Detaljanvisningar

Ritningsunderlag

Att projektera konstruktioner med inbyggda tätskikt ställer höga krav på kunskap om konstruktion och inte minst tätskikt. För att på ett enkelt sätt säkerställa att konstruktionen blir helt rätt projekterad används med fördel Matakis färdiga konstruktionsdetaljer. På mataki.se – teknik finns kompletta uppsättningar projekte­rings­underlag i form av ritnings- och konstruktionsdetaljer samt projekteringsvägledningar. Konstruktions­detaljerna finns för nedladdning som pdf-ritningar, .dwg-filer eller som BIM-modeller (Revit). Konstruktionsdetaljerna är utförda enligt svenska regelverk som till exempel AMA Hus och Tätskiktsgarantiers riktlinjer. 

Förstärkning av vinklar och hörn

Vinklar och hörn ska alltid förstärkas med hörntätningsremsa. Remsa kan enkelt kapas och anpassas till rätt storlek. Hålkäl förstärks med hålkälslist som finns i två storlekar, 30 x 30 mm eller 40 x 40 mm.

Princip 1-Lag och 2-Lag

Följande detaljanvisningar visas som 1-lags (Mataki Trema 3, Trema 5). Beakta att detaljutförande kan skilja sig vid installation av andra tätskiktssystem, till exempel Mataki Trema Duo och Trema Duo Classic. Se illustration nedan för principiell skillnad mellan 1- och 2-lag.
 

SEKTION 1:1 ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnaden och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 7. Ståndskiva enligt AMA Hus JT-.35

Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Anmärkning Hörnförstärkningar ska alltid användas. Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar av plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsbeslag ska vara enligt AMA Hus JT-.583. Om skyddsbeslag inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag inte skadar tätskikt.

SEKTION 1:2 ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA ÖVER KRÖN

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Remsa av minst YEP 2500 dras över krön och ner 50-100 mm på motsatt sida och fästs in med centrumavstånd 150 mm
 7. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 8. Krönplåt enligt AMA Hus JT-.374

Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Anmärkning Hörnförstärkningar ska alltid användas. Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar av plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsbeslag ska vara enligt AMA Hus JT-.583. Om skyddsbeslag inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag inte skadar tätskikt.

SEKTION 1:3 ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA VID RÖRELSEFOG

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Mineralullsisolering
 3. Plywood 21 mm enligt AMA Hus KEB.18, höjd 300 mm över färdig överbyggnad. Förankrad i under­lag med fästvinklar av varmförzinkat stål
 4. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan
 5. Mataki Trema 5
 6. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över överbyggnadens ovansida och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 7. Överbyggnad
 8. Remsa av YEP 2500 svetsas mot vägg med svetsade tvärskarvar och dras ner över uppdragning
 9. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 10. Ståndskiva mekaniskt infäst i urspårning. Infästning ska täckas med fogmassa

Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Anmärkning Hörnförstärkningar ska alltid användas. Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar av plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsbeslag ska vara enligt AMA Hus JT-.583. Om skyddsbeslag inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag inte skadar tätskikt. Beakta att detta gäller rörelsefogar mindre än 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.

SEKTION 1:4 ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA VID TRÖSKEL

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Remsa av YEP 3500, helsvetsas upp på vägg minst 120 mm och 150 mm ut på den horisontala ytan. Remsa viks in och svetsas under hela tröskeln.
 3. Hörnförstärkning placeras under remsa och svetsas mot hörn vägg/smyg
 4. Mataki Trema 5 membranisolering (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnad och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på samma sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 7. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 8. Ståndskiva enligt AMA Hus JT-.35
 9. Tröskelbeslag enligt AMA Hus JT-.524
 10. Tröskel

Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Överbyggnad ska kompletteras med dränering, typ markränna eller gallerdurk utmed vägg där dörr eller fönster förekommer.
Anmärkning HHörnförstärkningar ska alltid användas. Komplettera om möjligt med en avvattningsränna i överbyggnaden framför dörröppning. Uppdragningar ska alltid kompletteras med plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsbeslag ska vara enligt AMA Hus JT-.583. Om skyddsbeslag inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåt­beslag inte skadar tätskikt.

SEKTION S2:1 RÖRELSEFOG MINDRE ÄN 15 MM

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Flex-SM bredd minst 300 mm, kantsvetsas 100 mm mot underlaget
 3. Längsgående remsa av Mataki Trema 5, 500 mm frilagd längs rörelsefog. Applicering ska ske med dubbel­sidig kantsvetsning 100 mm (det vill säga remsa ska vara frilagd 30 cm i rörelsefog). 
 4. Mataki Trema 5 (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad

Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer. Mindre rörelsefogar - max 15 mm. För större rörelser krävs konstruktionslösning.

