet.
Detaljer i tätskiktet ska utföras i direkt anslutning till täckningen.
För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget.
Tätskikt ska vid pågjutning av betong och dylikt skyddas mot mekanisk påverkan och vidhäftning med två lager Halotex D200 0,20mm åldersbeständig byggfolie.
Överbyggnad ska påföras snarast efter tätskiktet installerats och vattenprovning är utförd. 

Krav på underlag m m
Betongytan får inte ha större ojämnheter än 1,5 mm.
Större ojämnheter än 1,5 mm utjämnas med betong, cement- eller bitumenbaserade produkter beroende på nivåskillnadens storlek.
Nivåskillnader större än 5 mm i elementfogar ska utjämnas så att jämn övergång erhålls.
Betongelement typ HDF ska alltid förses med avjämnande pågjutning av betong alternativt asfaltmastix.
Membranhärdare eller avjämningsmassa får inte användas på ytor som ska förses med tätskikt.
Innan arbetet påbörjas rengörs betongytan, lämpligen med tryckluft.
För tätskikt som ska helklistras mot underlaget ska ytan förbehandlas med Mataki Asfaltsprimer eller annan av Mataki rekommenderad primer.
Ytor som ska användas under byggtiden (till exempel persontrafik, materialförvaring och liknande) innan överbyggnad påförts ska förses med slitlager för att skydda tätskiktet från skador. Slitlager utförs lämpligen av PGJA (gjutasfalt), betongövergjutning eller Asfaltsmastix.

Omtäckning
Vid renovering ska orsaker till eventuella skador i det befintliga tätskiktet klarläggas och åtgärder ska vidtas för att förhindra att skada uppstår på nytt.
Vid renovering ska befintlig överbyggnad och tätskikt rivas bort helt.
Avrivning och borttagning av befintlig överbyggnad inklusive tätskikt ska göras varsamt och hänsyn ska tas till aktuella belastningar på bjälklaget.
Underlaget ska göras fritt från gamla tätskiktsrester så att nytt tätskikt eller falluppbyggnad får erforderlig vidhäftning.
Om inte föreskriven lutning på befintlig betongkonstruktion finns ska fall utföras till aktuellt avvattningsställe.
Efterbearbetning ska utföras i samband med gjutningen så att underlaget får en ytjämnhet motsvarande brädriven betong. 

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA TÄTSKIKT

Kvarstående vatten
Vattensamlingar med ett djup av ≥ 30 mm ska alltid åtgärdas, främst genom montering av nya takbrunnar alternativt genom falluppbyggnader.
För att minska mängden kvarstående vatten bör taklutningen vara minst 1:100 och takbrunnar placeras i takets naturliga lågpunkter (med hänsyn tagen till nedböjningar i konstruktionen och laster i bruksskedet).
Eftersom nedböjningen alltid sker mellan pelare/takstolar ska takbrunnar alltid placeras mitt i takfack.

Kontroll
Vattenprovning av tätskikt ska alltid utföras då tätskiktet kompletteras med överbyggnad, d v s tätskikt som kommer att bli dolda efter färdigställandet av yttertaket eller ytterbjälklaget.
Provtryckning ska föregås av okulär kontroll.
Provtryckning ska ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i 3 dygn.
Bjälklaget respektive taket ska sedan observeras under minst 3 dygn (totalt 6 dygn) (se AMA Hus YSC.1132).

JSE.1                      Vattentäta skikt av tätskiktsmatta

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Förstärkning av vinklar och hörn
Förstärkningar av vinklar och hörn ska vara tillverkade av material som är anpassade för tätskiktsmaterial och monteringsmetod.
Förstärkningar ska ha minsta mått enligt figur AMA JSE.1/1.

 AMA JSE 1.jpg

UTFÖRANDEKRAV

Kontrollera med lättbetongtillverkaren om förbehandling med asfaltprimer erfordras för hydrofoberad lättbetong.
Ange om förbehandling med asfaltlösning inte ska utföras.

Klistring
Överlapp ska helklistras. Asfalt ska tränga ut utanför överlappet.
Vid tvålagstäckning ska asfaltsträngen utanför överlappet i övre lag tätskiktsmatta vara jämn och högst 15 mm bred. Enstaka mindre utflöde tillåts vid skarvar, kappor och dylikt.

Strängklistring
Tätskiktsmatta som strängklistras till underlaget ska ge en varaktig luftspalt.
Strängklistring av tätskiktsmatta ska utföras med en eller två asfaltsträngar per våd och med en klisteryta motsvarande 40-50 procent av den täckta ytan.
Strängsvetsning av tätskiktsmatta får alternativt utföras med en asfaltsträng per våd (i stället för med två strängar) och med en klisteryta motsvarande 40-50 procent av den täckta ytan.

JSE.14                   Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

UTFÖRANDEKRAV

Minsta godkända taklutning för ytterbjälklag är 1:100, rekommenderat är minst 1:60.
Ränndalar bör utföras utan lutning (horisontella).

JSE.142                 Vattentäta tvålagstäckningar av tätskiktsmatta i ytterbjälklag

Tätskiktsmatta ska vara Mataki Trema Duo Classic

JSE.1421               TT typ 1421

Förekommande detaljer utföres enligt Mataki Trema Duo Classic monteringsanvisning.

AMA JSE TT typ 1421.jpg

JSE.14211 Uppdragningar av TT typ 1421 på vägg, sarg e d

Vägg, sarg e d
Tätskikt ska anslutas till vertikal spikbar yta med kappa enligt figur AMA JSE.14211/1. Kappor ska helklistras. Överlapp mellan kappor och tätskikt ska läggas i eventuell lutningsriktning.
Uppdragning på vägg och dylikt ska utföras till 300-350 mm över färdig överbyggnad.
Uppdragning på sargar till hinder som brandgasventilatorer, takljuskupoler och dylikt ska vara minst 200 mm över färdig överbyggnad. Sargar med avstånd mindre än 300 mm ska byggas ihop till en gemensam sarg.
Plåtbeslagning av uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska utföras enligt JT-.351.

