Detaljanvisningar

SEKTION 1:1 ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA

 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet
  motsvarande minst brädriven
 • Helsvetsad remsa av minst YEP 3500 dras upp minst 120 mm och 120 mm ut på den horisontella ytan
 • Mataki Trema 5
 • Kappa av Trema 5. Helsvetsas mot den vertikala ytan minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på det under­liggande tätskiktet. Förbehandling på den vertikala ytan ska utföras på samma vis som på den horisontella. Remsan fästs mekaniskt i ovankant c/c 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 • Överbyggnad
 • Skyddsplåt enligt AMA Hus JT
 • Krönplåt enligt AMA Hus JT

Betongytan förbehandlas med Matakis Asfaltprimer.

Anm. Hörnförstärkningar ska alltid användas. Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar t ex av plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsplåt ska vara enligt AMA Hus JT. Om skyddsplåt inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag ej skadar membranisoleringen.

SEKTION 1:2 ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA ÖVER KRÖN

 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 • Helsvetsad remsa av minst YEP 3500 dras upp minst 120 mm och 120 mm ut på den horisontella ytan
 • Mataki Trema 5
 • Kappa av Trema 5. Helsvetsas mot den vertikala ytan minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på det under­liggande tätskiktet. Förbehandling på den vertikala ytan ska utföras på samma vis som på den horisontella. Remsan fästs mekaniskt i ovankant c/c 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 • Överbyggnad
 • Remsa av minst YEP 2500 dras över hörnet och ner 50-100 mm på motsatt sida och fästs in med c/c 150 mm
 • Skyddsplåt enligt AMA Hus JT
 • Krönplåt enligt AMA Hus JT

Betongytan förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Anm. Hörnförstärkningar ska alltid användas. Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar t ex av plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsplåt ska vara enligt AMA Hus JT. Om skyddsplåt inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag ej skadar membranisoleringen.

SEKTION 1:3 ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA VID RÖRELSEFOG

 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven.
 • Mineralullsisolering
 • Plywood 21 mm enligt AMA Hus KEB.18, höjd 300 mm över färdig överbyggnad. Förankrad i under­laget med fästvinklar av varmförzinkat stål.
  Helsvetsad remsa av minst YEP 3500 dras upp minst 120 mm och 120 mm ut på den horisontella ytan
 • Mataki Trema 5 membranisolering.
 • Kappa av Trema 5. Helsvetsas mot den vertikala ytan minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på det under­liggande tätskiktet. Förbehandling på den vertikala ytan ska utföras på samma vis som på den horisontella. Remsan fästs mekaniskt i ovankant c/c 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 • Överbyggnad
 • Remsa av YEP 2500 svetsas mot vägg med svetsade tvärskarvar och dras ner över uppdragning.
 • Skyddsplåt enligt AMA Hus JT
 • Krönplåt mekaniskt infäst i urspårning. Infästningen täcks med fogmassa.

Betongytan förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Anm. Hörnförstärkningar ska alltid användas. Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar t ex av plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsplåt ska vara enligt AMA Hus JT. Om skyddsplåt inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag ej skadar membranisoleringen. Obs! Gäller rörelsefogar mindre än 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.

SEKTION 1:4 ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA VID TRÖSKEL

 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven.
 • Remsa av YEP 3500 helsvetsas upp på vägg minst 120 mm och 120 mm ut på den horisontella ytan. Remsan viks in och svetsas under hela tröskeln.
 • Hörnförstärkning placeras under remsan och svetsas mot hörn vägg/smyg.
 • Trema 5 membranisolering. (Eventuellt dränerande spalt)
 • Överbyggnad
 • Kappa av Trema 5. Helsvetsas mot den vertikala ytan minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på det under­liggande tätskiktet. Förbehandling på den vertikala ytan ska utföras på samma vis som på den horisontella. Remsan fästs mekaniskt i ovankant c/c 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 • Skyddsplåt enligt AMA Hus JT
 • Krönplåtplåt enligt AMA Hus JT
 • Tröskelbeslag enligt AMA Hus JT
 • Tröskel

Betongytan förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Överbyggnad ska kompletteras med dränering, typ markränna eller gallerdurk utmed vägg där dörr eller fönster förekommer.
Anm. Hörnförstärkningar ska alltid användas. Komplettera om möjligt med en avvattningsränna i överbyggnaden framför dörröppning. Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar t ex av plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsplåt ska vara enligt AMA Hus JT. Om skyddsplåt inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag inte skadar membranisoleringen.