Anmärkning Alternativt kan rörelsefog utformas enligt AMA Hus JSE.141-8.

JSE.14118/1.

SEKTION S3:1 ANSLUTNING TILL BRUNN (EJ KÖRBAR)

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Intäckningskrage av minst kvalitet YEP 3500 helsvetsad mot underlag. Mataki takbrunn kompletteras med Terassil. Takbrunn ska vara utformad på ett sådant sätt att avvattning kan ske från ovansida av överbyggnad samt i nivå med tätskikt.
 3. Mataki Trema 5 helsvetsad mot perforerad flänssamt intäckningskrage (eventuellt dränerande spalt)
 4. Överbyggnad
 5. Singel 16–32 mm närmast brunn

Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer. 

Anmärkning Om körbar trafik förekommer ska Terassbrunn TG användas, se sektion S3:2. Avstånd mellan brunnar ska bestämmas på ett sådant sätt att avvattning av hela terrassytan sker.

SEKTION S3:2 ANSLUTNING TILL BRUNN (KÖRBAR)

 1. Terrassbrunn TG, ingjuten i betongbjälklag 
 2. Intäckningskrage 1000 x 1000 mm av Mataki Trema 5, helsvetsad mot underlag och med sandad sida nedåt
 3. Intäckningskrage 500 x 500 mm av YEP 4000, helsvetsad mot underlag och nedviken i brunn 
 4. Tätningsring av silumin, trycks fast på ett sådant sätt att intäckningskrage kläms fast mellan ring och brunnsfläns. 
 5. Förhöjningsring/sil med plan sil
 6. Mataki Trema 5, helsvetsas mot intäckningskrage
 7. Överbyggnad. 

Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Anmärking Vid intäckning av befintliga TG-brunnar ska både intäckningskrage och tätningsring bytas.

SEKTION S3:3 ANSLUTNING TILL RÖRGENOMFÖRNING

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Intäckningskrage av minst kvalitet YEP 3500. Helsvetsad mot underlag
 3. Mataki rörgenomföring 
 4. Mataki Trema 5 helsvetsad mot perforerad fläns samt intäckningskrage
 5. Överbyggnad

Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Anmärkning Vid anslutning mot runda takgenomföringar (avloppsluftare, stativben etc.) ska upp- och nervänd takbrunn eller stuprörsgenomföring användas. Denna monteras enligt princip för rostfri takbrunn (med underliggande intäckningskrage av minst YEP 3500). Alternativt kringgjuts rörgenomföring med ett fundament på vilket tätskikt dras upp. Se princip S3:4 för 
anslutning mot fundament. 

SEKTION S3:4 ANSLUTNING TILL FUNDAMENT

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Helsvetsad remsa av minst YEP 3500, dras upp minst 150 mm och 150 mm ut på den horisontella ytan
 3. Mataki Trema 5
 4. Kappa av Mataki Trema 5. Helsvetsas mot vertikal yta minst 300 mm över ovansida på överbyggnad och minst 150 mm ut på under­liggande tätskikt. Förbehandling på vertikal yta ska utföras på motsvarande sätt som på den horisontala. Remsa ska fästas mekaniskt i ovankant med centrumavstånd 150 mm. (Eventuellt dränerande spalt)
 5. Överbyggnad
 6. Fundamentets ovansida täcks in med YEP 3500 som helsvetsas mot underlag
 7. Skyddsbeslag enligt AMA Hus JT-.583
 8. Krönbeslag enligt AMA Hus JT-.374

Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.

Anmärkning Uppdragningar ska alltid kompletteras med plåt enligt AMA Hus kap. JT. Skyddsbeslag ska vara enligt AMA Hus JT. Om skyddsbeslag inte monteras ska uppdraget tätskikt vara skyddsbelagt. Säkerställ att skarpa kanter på plåtbeslag inte skadar tätskikt.

SEKTION S4:1 KANTSLUT

 1. Betong (bärande konstruktion) med ytjämnhet motsvarande minst brädriven
 2. Remsa av tätskikt dras ner 500 mm över kant på bjälklag
 3. Mataki Trema 5
 4. Överbyggnad

Betongyta ska förbehandlas med Mataki Asfaltprimer.