AMA JSE 14211_1.jpg

Tätskiktsmattan ska helklistras till kappan.
Kappa av övre laget i tätskiktet ska på spikbart underlag fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Uppdragning på vägg, sarg eller dylikt ska skyddas med plåtbeslag (ståndskiva eller dylikt) och skyddsbeslag enligt figur AMA JSE.14211/1.

Väggkrön

Intäckning av väggkrön ska utföras enligt figur AMA JSE.14211/2 eller figur AMA JSE.14211/3. Överlapp mellan kappor och tätskikt ska läggas i eventuell lutningsriktning.
Väggkrönet ska täckas med remsa YEP 2500 eller dylikt som ska skarvklistras. Remsan dras ned minst 100 mm på utsida väggkrön och fästes mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.
Väggkrönet ska skyddas med ett plåtbeslag.

AMA JSE 14211_2.jpg

Väggkrön som i sin helhet täcks in med tätskiktsmatta ska utföras enligt figur AMA JSE.14211/3. Tätskiktskappan av övre lag dras ned minst 100 mm på utsida vägg och fästes mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

AMA JSE 14211_3.jpg

Rörelsefog vid vertikal yta
I de fall underlaget kan röra sig horisontalt eller vertikalt i förhållande till den vertikala ytan ska uppdragning av tätskikt utföras enligt figur AMA JSE.14211/4.
Uppdragning på plywoodskiva eller dylikt ska skyddas med plåtbeslag (ståndskiva eller dylikt) och skyddsbeslag enligt figur AMA JSE.14211/1.

AMA JSE 14211_4.jpg

Remsa av byggpapp eller dylikt ska skydda spalten mellan vägg och plywoodskiva. Remsan ska fästas mekaniskt med spik eller dylikt med centrumavstånd högst 150 mm.

JSE.14212            Anslutningar av TT typ 1421 till fläns

Brunn, bräddavlopp o d
Anslutning av tätskikt till brunn med plåtfläns ska utföras enligt figur AMA JSE.14212/1.
Brunnsfläns av plåt ska vara perforerad och klistras till underliggande tätskiktsmatta. Alternativt ska brunnen vara försedd med förmonterad och klistringsbar krage.
Anslutning av tätskikt till annan typ av brunn ska utföras enligt brunnleverantörens dokumenterade anvisningar.
Fläns ska klistras till undre lag i tätskiktet.
Fläns ska fästas mekaniskt i underlaget.

AMA JSE 14212_1.jpg

Plåtstosar o d
Anslutning av tätskikt till plåtstos med fläns ska utföras enligt figur AMA JSE.14212/2.
Fläns till plåtstos ska vara utförd lika fläns till brunn av rostfri stålplåt enligt avsnitt JSE.711.
Fritt avstånd mellan genomföringarna ska vara minst stosens diameter plus 200 mm (inklusive fläns).
Flänsen ska fästas mekaniskt i underlaget.
Fläns ska klistras till undre laget i tätskiktet.
Övre laget i tätskiktet ska helklistras till flänsen.

AMA JSE 14212_2.jpg

JSE.14213           Neddragningar av TT typ 1421 vid fri bjälklagskant

Tätskiktsmattan ska dras ned minst 500 mm på yttervägg.

JSE.14216           Utförande av TT typ 1421 i ränndal

Vid fall mot vertikal yta ska ränndal anordnas minst 500 mm från vertikal yta.

JSE.14218 Diverse detaljutföranden av TT typ 1421

Rörelsefogar
I de fall rörelsefog förekommer i underlaget ska tätskiktet friläggas över fog. Friläggning av tätskiktet ska utföras mot såväl underlag som ovanliggande överbyggnad.
Vid fogrörelser mindre än 15 mm vinkelrätt mot fogen ska rörelsefog utföras enligt figur AMA JSE.14218/1.
Som remsa/skiljeskikt i rörelsefogar används Mataki Flex SM.

AMA JSE 14218_1.jpg

Dörröppning
Tätskikt ska anslutas till dörröppning enligt figur JSE.14218/2.

AMA JSE 14218_2.jpg

Underkant dörröppning ska ligga minst 100 mm över överbyggnaden. Höjd på de vertikala uppdragningarna ska räknas från överbyggnadens yta. I övrigt utförande enligt JSE.14211.
Skyddsbeslag utförs enligt AMA JT-.58311.
Närmast tröskel bör avvattningsränna med utlopp nedåt läggas i bredd 200mm förbi tröskeln på vardera sida. Avvattningsränna ska ha demonterbart lock för inspektion och rengöring.

Här finner du ritningsunderlag för alla detaljer som förekommer på inbyggda konstruktioner med tätskikt. Alla detaljer är utförda efter svenska krav och standarder som t ex AMA Hus och TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer för inbyggda tätskikt. Detaljerna finns att ladda ner som .dwg, BIM (revit) eller som pdf’er. Längst ner finns även möjligheten att ladda ner alla uppbyggnader och BIM-modeller i en samlad fil.

Uppdrag av tätskikt över krön

Anslutning till rörgenomföring

Anslutning mot vertikal yta

Avvattning över fri bjälklagskant

Anslutning till vertikal yta (rörelsefog max 15 mm)

Anslutning till TG-brunn (körbar)

Anslutning till takbrunn (ej körbar)

Anslutning mot fotplåt

3D uppbyggnader

Ladda ner alla modeller med ett klick, samlingsfil

Alla ritningskomponenter (families)