SEKTION S2:1 RÖRELSEFOG MINDRE ÄN 15 MM

 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven.
 • Remsa av tätskikt bredd 300 mm, kantsvetsas
 • Längsgående remsa av Trema 5 500 mm frilagd längs rörelsefogen. Appliceringen ska ske med dubbel­sidig kantsvetsning 100 mm (d.v.s. remsan är frilagd 30 cm i rörelsefogen). Underlag för­behandlat med Mataki Asfaltprimer.
 • Trema 5 membranisolering. (Eventuellt dränerande spalt)
 • Överbyggnad

Betongytan förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.
Mindre rörelsefogar – max 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.
Anm. Alternativt kan rörelsefog utformas enligt AMA Hus 14 JSE.14118/1.

SEKTION S3:1 ANSLUTNING TILL BRUNN (EJ KÖRBAR)

 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven.
 • Intäckningskrage av minsta kvalitet YEP 3500 helsvetsad mot underlaget. Mataki takbrunn kompletteras med Mataki Terassil. Takbrunnen skall vara utformad så att avvattning kan ske från överbyggnadens ovansida samt i nivå med tätskiktet.
 • Trema 5 membranisolering (eventuellt dränerande spalt)
 • Överbyggnad
 • Singel 16–32 mm närmast brunn

Betongytan förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Anm. Om körbar trafik förekommer ska Terassbrunn TG användas, se principdetalj. Maximalt avstånd mellan brunnar ska bestämmas så att avvattning av hela terrassytan sker.

SEKTION S3:2 ANSLUTNING TILL BRUNN (KÖRBAR)

 • Terrassbrunn TG, ingjuten i betongbjälklaget
 • Intäckningskrage 1000 x 1000 mm av Trema 5, helsvetsad mot underlaget och med den sandade sidan nedåt.
 • Intäckningskrage 500 x 500 mm av YEP 4000, helsvetsad mot underlaget och nedviken i brunnen
 • Tätningsring av silumin, trycks fast så att intäckningskragen kläms fast mellan ringen och brunnsflänsen.
 • Förhöjningsring/sil med plan sil.
 • Tätskikt av Trema 5, helsvetsas mot intäckningskrage.
 • Överbyggnad. Observera vid renovering: Vid intäckning av befintliga TG-brunnar ska både intäckningskrage och tätningsring bytas.

Betongytan förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

SEKTION S3:3 ANSLUTNING TILL RÖRGENOMFÖRNING

 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven.
 • Intäckningskrage av minsta kvalitet YEP 3500. Helsvetsad mot underlaget.
 • Mataki rörgenomföring
 • Trema 5 membranisolering helsvetsad mot perforerad fläns samt intäckningskrage.
 • Överbyggnad

Betongytan förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Anm. Vid anslutning mot runda takgenomföringar (avloppsluftare, stativben etc.) ska upp- och nervänd takbrunn eller stuprörsgenomföring användas. Denna monteras enligt princip för rostfri takbrunn (med underliggande intäckningskrage av minst YEP 3500). Alternativt kringgjuts rörgenomföringen med ett fundament på vilket tätskiktet dras upp. Se princip S3:4 för anslutning mot fundament.

SEKTION S3:4 ANSLUTNING TILL FUNDAMENT

 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven.
 • Helsvetsad remsa av minst YEP 3500 dras upp minst 120 mm och 120 mm ut på den horisontella ytan
 • Trema 5 membranisolering.
 • Kappa av Trema 5. Helsvetsas mot den vertikala ytan minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på det under­liggande tätskiktet. Förbehandling på den vertikala ytan ska utföras på samma vis som på den horisontella. Remsan fästs mekaniskt i ovankant c/c 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 • Överbyggnad
 • Fundamentets ovansida täcks in med YEP 3500 som hel svetsas mot underlaget.
 • Skyddsplåt enligt AMA Hus JT
 • Krönplåt enligt AMA Hus JT

Betongytan förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Anm. Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar t ex av plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsplåt ska vara enligt AMA Hus JT. Om skyddsplåt inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag inte skadar membranisoleringen.

SEKTION S4:1 KANTSLUT

 • Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 • Remsa av tätskikt dras ner 500 mm över kant på bjälklag
 • Mataki Trema 5
 • Överbyggnad

Betongytan förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.